Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 104 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 7.4.2010

 

 
přítomni 3 radní
 
ORG
 
Usnesení č. 1-104/2010
RM po představení schvaluje program 104. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 7.4.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-104/2010
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 7.4.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Starosta
 
Usnesení č. 3-104/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o sdružení finančních prostředků na projektové práce a inženýrskou činnost na přípravě investiční akce „Zásobování Mníšeckého regionu pitnou vodou“.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-104/2010
RM souhlasí s převzetím a následnou realizací projektu vodovodního a kanalizačního řadu k pozemkům č. parc. 2198 a2197 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 5-104/2010
RM bere na vědomí Stanovení záplavových území Bojovského potoka.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 6-104/2010
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o mediální spolupráci s MEDIA MARKETING SEVICES, a.s., zástupcem Rádia Blaník, pro medializaci dětské pěvecké soutěže Brdský kos 2010 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 7-104/2010
RM doporučuje ZM požádat o bezúplatný převod pozemku č. parc. 1041/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-104/2010
RM schvaluje změnu – dodatek režimu sociálního fondu v bodu 4.3 – příspěvek na dovolenou, a to takto:
Příspěvek na dovolenou se poskytuje zaměstnanci v pracovním poměru ve výši 5.000,- Kč, vyplacený v platu za měsíc květen a za podmínky odpracování víc jak 75 dní v období od 1.1. do 31.5. běžného roku. Nevyplácí se v případě neomluvené absence zaměstnance.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-104/2010
RM upravuje a schvaluje příspěvek pracovníkům při svatebních a slavnostních obřadech:
na pracovníka Kč 200,- za obřad v obřadní den a Kč 330,- za obřad mimo obřadní den, a to s platností od 1.4.2010. K tomuto datu pozbývá platnosti usnesení č. 14-74/2009.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 10-104/2010
RM ruší usnesení č. 10-63/2008 ze dne 24.9.2008 o souhlasu s připojením pozemku č. parc. 837/1 na vodovodní a kanalizační řad.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-104/2010
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 837/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-104/2010
RM souhlasí s obnovením připojení stávajících nemovitostí parc. č. 1634/2, 1636/2 a 2914/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy na veřejnou komunikaci – ul. Řevnická parc. č. 2914/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že bude dodáno Silničnímu správnímu úřadu vyjádření Policie ČR, nutné k vystavení rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-104/2010
RM souhlasí se změnou užívání kanceláře na hernu s provozem VHP v domě č.p. 15, Pražská, Mníšek pod Brdy a s tím spojenými stavebními úpravami.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-104/2010
RM souhlasí se stavbou bazénu na pozemku č. parc. 131/2 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
17:40 příchod - pan Zápal
          odchod - Ing, Digrin
          přítomni 3 radní
 
Usnesení č. 15-104/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc.147/1 a 146 v k.ú. Stříbrná Lhota
na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-104/2010
RM souhlasí s realizací vrtů pro tepelné čerpadlo určené na vytápění RD na parc. č. 414/22 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-104/2010
RM souhlasí s předloženou dokumentací na přeložky a vybudování nové trafostanice na akci Mníšek, kNN, ul. Na Vrškách-OS REAL.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-104/2010
RM trvá na již přijatém usnesení č. 26-101/2010 ze dne 17.2.2010 ve věci umístění solárních panelů na pozemku 1989/76 a 1989/82 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu rozporu záměru s regulačním plánem.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-104/2010
RM souhlasí s provedením oplocení pozemku č. parc. 72 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-104/2010
RM souhlasí s bezplatným pronájmem veřejné plochy v mníšku pod Brdy pro program „Den Země 2010“ na náměstí F.X.Svobody v prostoru u kostela (blízko elektrického zdroje) za účelem postavení menšího stanu (3 x 6 m) dne 17.4.2010. RM souhlasí s připojením ke zdroji el. energie 220 V.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-104/2010
RM souhlasí se záměrem realizace myčky osobních aut na pozemku č. parc. 1955/1v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 22-104/2010
RM souhlasí se změnou trasy příjezdu na staveniště lokality OS Real ulicí Ke Škole do doby vybudování nové přístupové komunikace přes pozemek 647/7, maximálně však na dobu jednoho měsíce od doby zahájení stavby.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-104/2010
RM souhlasí se stavbou garáže na pozemku č. parc. 29 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-104/2010
RM souhlasí se studií „Sportoviště relaxačního tenisového areálu“ na pozemcích č. parc. 1296/7 a 1296/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy , vypracovanou atelierem STUDIO 97. Finální projekt musí odpovídat obecně technickým požadavkům (OTP).
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-104/2010
RM jménem zadavatele rozhodla na základě výsledků hodnocení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky „Kanalizace a vodovod Stříbrná Lhota“ uchazeči Šindler, důlní a stavební spol. s r.o..
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-104/2010
RM souhlasí s dokumentací pro stavební povolení na rekonstrukci části areálu ÚVR na školící středisko – akce „ÚVR Školící středisko – č. 1.“
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-104/2010
RM nesouhlasí s v dopise č.j. 2686/2010 navrženým způsobem řešení komunikace pro výstavbu rodinných domů Rymaně pozemek č. parc. 389/1.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
    místostarosta                                                                      starosta
 

 

Vyvěšeno: 26. 4. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Landová

Zpět