Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 103 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 24.3.2010

 
Přítomni 3 radní
 
ORG
 
Usnesení č. 1-103/2010
RM po představení schvaluje program 103. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 24.3.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-103/2010
RM  bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 24.3.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-103/2010
RM bere na vědomí Závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace Města Mníšek pod Brdy
ke dni 31.12.2009.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 4-103/2010
RM souhlasí s pronájmem části pozemku č. parc. 1313/12 v k.ú. Mníšek pod Brdy panu Fraňkovi dle zveřejněného záměru, schvaluje znění a uzavření smlouvy o nájmu pozemku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-103/2010
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 7.4.2009 mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Petrem Fraňkem a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 6 -103/2010
RM souhlasí se zněním smlouvy o spolupráci s manželi JUDr. Jiřím a Martinou Tvrdkovými a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 837/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad po podpisu smlouvy o spolupráci.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
Usnesení č. 7-103/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy na pozemky č. parc. 2102/10 a 2102/8, oba v k.ú.Mníšek pod Brdy, mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Marinou Novotnou a pověřuje starostu jejím podpisem.
 Pro: 3             Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-103/2010
RM vydá stanovisko ke stavbě RD na pozemku č. parc. 227 a 228 v k.ú. Stříbrná Lhota až po předložení PD a žádost postupuje k vyřízení stavebnímu úřadu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-103/2010
RM souhlasí na základě žádosti č.j. 2762/2010 s vrácením částky 900,- Kč za tři měsíce za zábor veřejného prostranství s tím, že tato částka bude odečtena z platby záboru v roce 2011.
RM souhlasí s úhradou 600,- Kč za poškození reklamní tabule, jež bude také odpočtena z nájmu za zábor v roce 2011.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-103/2010
RM souhlasí s dělením pozemku č. parc. 1099/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem rozdělení pozemku pro vznik tří stavebních parcel s komunikací.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-103/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc.27 v k.ú. Rymaně
na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-103/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc.1439 a 1440 v k.ú. Mníšek pod Brdy
na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13 -103/2010
RM ve věci žádosti č.j. 2601/2010 trvá na původním stanovisku a rozhodnutí usnesením RM č. 20-99/2010 neboť se jedná o umístění předzahrádky na komunikaci města.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 14-103/2010
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 347/1, 347/3, 347/6 a 344 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Emilem Kopeckým, Praha 5 za účelem zajištění pouťových atrakcí ve dnech 17.7. – 18.7.2010 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-103/2010
RM souhlasí se zateplením rodinného domu v k.ú. Rymaně č. parc. 56/2.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-103/2010
RM souhlasí se stavbou řadových domů na pozemku č. parc. 2714/103 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Zápala v 17:50 – přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 17-103/2010
RM souhlasí se stavebními úpravami a přístavbou RD na pozemku č. parc. 372 a 373 v k.ú. Rymaně.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-103/2010
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1753/58 a 1753/36 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-103/2010
RM souhlasí s dodatečným povolením stavby rekreačního objektu a zahradního domku na parc. č. 1691/3 a1691/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-103/2010
RM souhlasí s novostavbou RD na pozemku č. parc. 996/20 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 21-103/2010
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 3.000,- Občanskému sdružení Stéblo na provoz denního stacionáře.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-103/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytování služeb knihovnického systému Clavius REKS.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Knihovnou Jana Drdy, Příbram.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 23-103/2010
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o kulturním vystoupení paní Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska dne 17.7.2010 v rámci slavností při Skalecké pouti 2010 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-103/2010
RM bere na vědomí aktualizaci Povodňového plánu města Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-103/2010
RM schvaluje aktualizované složení povodňové komise s platností od 24.3.2010:
předseda - Ing. Petr Digrin, Ph.D.,
zástupce - Vlastimil Kožíšek,
členové - Miloš Navrátil, Ing. Jaroslav Kulík, František Kraif, Václav Sklenář, František Keyř, Miroslav Slabihoudek, npor. Stanislav Šampalík.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-103/2010
RM souhlasí s konáním akce Čarodějnické lítání dne 26.4.2010 od 15:30 do 18:30 hod, pořádané TJ Sokol, oddílem všestrannosti, na louce u Zadního rybníka.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-103/2010
RM bere na vědomí Inspekční zprávu o kontrole provedené na MŠ Nová 499 ve dnech
11. a 15. února 2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
TAJ
 
Usnesení č. 28-103/2010
RM souhlasí s proplacením nákladů na realizaci pachového ohradníku v lokalitě Pivovárka a Obora z důvodu ochrany obyvatel proti černé zvěři.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-103/2010
RM souhlasí s vedením účetnictví v příspěvkových organizacích MŠ 9. května, MŠ Nová a ZŠ Komenského 886 ve zjednodušeném rozsahu, dle ustanovení § 9 odst. 3 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to s platností od 1. ledna 2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 30-103/2010
RM souhlasí s pokácením 5 ks lip srdčitých na pozemku č. parc. 1296/10 1296/7 VK.Ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že kácení nebude zahájeno do doby, kdy bude na výstavbu objektu tenisové haly vydáno pravomocné stavební povolení, z kterého bude patrné, že kácení stromů je nezbytné pro výstavbu objektu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-103/2010
RM souhlasí s pokácením 2 ks hrušní na pozemku Města Mníšek pod Brdy č. parc. 1959/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-103/2010
RM souhlasí s kácením cca 100 ks dřevin na pozemcích č. parc. 1973/1, 1972/1 a 1970/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že kácení nebude zahájeno do doby, kdy bude na výstavbu objektu Logoparku vydáno pravomocné stavební povolení, z kterého bude patrné,
že kácení stromů je nezbytné pro výstavbu objektu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Zapsala: Jaroslava Svitálková
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                     Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
    místostarosta                                                                      starosta
 

Vyvěšeno: 31. 3. 2010

Datum sejmutí:

Zpět