Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 102 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 3.3.2010

Přítomni 3 radní
 
ORG
 
Usnesení č. 1-102/2010
RM po představení schvaluje program 102. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 3.3.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-102/2010
RM  bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 3.3.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-102/2010
RM souhlasí s převedením zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Komenského 420 za rok 2009 ve výši Kč 9.321,73 do rezervního fondu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-102/2010
RM souhlasí s tím, aby zhoršený hospodářský výsledek Domova seniorů Pod Skalkou za rok 2009 ve výši Kč 107.766,82 byl uhrazen z rezervního fondu organizace.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 5-102/2010
RM jmenuje hodnotící komisi pro posouzení nabídek na veřejnou zakázku kanalizace a vodovod Stříbrná Lhota ve složení:
členové komise – Vlastimil Kožíšek, Ing. Miroslav Běhoun, Ing. Josef Pícha, Ing. Josef Vítek, RNDr. Milan Brabenec,
náhradníci – Ing. Petr Digrin Ph.D., Jaroslav Bednář, Jiří Zápal, Bc. Marie Šretrová, Alena Štamberková.
Rada města pověřuje tuto komisi otevíráním obálek s nabídkami uchazečů a posouzením těchto nabídek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Jednání komise se bude konat dne 29.3.2010 v 17:00 hod. v zasedací síni MÚ Mníšek pod Brdy, 1. patro, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-102/2010
RM souhlasí s pronájmem předzámčí na akci ČSSD - Středočeskou autopouť dne 18.5.2010 v době od 12 do 19 hodin.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-102/2010
RM schvaluje znění Dodatku č.1 k nájemní smlouvě pozemku č. parc. 329 v k.ú. Mníšek pod Brdy ze dne 3.2.1995 mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Václavem a Hanou Žežulkovými a pověřuje starostu jeho podpisem.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-102/2010
RM schvaluje znění Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě pozemku č. parc. 2138/3 ze dne 14.10.2004 mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Martinou Novotnou a pověřuje starostu jeho podpisem.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-102/2010
RM schvaluje znění Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě pozemku č. parc. 2113 v k.ú. Mníšek pod Brdy ze dne 14.10.2004 mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Marinou Novotnou a pověřuje starostu jeho podpisem.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-102/2010
RM souhlasí s prodejem zahrádky č. parc. 2698/17 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci Jiřímu Marusičovi za cenu 400,- Kč za 1 m2.
RM pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tyto pozemky předem vybranému zájemci.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-102/2010
RM souhlasí s prodloužením splatnosti platby za byt 837/11 a upuštěním od smluvní pokuty do 20.5.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-102/2010
RM souhlasí se zněním smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. parc. 374/2 v k.ú. Stříbrná Lhota a výměře 15 m2 a postupuje věc k projednání do zastupitelstva města.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-102/2010
RM souhlasí se stavebními úpravami v bytové jednotce 837/9, 9. května č.p. 837.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-102/2010
RM souhlasí se zateplením a vnitřními úpravami rodinného domu č.p. 355 na pozemku
č. parc. 1632/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-102/2010
RM nesouhlasí s prodejem pozemku bývalé zahrádky č. parc. 1292/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy panu Petru Břicháčkovi.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0 
 
Usnesení č. 16-102/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc.190/1 a 190/2 v k.ú. Rymaně
na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-102/2010
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 414/15 v k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky doplnění veřejně přístupného parkovacího stání mimo uliční prostor.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-102/2010
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1061, 1062 a 1063 v k.ú. MpB a s připojením na kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy a realizace jednoho veřejně přístupného parkovacího stání.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-102/2010
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 1019/9 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 20-102/2010
RM souhlasí se vstupem a využitím prostor školní jídelny, vestibulu školy a školního hřiště ve dnech 16. a 17.4.2010 při sportovní akci Brdská stezka za podmínky souhlasu ředitelů příspěvkových organizací ZŠ Komenského 420 a Školní jídelny Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-102/2010
RM souhlasí s využitím prostoru areálu na Skalce a jedné místnosti v objektu kláštera při příležitosti pořádání Mistrovství ČR v orientačním běhu ve dnech 17. a 18.4.2010 v případě souhlasných vyjádření všech příslušných organizací a dodržení zákonných povinností.
Vzhledem k charakteru akce RM promíjí nájemné za pozemek města.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
TAJ
 
Usnesení č. 22-102/2010
RM doporučuje ZM navrhnout tyto kandidáty na funkci přísedící Okresního soudu Praha západ: Karel Jeřábek, bytem Čisovická 363, MpB a Bc. Eduard Navara, bytem Jana Šťastného 585, MpB.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
17:55  – přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 23-102/2010
RM schvaluje platový výměr ředitelce Školní jídelny Mníšek pod Brdy, Komenského 420, Dagmar Charvátové s platností od 1.4.2010 dle návrhu.
Pro: 4              Proti: 5 Zdrželo se: 0
 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Svitálková
 
 
Vlastimil Kožíšek,v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.,v.r.
    místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 8. 3. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět