Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 101 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 17.2.2010

 
ORG
 
Usnesení č. 1-101/2010
RM po představení schvaluje program 101. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 17.2.2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-101/2010
RM  bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 17.2.2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 3-101/2010
RM schvaluje Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Nová na školní rok 2010/2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-101/2010
RM bere na vědomí zprávu 1. SčV, a.s. o kvalitě pitné vody za 4. čtvrtletí 2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-101/2010
RM souhlasí s vypsání záměru pronajmout část pozemku č. parc. 1313/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Petru Fraňkovi, bytem Praha 6, Nebušice na 8 let
za obdobných podmínek jako v minulosti. RM pověřuje OSMI vypsáním tohoto záměru.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-101/2010
RM projednala dopis a podněty pana Troníčka z Rymaně a pověřuje místostarostu pana Kožíška vypracováním odpovědi na tento dopis.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Zápala v 17:40 – přítomno 5 radních.
 
Usnesení č. 7-101/2010
RM souhlasí s proplacením příspěvku ve výši Kč 77.760,- z rozpočtu města na pořádání školy v přírodě pro MŠ Nová, v době uzavření zařízení z důvodů jeho rekonstrukce, a to od 21.6. do 30.6. Celkové vyúčtování akce bude provedeno po jejím ukončení a od celkových nákladů akce budou odečteny příjmy za žáky a rozpočtovaný příspěvek města organizaci na žáka po dobu trvání akce. Příspěvek bude proplacen na základě předložených faktur jako provozní příspěvek organizaci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 8-101/2010
RM schvaluje Knihovní řád Městské knihovny v Mníšku pod Brdy s platností od 1.1.2010, jehož součástí je Ceník služeb.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
TAJ
 
Usnesení č. 9-101/2010
RM bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací Městského úřadu Mníšek pod Brdy za rok 2009 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
a nařízení vlády č. 364/1999 Sb.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-101/2010
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro výkon přestupkové agendy s Obcí Zahořany,  a to s platností do 31.12.2010 za odměnu Kč 5.000,-/rok
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 Pro: 5             Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 11-101/2010
RM projednala a odsouhlasila návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci systému GRANT 2010.
RM předkládá návrh do ZM ke schválení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-101/2010
RM schvaluje návrh rozpočtu Města Mníšek pod Brdy pro rok 2010 včetně rozpočtového výhledu a postupuje jej k projednání a schválení zastupitelstvu města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
OSMI
 
Usnesení č. 13-101/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1389 a 1390 v k.ú. Mníšek pod Brdy
na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-101/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1407 a 1408 v k.ú. Mníšek pod Brdy
na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-101/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc.1130, 1131 a 1129  v k.ú. Mníšek pod Brdy
na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-101/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1133 a 1134 v k.ú. Mníšek pod Brdy
na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-101/2010
RM souhlasí s přidělením nájmu zahrádek v osadě Obora:
zahrádka č. 8 – panu Tomáši Dolejšovi, bytem Ke škole 901, MpB,
zahrádka č. 5 – paní Janě Dejmkové, bytem 5. května 565, MpB
zahrádka č. 24 – panu Ladislavu Šimečkovi, bytem Skalecká 576, MpB.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 18-101/2010
RM souhlasí s odstraněním hospodářského objektu a následně se stavbou RD na pozemku č. parc. 368 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 5               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-101/2010
RM souhlasí se stavebními úpravami haly č. 24 v objektu ÚVR Mníšek pod Brdy dle předložené projektové dokumentace.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 20-101/2010
RM souhlasí se směnou pozemků č. parc. 824, 831/5 a 832/4 za pozemek 1271/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy za předpokladu, že studie zamýšlené výstavby polyfunkčního domu na pozemku č. parc. 1271/1 bude v souladu s územně plánovací dokumentací, zejména se stanovenou výškou budov.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-101/2010
RM nesouhlasí s prodejem části pozemku č. parc. 281/1 v k.ú. Rymaně paní Patricii Urbanové a doporučuje věc řešit pronájmem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-101/2010
RM nesouhlasí s umístěním billboardu na pozemku č. parc. 1316/8 v k.ú. Mníšek pod Brdy s tím že zmíněná realitní společnost, která zastupuje majitele pozemku není k projednání této věci zmocněna.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 23-101/2010
RM souhlasí s prodloužením splatnosti platby za byt 836/3 a upuštěním od smluvní pokuty
do 30.4.2010.
RM postupuje žádost zastupitelstvu k projednání a doporučuje schválení požadovaného.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-101/2010
RM Projednala nabídku na odkoupení pozemků č. parc. 540/1, 540/2, 540/3, 555/1, 598/4 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje věc do zastupitelstva s doporučením nesouhlasit s koupí pozemků.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-101/2010
RM souhlasí se zněním dohody o ukončení smluvního vztahu plynoucího ze smlouvy o nájmu ze dne 3.1.2000 mezi Městem Mníšek pod Brdy a TJ Sokol Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-101/2010
RM nesouhlasí se záměrem umístění fotovoltaických solárních panelů na pozemky č. parc. 1989/76 a 1989/82 v k.ú. Mníšek pod Brdy s tím, že stavba není v souladu s územně plánovací dokumentací.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-101/2010
RM souhlasí s realizací fotovoltaických panelů o výkonu cca 4,8 kWp na střeše budovy, která je na pozemku č. parc. 1738/51 v k.ú. Mníšek pod Brdy a majitelem je pan Ing. Jiří Chlasták.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-101/2010
RM souhlasí s umístěním fotovoltaických panelů na střechu rodinného domu č.p. 1024 na pozemku č. parc. 1753/51 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 29-101/2010
RM souhlasí se Změnou č. 1 smlouvy o výstavbě V-5376/2006 mezi Městem Mníšek pod Brdy a stavebníky panem Radimem Fárou a panem Pavlem Brabcem a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-101/2010
RM souhlasí s PD na stavbu PS 1023 Mníšek pod Brdy, následnou realizací stavby a vstupem na pozemky města v k.ú. Mníšek pod Brdy, zahrádky U Červeného kříže č. parc. 2698/46, 2698/23-40, 2698/13-14, 2698/17, 2698/6-7.
RM pověřuje starostu podpisem stanoviska k realizaci stavby a souhlasu se vstupem na pozemky.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-101/2010
RM souhlasí s provedením opravy sochy Panny Marie v kapličce ve Stříbrné Lhotě paní Janou Janouchovou na vlastní náklady žadatele.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-101/2010
RM souhlasí s prodejem zahrádky č. par . 2698/6 a zahrádky č. parc. 2698/7 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci paní Marcele Dvořákové za cenu 400,-- Kč za 1 m2.
RM pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tyto pozemky předem vybranému zájemci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-101/2010
RM nesouhlasí, s prodejem pozemků č. parc. 1035/5  (258 m2) a 1035/6( 135 m2) v k.ú. Mníšek pod Brdy. Tyto pozemky jsou určeny jako manipulační plocha k Zámeckému rybníku  a k tomuto účelu jsou určeny i územně plánovací dokumentací. Dále je přes tyto pozemky vedena účelová komunikace.
RM nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-101/2010
RM souhlasí s pronájmem pozemků č. parc. 2103 (270 m2), 2096 (949 m2), 2113/3 (35 m2), 2096/3 (18 m2), 2113/1 (1538 m2), 2083/1 (6556 m2), vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, celkem 9 366  m2 paní Renatě Koneski za cenu 0,50 Kč za 1 m2 (sazba dle cenového věstníku MF) a pověřuje OSMI vypsáním záměru a přípravou nájemní smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 35-101/2010
RM doporučuje vybudování retardéru před vjezdem na ČS EuroOil na pozemku č. parc. 840/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodů bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že dotčený pozemek není majetkem města, je v této věci nutné žádat majitele pozemku.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 36-101/2010
RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby PS 1250 – nové elektrické kabelové vedení NN na pozemku č. parc. 708/12 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37-101/2010
RM souhlasí s hostováním atrakcí na Skalecké pouti v Mníšku pod Brdy ve dnech
12. – 18.7.2010 za podmínky uzavření smlouvy o pronájmu pozemků se stejnými podmínkami jako v loňském roce.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-101/2010
RM souhlasí s rekonstrukcí staré dílny na sklad a prodejnu instalatérských potřeb na parc. č. 67 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 39-101/2010
RM souhlasí  se stavbou 6 RD v lokalitě Višňovka – Rymaně na pozemcích č. parc. 571/13, 571/40, 571/43A, 571/43B, 571/44 a 570/10 v k.ú. Rymaně.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 40-101/2010
RM má zájem  odkoupit pozemky dle nabídky č.j. 1311/2010 pouze za předpokladu, že budou odkoupeny všechny vlastnické podíly pozemků.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Svitálková
 
 
 
Vlastimil Kožíšek,v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.,v.r.
    místostarosta                                                                      starosta
 

Vyvěšeno: 1. 3. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět