Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 106 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 5.5.2010

Přítomni 3 členové rady
 
ORG
 
Usnesení č. 1-106/2010
RM po představení schvaluje program 106. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 5.5.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-106/2010
RM  bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 5.5.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 3–106/2010
RM souhlasí se zněním smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. parc. 1011/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 152 m2 a postupuje věc k projednání do zastupitelstva města.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4–106/2010
RM souhlasí s trojsměnou pozemků mezi Městem Mníšek pod Brdy, Ing. Jiřím Starým a paní Pavlou Drahoňovskou dle předloženého návrhu s tím, že náklady směny tj. geodetické rozdělení a vklad na katastr uhradí město Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje odbor OSMI přípravou smlouvy o směně pozemků.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5–106/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc.8, 18/2, 19/2, 20/2 a 9 v k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6–106/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc.1207 a 1208 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7 – 106/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc.1383/1, 1383/2 a 1382 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8–106/2010
RM nesouhlasí s přidělením bytu č. 007 v ulici Skalecká č.p. 519 panu A.Čížkovi.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9–106/2010
RM nesouhlasí s umístěním anténního systému na střechu budovy garáží hasičské stanice v Mníšku pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10–106/2010
RM souhlasí s navrženou akcí „Mníšek pod Brdy, TS8 na Vrškách“ společnosti MV Projekt Klatovy s.r.o. na výměnu trafostanice a nového přívodního zemního kabelu v křižovatce ulic Kytínská a Na Vrškách.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11–106/2010
RM doporučuje ZM přijmout pozemky č. parc. 209/2, 209/1, 217, 212, 221, a 211 v k.ú. Stříbrná Lhota jako dar a pověřuje OSMI přípravou darovací smlouvy
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 12–106/2010
RM pověřuje starostu města jednat o zavedení ranního autobusového spoje Stříbrná Lhota – Základní škola.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13–106/2010
RM souhlasí s uhrazením finančních nákladů ve výši 6.000,- na zdravotníka na školu v přírodě MŠ Nová v termínu od 2.6. do 30.6.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 14–106/2010
RM souhlasí s opravou soch Dítěte – Ježíše a sv. Antonína v kapličce ve Stříbrné Lhotě.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15–106/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o zajištění uměleckého pořadu č. PH/0095 mezi Městem Mníšek pod Brdy a agenturou Aura-Pont, s.r.o. Předmětem smlouvy je uskutečnění vystoupení pana Jaroslava Uhlíře 17.7.2010.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Starosta
 
Usnesení č. 16–106/2010
RM souhlasí s podáním žádosti o změnu jména ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Mníšek pod Brdy v zařazení do sítě škol.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17–106/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo na akci „Výstavba spolkové klubovny v Rymani – II. etapa“ s firmou GAHAKO spol. s r.o. a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18–106/2010
RM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory na zpracování nového Územního plánu sídelního útvaru Mníšek pod Brdy v Integrovaném operačním programu, prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3 b Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj a pověřuje starostu obce zahájením výběrového řízení na zpracovatele nového územního plánu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19 – 106/2010
RM projednala dopis ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.3.2010 a souhlasí se zněním odpovědi.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
TAJ
 
Usnesení č. 20-106/2010
RM souhlasí s udělením plné moci Mgr. Ing. Jiřímu Proškovi, soudnímu exekutorovi – Exekutořský úřad Plzeň-město na zastupování Města Mníšek pod Brdy ve věcech exekučních řízení.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-106/2010
RM nedoporučuje ZM ke chválení nový název ulice „Nad Vodárnou“ v lokalitě od ulice Řevnická – č. parc. 1636/1 směrem k parc. č. 1632/2, 1704/4 a 1704/3.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-106/2010
RM schválila termín příštího zastupitelstva na 27.5.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 23-106/2010
RM doporučuje ZM schválit záměr prodat pozemku č. parc. 1271/1 o výměře 1751 m2 a pozemek 1271/6 o výměře 314  m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, předem vybranému zájemci, manželům Ungerovým, bytem Lhotecká 1060, Mníšek pod Brdy 252 10 a to za cenu 4.500.000,- Kč.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-106/2010
RM doporučuje ZM schválit záměr koupit pozemek č. parc. 824 o výměře 2329 m2, č.parc. 825/6 o výměře 768 m2, č. parc. 831/5 o výměře 1416  m2 a č. parc. 832/4 o výměře 624 m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, od firmy DIREKT REAL s.r.o. a ČMS Remízky s.r.o., Jeremenkova 763/88, Praha – Podolí, 140 00 a to za cenu 4.500.000,- Kč.
 Pro: 3             Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-106/2010
RM souhlasí se zahájením řízení ve věci přidělení dvou bytů 1+1 v č.p. 555, jeden pro pana Mattise s manželkou a druhý byt pro jejich syna, za byt v č.p. 507, jako odpovídající náhradu za uvolněný byt.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-106/2010
RM nesouhlasí se splátkovým kalendářem dlužného nájmu na byt č. 007 v ulici Rudé armády 555  a požaduje okamžité doplacení dlužné částky nájmu do 31.5.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-106/2010
RM souhlasí s přijetím daru, drobných upomínkových předmětů v celkové hodnotě Kč 800,- od firmy TH-Interiéry, s.r.o., jako věcné ceny pro účastníky pěvecké soutěže Brdský kos 2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-106/2010
RM souhlasí s přijetím daru , keramického zboží v hodnotě Kč 1.500,- od firmy Marcela Jocovová, jako věcné ceny pro účastníky pěvecké soutěže Brdský kos 2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-106/2010
RM souhlasí s přijetím daru , keramického zboží v hodnotě Kč 2.500,- od firmy Zuzana Zápalová –KERAMIKA, jako věcné ceny pro účastníky pěvecké soutěže Brdský kos 2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0 
 
Usnesení č. 30-106/2010
RM souhlasí s přijetím daru, nealkoholických nápojů a trvanlivého pečiva v celkové hodnotě Kč 1.118,80, od firmy Zdenka Svobodová, POTRAVINY, jako občerstvení pro účastníky pěvecké soutěže Brdský kos 2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
  
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
 místostarosta v.r.                                                            starosta v.r.
 

Vyvěšeno: 12. 5. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět