Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 10 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 23.3.2011

přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 1-010/2011
RM po představení schvaluje program 10. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 23.3.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-010/2011
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků Města Mníšek pod Brdy ke dni 23.3.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 3-010/2011
RM bere na vědomí informace o přípravě výběrového řízení pro komunální služby.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-010/2011
RM bere na vědomí informace o úkolu vypracování seznamu komunikací zařazených do plánu oprav.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-010/2011
RM bere na vědomí informace k přípravám pořízení nového územního plánu sídelního útvaru města Mníšek pod Brdy. Projednáno s radním Zápalem, protože se jednalo o ÚP, radní předsedou komise pro ÚP.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-010/2011
RM souhlasí s opravou multikáry a dále pověřuje OSMI zjištěním předběžné ceny generální opravy s tím, že částka nesmí přesáhnout 180.000,- Kč, vč. DPH.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-010/2011
RM bere na vědomí informace o havárii kanalizace v ulici Nová a přípravách návrhů k řešení havárie.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 8-010/2011
RM jmenuje Mgr. Miroslavu Vlčkovou, Mgr. Alici Vejmolovou, Mgr. Bohumilu Pallagyovou, Bc. Marii Šretrovou, Petru Poučkovou, PhDr. Vlaďku Pirichovou a Mgr. Radku Volfovou členkami Komise pro školství a vzdělávání. RM dále jmenuje Mgr. Miroslavu Vlčkovou předsedkyní Komise pro školství a vzdělávání.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Dojmenování členů Komise pro územní plán, doplněno o pana Izáka a pana Jirotu.
RM jmenuje Jiřího Zápala, Filipa Tallera, Ing.Tomáše Pallagyho, Ing. Arch. Zdeňka Šimánka, Pavla Knotka, Roberta Izáka a pana Stanislava Jirotu,  členy Komise pro územní plán. RM dále jmenuje pana Jiřího Zápala předsedou Komise pro územní plán. Projednáno s radním Zápalem, protože se jednalo o radního Zápala.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-010/2011
RM souhlasí se vstupem a využitím vestibulu ZŠ Komenského 420  a Školní jídelny, Komenského 420, pro účely zajištění pořadatelského zázemí při organizaci mezinárodní sportovní akce BRDSKÁ STEZKA.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-010/2011
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o reklamě se společností UVR, a.s., ve výši plnění 30.000 Kč, při pořádání Skalecké pouti 2011, a pověřuje starostu jejím podpisem.
 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o reklamě se společností Purum, s.r.o., ve výši plnění 40.000 Kč, při pořádání Skalecké pouti 2011, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
RM souhlasí s přijetím daru a uzavřením darovací smlouvy se společností Družstvo Eurosignal, ve výši plnění 12.000 Kč, při pořádání dětské pěvecké soutěže Brdský kos 2011, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 11-010/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 571/22 v k.ú. Rymaně.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-010/2011
RM souhlasí se stavbou RD na p.č.1937/19 k.ú. Mníšek pod Brdy a jako vlastník sousedních pozemků p.č.1937/2, p.č. 2914/2 k.ú. Mníšek pod Brdy nemá námitek proti stavbě.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-010/2011
RM souhlasí se změnou ohlášené stavby RD na pozemku p.č. 1019/11 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-010/2011
RM souhlasí se stavbou garáže na p.č.2744/13 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 15-010/2011
RM souhlasí se stavbou zahradního domku na p.č. 2698/17 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-010/2011
RM souhlasí se stavbou oplocení na p.č.1726/2   k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-010/2011
RM souhlasí se stavbou RD a garáže na p.č. 1642/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Souhlas s připojením na vodovodní řad bude vydán po podpisu Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-010/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na p.č. 571/20 k.ú. Rymaně - Višňovka, s připojením pozemku p.č. 571/20 na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-010/2011
RM souhlasí s  dodatečným povolením stavby na p.č. 383/2 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-010/2011
RM souhlasí s proplacením částky ve výši 13.576,- Kč za rekonstrukci elektroinstalace v bytě č. 7 v domě č.p. 519 v ulici Skalecká paní H. G., nájemnici bytu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-010/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 383/1, p.č.383/2, p.č. 386 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-010/2011
RM souhlasí se stavbou domu správce jezdecké školy na pozemku p.č. 413/20 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-010/2011
 
RM nesouhlasí s pronájmem v současné době nepronajaté části pozemku p.č. 1313/2 o výměře 886m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu budoucího investičního záměru.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-010/2011
RM souhlasí s ukončením nájmu pozemku p.č. 119 v k.ú. Mníšek pod Brdy ke dni 31.3.2011 dohodou.
RM souhlasí se zněním a uzavřením Dohody o ukončení smluvního vztahu plynoucího ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 12.10.2010 mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní D. H. a pověřuje starostu podpisem této dohody.
RM souhlasí s prominutím nájemného za užívání pozemku p.č. 119 v k.ú. Mníšek pod Brdy za období od 1.1.2011 do 31.3.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-010/2011
RM souhlasí s projektem stavby PS 1654 Mníšek pod Brdy TS PZ - 2164 a následnou realizací stavby, kompletní opravou trafostanice včetně základů a vstupem na pozemek parc.č. 2545 v k.ú. Mníšek pod Brdy s tím, že bude pozemek uveden do původního stavu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-010/2011
RM souhlasí s projektem stavby PS 1397 Mníšek pod Brdy, V Lipkách - k VN, TS, kNN P 1601/1-2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že předmětná trafostanice nebude umístěna na pozemku p.č. 1600 v k.ú. Mníšek pod Brdy, která je ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy.
RM nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 1600 v k.ú. Mníšek pod Brdy o rozměrech cca 7x6 m pro nově budovanou trafostanicí typu CTSbb 1x630/1 pro předmětnou lokalitu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-010/2011
RM souhlasí s projektem stavby PS 1609 Mníšek pod Brdy k NN pro p.č. 1712/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy a následnou realizací.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-010/2011
RM souhlasí s projektem stavby PS 1619 Mníšek pod Brdy k NN pro p.č. 413/20 k.ú. Stříbrná Lhota a následnou realizací stavby.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
(Příchod radního Zápala, 18:29 hodin)
 
Usnesení č. 29-010/2011
RM souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc.č.1356 v k.ú. Mníšek pod Brdy a doporučuje ZM odprodat předmětný pozemek za cenu  1.000,- Kč/m2, a to předem vybranému zájemci panu Ing. M. R. RM dále pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tento pozemek předem vybranému zájemci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 30-010/2011
RM souhlasí s prodloužením doby pronájmu pozemků, pronajatých na základě Smluv o nájmu zahrádky v zahrádkářské osadě POD HŘIŠTĚM v Mníšku pod Brdy, ale nejpozději do konce roku 2013. Zájemci o zahrádky mohou využít nabídky U ČERVENÉHO KŘÍŽE v části Rymaně.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-010/2011
RM souhlasí přípravou směny části pozemku p.č.1753/38 v  k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, která bude oddělena geometrickým plánem, za pozemky p.č.1753/18 a p.č1753/37 v k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví pana Václava Kamíra, s tím, že pro určení výše finančního vyrovnání hodnot směňovaných pozemků bude zpracován znalecký posudek o ceně v místě a čase obvyklé, náklady na vypracování znaleckého posudku a geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č.1753/38 v  k.ú. Mníšek pod Brdy  uhradí žadatel. Geometrický plán bude proveden v souladu s ÚR 2747/02.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-010/2011
RM souhlasí s projektem stavby PS 1601 Mníšek pod Brdy – kNN, č.stavby IV-12-6011947 a její následnou realizací a se vstupem na pozemek p.č 2440/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby IV-12-6011947, PS 1601 Mníšek pod Brdy - kNN pro parc.č. 2437 v k.ú. Mníšek pod Brdy umístěné na pozemku p.č. 2440/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-010/2011
RM nesouhlasí s projektem stavby PS 1613 Mníšek pod Brdy- kNN, č.stavby IV-12-6012095, následnou realizací a vstupem na pozemek parc.č. 1011/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM nesouhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby IV-12-6012095, PS 1613 Mníšek pod Brdy-kNN pro parc.č.1035/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy, umístěné na pozemku p.č. 1011/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-010/2011
RM souhlasí s převodem části pozemku p.č. 491/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy pod místní komunikací ve vl. manž. R. na Město Mníšek pod Brdy a s oddělením předmětné části tohoto pozemku.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:  0
 
Usnesení č. 35-010/2011
RM souhlasí se stavbou dětského a víceúčelového hřiště společností OPTREAL za podmínky, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na převod pozemku, a to vč. již vybudovaného dětského a víceúčelového hřiště do vlastnictví města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 36-010/2011
RM vydává předběžný souhlas se zaústěním – napojením přípojky dešťové kanalizace do stávající stoky dešťové kanalizace s místem napojení na pozemku č. 1299/1. Vlastní souhlas bude vydán po převedení předmětné dešťové stoky do majetku města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37-010/2011
RM souhlasí s povolením středního zdroje znečištění ovzduší – plynové kotelny o výkonu 240 kW, realizované v rámci stavby „Sportovně relaxační tenisový areál“, v ulici Lhotecká, MpB.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 38-010/2011
RM souhlasí se záměrem koupě pozemku v k.ú. Mníšek pod Brdy a to pozemek p.č. 1853/3, p.č. 625, p.č. 1289/2, p.č. 1755/2, p.č. 2914/5, p.č. 2914/3, p.č. 2916/2, p.č. 1291/5, p.č. 1291/6.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 39-010/2011
RM pověřuje OKS dotazem v předmětné věci na ředitelku ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 40-010/2011
RM neschvaluje návrh Správy železniční dopravní cesty Praha, že Město Mníšek pod Brdy zajistí péči o uloženou náhradní výsadbu 8 keřů na pozemku Správy železniční dopravní cesty Praha, č.p. 143 v k.ú. Rymaně, a to za poskytnutý příspěvek k zajištění této péče.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 41-010/2011
RM bere na vědomí informaci o provedeném rozboru vody v altánu na sídlišti Pod Skalkou z února 2011  a zjištění Hygienické laboratoře Příbram, že voda je v pořádku.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 42-010/2011
RM bere na vědomí informaci o dražbě chaty na Suché louce, která je v majetku s.p. Lesy ČR.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 43-010/2011
RM bere na vědomí informaci o potřebě zabezpečení projednávání přestupkové agendy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 44-010/2011
RM souhlasí a pověřuje Alenu Štamberkovou k přijímání prohlášení o uzavírání manželství podle ustanovení zákona č.94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Příští jednání Rady města bylo po vzájemné dohodě stanoveno na 6.4.2011.
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                              Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                                starosta

Vyvěšeno: 5. 4. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět