Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 105 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 21.4.2010

 
Přítomni 3 radní
 
ORG
 
Usnesení č. 1-105/2010
RM po představení schvaluje program 105. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 21.4.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-105/2010
RM  bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 21.4.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 3-105/2010
RM souhlasí s projektovou dokumentací, dopravním opatřením po dobu realizac stavby PS 1269 a podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu nového kabelového vedení NN parc. č. 148/7 v k.ú. Stříbrná Lhota.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-105/2010
RM souhlasí s realizací vodovodního řadu a objektů po jeho trase na pozemcích č. parc. 2870/2, 2883, 2719/3 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy dle projektu Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou a se zněním Souhlasu vlastníka pozemku a pověřuje starostu podpisem tohoto souhlasu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-105/2010
RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby EP-12-6001371, PS 1297 Mníšek pod Brdy – kNN pro býv. STK.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-105/2010
RM souhlasí s prodejem pozemků č. parc. 116/1 a 123/1 v k.ú. Stříbrná Lhota za cenu 350,- za 1 m2 a vypsáním záměru tyto nemovitosti prodat předem vybranému zájemci panu JUDr, Janovi Tomsovi. RM doporučuje ZM schválit  prodej výše uvedených pozemků.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 7-105/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc.23 a 24 v k.ú. Rymaně na kanalizační 
a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-105/2010
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce lávky Zámeckého rybníka v Mníšku pod Brdy a pověřuje starostu města  podpisem smlouvy s firmou DEVORA s.r.o. .
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-105/2010
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce střešního pláště školní družiny  v Mníšku pod Brdy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s firmou DEVORA s.r.o. .
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-105/2010
RM jménem zadavatele rozhodla na základě výsledku hodnocení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky „Komplexní rekonstrukce ulice Jana Šťastného včetně dopravně bezpečnostních opatření“ uchazeči Tost.cz, s.r.o..
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností Tost.cz, s.r.o.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
17:25 - přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 11-105/2010
RM jménem zadavatele rozhodla na základě výsledku hodnocení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky „Oprava výtluků po zimě na komunikacích Mníšku pod Brdy“ uchazeči Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-105/2010
RM souhlasí se stavbou rodinného domu a  připojením na vodovod a kanalizaci pro pana Ing. Romana Szotkowského na parc. č. 414/17 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 13-105/2010
RM bere na vědomí oznámení o konání shromáždění svolávaného fyzickou osobou za účelem oslavy narozenin na pozemku č. parc. 2381 v k.ú. Mníšek pod Brdy ve dnech 14. - 16.5.2010.
RM souhlasí s konáním akce za podmínky dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky Města Mníšku pod Brdy č. 2/2009 a jejího dodatku č. 3/2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Starosta
 
Usnesení č. 14-105/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce povrchu úhlopříčného chodníku kaštanové aleje náměstí F.X.Svobody – II. etapa“.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-105/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Obnova objektu hájenky –
II. etapa“.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-105/2010
RM souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.1.2005.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností TELEPATROL s.r.o. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti od 1.4.2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-105/2010
RM projednala dopis paní Evy Hochheimerové, č.j.3651/10 a souhlasí s formou a obsahem odpovědi.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-105/2010
RM projednala oznámení o výši škody způsobené vedoucím zaměstnancem v MŠ Nová.
V souladu s ustanovením paragrafu 262 zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce a na základě vyčíslení této škody určila její výši. Škoda bude uplatněna maximálně ve výši 4,5 násobku průměrného platu dotčeného zaměstnance. Výše této škody, včetně jejího vyčíslení, bude oznámeno a projednáno s dotčeným zaměstnancem písemnou formou.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
TAJ
 
Usnesení č. 19-105/2010
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy Licenční smlouvy č. 500/2010 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností GEPRO spol. s r.o.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-105/2010
RM pověřuje tajemnici jednáním se společností Real satis ve věci nabídky na odkoupení pozemků na katastru města Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 21-105/2010
Na základě vyjádření SÚ Mníšek pod Brdy RM konstatuje, že pozemky č. parc. 1265/3 a 13/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy nemohou být vydány původnímu vlastníkovi neboť jsou zastavěny budovami.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 22-105/2010
RM bere na vědomí oznámení o kácení trnovníku akátu na pozemku města č. parc. 2729/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-105/2010
RM obdržela dopis č.j. 3732/10 – odvolání na kolaudační rozhodnutí - a konstatovala, že ve věci probíhá správní řízení, do kterého nelze zasahovat, jelikož k tomu RM není kompetentní.
RM si vyžádá výsledek odvolacího orgánu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Zapsala: Jaroslava Svitálková
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
    místostarosta                                                                      starosta
 

Vyvěšeno: 27. 4. 2010

Datum sejmutí:

Zpět