Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 107 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 19.5.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                             
ORG
 
Usnesení č. 1-107/2010
RM po představení schvaluje program 107. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 19.5.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 2-107/2010
RM souhlasí s vyhlášením a konáním veřejné sbírky Skalecké kapličky.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-107/2010
RM souhlasí s uskutečněním věcné sbírky pro pomoc po povodních na Moravě.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-107/2010
RM bere na vědomí odvolání manželů Dyntarových o nepřijetí syna do MŠ 9. května.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-107/2010
RM bere na vědomí posílení ranních autobusových linek PID pro oblast Mníšku pod Brdy zavedením více kapacitního autobusu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-107/2010
RM souhlasí s prázdninovým provozem výpůjční doby v Městské knihovně Mníšek takto:
půjčovní doba pro dospělé:      ČT       8:30 – 11:00    12:00 – 18:00
půjčovní doba pro děti:            ST       8:00 – 11:00    12:00 – 14:00
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 7-107/2010
RM  bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 19.5.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 8–107/2010
RM souhlasí se zněním kupní smlouvy o převodu hasičského vozidla Tatra T 805 a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:  
Usnesení č. 9–107/2010
RM souhlasí se zněním kupní smlouvy o převodu nemovitosti č. parc. 840/29 o výměře 89 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10–107/2010
RM souhlasí se zněním kupní smlouvy o převodu nemovitostí č. parc. 2698/6 o výměře 473 m2, 2698/7 o výměře 484 m2 a ideálních 2/39 pozemku 2698/5, 2698/45, 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11–107/2010
RM souhlasí se zněním kupní smlouvy o převodu nemovitostí č. parc. 2698/17 o výměře 385 m2 a ideální 1/39 pozemku 2698/5, 2698/45, 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12–107/2010
RM souhlasí se zněním kupní smlouvy o převodu nemovitostí č. parc. 116/1 o výměře 223 m2 a parc. č. 123/1 o výměře 68 m2 vše v k.ú. Stříbrná Lhota a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13–107/2010
RM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 128/2 (106 m2) v k.ú. Stříbrná Lhota paní Jaroslavě Pokorné za cenu 350,- Kč za 1 m2 a ukládá odboru OSMI zveřejnit záměr prodat tento pozemek předem vybranému zájemci.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14–107/2010
RM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 2163/8 (8 m2) v k.ú. Mníšek pod Brdy společnosti Kovohutě Holding DT, a.s. za cenu 8000,- Kč a ukládá odboru OSMI zveřejnit záměr prodat tento pozemek předem vybranému zájemci.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
17:40 příchod pana Zápala – přítomni 4
 
Usnesení č. 15–107/2010
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na zahrádku v lokalitě Obora s panem Wyrobou. Zahrádka nebude nadále pronajímána.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16–107/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene na stavbu přípojky vodovodu na pozemku č. parc. 1512/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Milenou Kasalickou.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17–107/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene na stavbu přípojky vodovodu a kanalizace na pozemku č. parc. 1512/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem mníšek pod Brdy a paní Milenou Kadlecovou.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18–107/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1684/2 a 1684/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19–107/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1124 a 1125 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20–107/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Jiřím Haasem a Ilonou Haasovou, bytem Za Rybníky 155, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku p.č. 71 o výměře 54 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje věc k projednání ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21–107/2010
RM revokuje usnesení rady města č. 13-62/08 ze dne 3.9.2008 tak, že:
RM  souhlasí se změnou stavby „RD přípojka elektro, vodovodní a kanalizační“ na pozemku p.č. 415/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy – změna trasy přípojky elektro, vodovodní a kanalizační. Nově přípojky vodovodní a kanalizační vedou z pozemku p.č. 370, 369/2 a 2900/1, kde jsou společně s přípojkami pro již povolenou novostavbu RD manželů Kábelových na pozemku p.č. 370. Přípojka elktro vede ze sloupu na pozemku p.č. 368 též po pozemcích p.č. 369/2 a 370.
RM souhlasí připojením pozemku p.č. 415/2 na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22–107/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 147/3 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23 – 107/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 147/2 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24 – 107/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1914, 1915/1 a 1915/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
RM nesouhlasí s připojením na dešťovou kanalizaci.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-107/2010
RM k žádosti č.j. 5038/10 doporučuje, aby se paní Marcela Volfová přihlásila do výběrového řízení na byt, jakmile bude vypsáno.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-107/2010
RM nemá námitek proti budoucímu využití pozemků č. parc. 1989/95 a 1989/84 v k.ú. Mníšek pod Brdy k navrhovanému účelu zřízení motokrosové dráhy. K jeho vzniku je však třeba splnit veškeré zákonné podmínky včetně změn ÚP.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-107/2010
RM souhlasí s projektovou dokumentací a následnou realizací stavby plynovodu a přípojky pro lokalitu 46/IV/2005 A-TRIO-15 RD v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-107/2010
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu R4 Mníšek, PHO-SO401-Přeložka kabelu NN za podmínky , že smlouva bude uzavřena za náhradu dle podmínek Města Mníšek pod Brdy pro uzavírání smluv o věcných břemenech.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-107/2010
RM souhlasí se stavbou komunikace v lokalitě 46/IV/2005  „A-TRIO-15-RD„ na pozemcích č. parc. 1601/2, 2917/5, 2917/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
TAJ
 
Usnesení č. 30-107/2010
RM navrhuje ZM schválit počet 15 členů zastupitelstva obce pro příští volební období  2010 – 2014.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 31-107/2010
RM bere na vědomí Oznámení o vydání rozhodnutí ze dne 10.5.2010 – nepovolení zásahu do lipové aleje ani výjimky z ochranného pásma památných stromů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny na pozemku číslo parcelní 1880 v k.ú. MpB z důvodu plánované výstavby dvou polyfunkčních objektů „Tilia“.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-107/2010
RM konstatuje, že projekt TILIA-polyfunkční domy vykazuje tak závažné chyby
a nedostatky, že ho není možno posoudit ve fázi územního rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Starosta
 
Usnesení č. 33-107/2010
RM jmenuje paní PhDr. Pavlu Doležalovou členkou správní rady o.p.s. Magdaléna.
 Pro: 4             Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34–107/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo s firmou HOLCNER Doprava s r.o. a pověřuje starostu města jejím podpisem.
 
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
  
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                  Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
    místostarosta                                                                      starosta
 

Vyvěšeno: 26. 5. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět