Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 109 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 16.6.2010

přítomni 3 radní

 

ORG

 

Usnesení č. 1-109/2010

RM po představení schvaluje program 109. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 16.6.2010.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

FO

 

Usnesení č. 2-109/2010

RM  bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 15.6.2010.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Různé

 

Usnesení č. 3-109/2010

RM  souhlasí a doporučuje ZM ke schválení  Rozpočtové opatření č. 1/2010.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-109/2010

RM souhlasí s přijetím daru veřejného osvětlení v lokalitě Na Madlenkách, postupuje věc k projednání a schválení ZM. RM rovněž postupuje ke schválení ZM návrh Darovací smlouvy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 5-109/2010

RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích č. parc. 2921/1 a 837/8 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi RWE GasNet, s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-109/2010

RM souhlasí s bezúplatným záborem veřejného prostranství na pozemku Města Mníšek pod Brdy vedle Penzionu Obora ve dnech 10.7. – 25.7.2010 za účelem pořádání výstavby drobného zvířectva ZO ČSCH Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-109/2010

RM souhlasí s pořádáním výstavy a svozem drobného zvířectva ve dnech 15. – 18.7.2010 u Penzionu Obora v mníšku pod Brdy a za tím účelem i se zaparkováním aut v dané lokalitě.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 8-109/2010

RM souhlasí s uzavřením cesty od křižovatky U Kapličky směrem k podchodu ke Kovohutím dne 21.6.2010 od 15:00 do 18:30 hodin z důvodu dětských závodů na kolech a koloběžkách, který pořádá TJ Sokol mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s asistencí Městské policie.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-109/2010

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu č. IV-12-6005198 Mníšek pod Brdy – V Lipkách, umístění inženýrských sítí do pozemku p.č. 1717/1, 1717/3, 1717/4 a 1735/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-109/2010

RM nesouhlasí se stavbou domovní vrtané studny na pozemku č. parc. 1738/22 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodů existence vodovodního řadu u parcely.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-109/2010

RM souhlasí se žádostí ENERGONu s.r.o. Dobříš a realizací stavby PS 1192 Mníšek pod Brdy umístěné v ochranném pásmu vodního zdroje „Štoly pod Skalkou“.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-109/2010

RM souhlasí se stavbou rodinného domu a přípojek vodovodu a kanalizace pro pozemek č. parc. 1019/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-109/2010

RM souhlasí se stavbou rodinného domu, přípojek vodovodu, kanalizace a elektro, stavbou dřevěného domku pro dílnu a sklad a přístřešku pro dva automobily na pozemku č. parc. 1733/11 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Stanovisko města však nenahrazuje stanovisko vlastníků jednotlivých inženýrských sítí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-109/2010

RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1368, 1412 a 1413 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační  a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-109/2010

RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 32/1 a 32/2 v k.ú. Rymaně na kanalizační  a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-109/2010

RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 144 a 145 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační  a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-109/2010

RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1116/1, 1116/2 a 1151/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační  a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-109/2010

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1634/2 a 1634/A v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad pro dva rodinné domy za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-109/2010

RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1360 a 1361 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační  a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-109/2010

RM nesouhlasí s dělením pozemku č. parc. 35/12 v k.ú. Stříbrná Lhota z důvodu nevyřešení dopravní obslužnosti zmíněných pozemků.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-109/2010

RM nesouhlasí s návrhem přístupové komunikace dle návrhu v žádosti č.j. 3757/2010. Je třeba zpracovat řešení celé lokality 9/IV/2005.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-109/2010

RM souhlasí se změnou stavby před dokončením a to z rekreační chaty na rodinný dům na pozemku č. parc. 462 v k.ú. Rymaně.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-109/2010

RM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 132/1 v k.ú. Stříbrná Lhota, rozděleného dle geometrického plánu č. 345-109/2008 majitelům sousedních nemovitostí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-109/2010

RM souhlasí s darovací smlouvou na vodovod a kanalizaci v lokalitě Za Rybníky v k.ú. Stříbrná Lhota a postupuje ji k projednání do ZM.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-109/2010

RM souhlasí se zněním směnné smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Robertem Izákem na směnu pozemků a postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-109/2010

RM souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. parc. 1965/27 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené dohody mezi společností Kovohutě holding DT a.s. a Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-109/2010

RM souhlasí se zněním kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností AJK Sdružení s.r.o., se sídlem U Šípků 1029/10, Praha 5 za dohodnutou cenu 336.000,- Kč a postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-109/2010

RM nesouhlasí se záměrem postavení samoobslužné myčky na pozemku č. parc. 1314/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-109/2010

RM souhlasí se studií a stavbou garáže na pozemku č. parc. 1440 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-109/2010

RM souhlasí s přístavbou k chatě na pozemku č. parc. 549/1 v k.ú. Rymaně.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-109/2010

RM souhlasí se stavbou zahradního sezení a bazénu u rodinného domu na pozemku č. parc. 1726/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 32-109/2010

RM souhlasí s PD k navrhované stavbě komunikace a sítí na pozemku č. parc. 281/1 v k.ú. Stříbrná Lhota pro napojení pozemků č. parc.  281/2, 3, 4, 6 za podmínky, že dešťová kanalizace bude zakončena vsakovací zónou. Stavbu komunikace a sítí Město Mníšek pod Brdy převezme až po dokončení stavebních činností v dané lokalitě.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

 

Usnesení č. 33 -109/2010

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Kč 3.500,- SDH Stříbrná Lhota na akci Tátafest 2010 dne 20.6.2010.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 34-109/2010

RM souhlasí s proplacením Kč 4.000,- panu J. Kaslovi za ZOZ konané 23.3 a 21.5.2010.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 35-109/2010

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Projektová dokumentace rekreačně sportovního areálu Pivovárka.

RM pověřuje starostu popisem výše uvedeného dodatku mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností IN.SPIRA GROUP S.R.O. ATELIÉR.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 36-109/2010

RM bere na vědomí žádost o navýšení kapacity v ZUŠ Řevnice o další učební obory, adresovanou Radě Města Řevnice.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 37-109/2010

RM schvaluje uzavření Smlouvy o reklamní činnosti se společností VERA spol. s r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 38-109/2010

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SWRp/06/35 ze dne 21.12.2006 a dále Dodatku č. 1 ke smlouvě o technické podpoře provozu a užití IS Radnice VERA ze dne 21.12.2006, uzavřené se společností VERA spol. s r.o..

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedených dodatků

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Starosta

 

18:05 příchod pana Zápala – přítomni 4

 

Usnesení č. 39-109/2010

RM bere na vědomí omluvu pana Nechyby za nedodržení stanovené hodiny pro ukončení

akce dne 12.6.2010.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 40-109/2010

RM souhlasí, po dohodnutých úpravách, s uzavřením Kupní smlouvy na pozemky č. parc. 1271/1 a 1271/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy  a postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 41-109/2010

RM souhlasí po dohodnutých úpravách s uzavřením Kupní smlouvy na pozemky č. parc. 824, 825/6, 831/5 a 832/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Smlouvy budou doplněny o klauzuli, že jsou zároveň smlouvami o budoucí koupi, pokud nedojde z nějakých důvodů k zápisu do KN.
RM postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 42-109/2010

RM bere na vědomí předloženou finanční rozvahu realizace výstavby přivaděče pitné vody.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 43-109/2010

RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 17 bod 2, písm. l) o záměru prodeje bytu  č. 837/3 v domě č.p. 837 obálkovou metodou.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 44-109/2010

RM doporučuje ZM schválit vypsání záměru na prodej bytové jednotky č. 837/3 v démě č.p. 837 a s ní příslušných spoluvlastnických podílů za cenu minimálně ve výši 2,1 mil. Kč a to nejvyšší nabídce.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Různé

 

Usnesení č. 45-109/2010

RM bere na vědomí oznámení OŽP o prošetření náhradní výsadby, kterou má realizovat společnost Optreal s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 46-109/2010

RM bere na vědomí nabytí právní moci rozhodnutí ze dne 10.5.2010 pod č.j. OŽP 12765/08-1076/08-Bur – nepovolení zásahu do lipové aleje ani výjimky z ochranného pásma památných stromů dle § 56 zákona  č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny na pozemku číslo parcelní 1880 v k.ú. MpB jako součásti projektu „Tilia“. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.6.2010.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 47-109/2010

RM souhlasí s pokácením dřevin, dle dendrologického posudku a inventarizace zeleně v lokalitě stavby při realizaci protihlukových opatření.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

TAJ

 

Usnesení č. 48 -109/2010

RM doporučuje na základě výsledku výběrového řízení prodat pozemky č. parc. 1766/72, 73, 74, 76, 77, 78, 79 a 80 v k.ú. Mníšek od Brdy panu Michalu Vančurovi, bytem Lomnická 529/17, Praha 9.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 49 -109/2010

RM doporučuje na základě výsledku výběrového řízení prodat pozemek č. parc. 1766/75 v k.ú. Mníšek pod Brdy panu Pavlu Brabcovi a Martině Brabcové, oba bytem Skalecká 519, Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 50-109/2010

RM souhlasí s vydáním OZV č. 5/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů  na veřejném prostranství a postupuje ji ke schválení do ZM.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 51-109/2010

RM doporučuje ZM schválit sepsání notářského zápisu na pozemek č. parc 2533/46 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy na LV 10001.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 52-109/2010

RM nesouhlasí s přijetím daru 1/16 komunikace v zóně 11A.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 53-109/2010

RM nesouhlasí s PD na vybudování parkovacích stání pro Sportovně relaxační tenisový areál z důvodu zúžení hlavní komunikace Lhotecká.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:  0

 


Zasedání bylo ukončeno ve 22:30 hod.

Zapsala: Jaroslava Svitálková

 

Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

    místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 24. 6. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět