Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 1. ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 24.11.2010

 

Přítomno 5 členů rady
 
 
ORG
 
Usnesení č. 1-001/2010
RM po představení schvaluje program 1. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konané dne 24.11.2010.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-001/2010
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 24.11.2010.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 3-001/2010
RM souhlasí s navržením projektem na stavbu protihlukového opatření podél komunikace R4.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-001/2010
RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby a pověřuje starostu města podpisem smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu PS1350 v Mníšku pod Brdy.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-001/2010
RM nesouhlasí se žádostí stěžovatelů a zrušením nájemní smlouvy na pozemek.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-001/2010
RM nesouhlasí se žádostí na oplocení pozemku a vybudování přístřešku pro auto na pronajatém pozemku města parc.č.281/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-001/2010
RM souhlasí s předloženou dokumentací na stavbu veřejného osvětlení, lokalita A-TRIO.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-001/2010
RM ukládá OSMI připravit další podklady k rozhodnutí ve věci žádosti č.j.:11516/2010, zejména doložit stanovisko SÚ.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-001/2010
RM souhlasí s realizací stavby vrtané studny pro zásobování domu parc.č. 431 v k.ú. Mníšek pod Brdy, ul. Kytínská č.p. 139.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-001/2010
RM souhlasí s žádostí uživatelů chatové oblasti na Hladovém Vrchu a pověřuje OSMI zajištěním vhodného materiálu k úpravě cesty.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-001/2010
RM nesouhlasí s žádostí o umístění retardéru na komunikaci III. třídy ve Stříbrné Lhotě, v místě točny autobusů a zatáčky. RM dále pověřuje místostarostu města jednáním s dopravní společností UHER Martin, s.r.o. o řešení situace ohledně parkování autobusů.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-001/2010
RM souhlasí se žádostí MV Projekt Klatovy a pověřuje starostu podpisem smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na akci kNN, rekonstrukce Kytínská.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-001/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1342 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-001/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 192 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-001/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a pani Dagmar Čermákovou, bytem Kytínská 917, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku parc. č. 2/2 o výměře 130 m2 v k.ú. Stříbrná Lhota a postupuje věc k projednání ZM.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-001/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Petrem Komínkem, bytem K Trnkám 1595/1, 143 00 Praha 4 – Modřany o prodeji pozemků č. parc. 2698/25, 2698/26 a ideální 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 371.087,- Kč a postupuje věc k projednání ZM.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-001/2010
RM nesouhlasí s žádostí o odkoupení pozemku č.p. 104 (314 m2) v k.ú. Stříbrná Lhota manželů Zavadilových.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-001/2010
RM souhlasí s trvalým odnětím pozemku p.č. 1989/83 v k.ú. Mníšek pod Brdy ze ZPF z důvodu rozšíření výzkumné a vývojové základny S.P.T..
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-001/2010
RM souhlasí s žádostí Arcibiskupství pražského o ukončení smlouvy o výpůjčce rekolekčního domu v barokním areálu Skalka.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
Úkol: RM ukládá OSMI následně provést kolaudaci objektu.
 
Usnesení č. 20-001/2010
RM souhlasí s místním šetřením a dále pověřuje architekta města účastí na místním šetření, jednáním a nalezením vhodného kompromisního technického řešení a jeho následného předložení k dalšímu projednání radě města.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-001/2010
RM souhlasí s převodem části pozemku p.č. 491/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy ve vl. manž. Růžičkových na Město Mníšek pod Brdy, podmínkou převodu je ale vyřešení omezení vlastnického práva k pozemku jeho majitelem.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-001/2010
RM souhlasí s novým dělením pozemků p.č. 100/1 a 100/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, které je vyznačeno na geometrickém plánu č. 2116-106/2010.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-001/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy, panem Vladimírem Hoškem a firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na pozemek p.č. 76/2, uložení inženýrských sítí – metalický kabel na akci „Stříbrná Lhota, 12 RD, ÚPS“, číslo SAP P-063-2-2196, 11010-013899.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-001/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 179/10 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-001/2010
RM souhlasí s PD na stavební úpravy kanalizační přípojky RD na pozemku p.č. 1024 a 1028 v k.ú. Mníšek pod Brdy
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-001/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 2365 a 2366/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-001/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 407/20 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu a kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
RM dále souhlasí s připojením pozemku p.č. 407/20 v k.ú. Rymaně na vodovodní řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-001/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 2744/12 a 2744/26 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-001/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 2190 a 2191 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-001/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na stavbu č. 11010-035928, „D-Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota 4 RD, ÚPS“ umístění el. komunikační sítě do pozemku p.č. 148/7 v k.ú. Stříbrná Lhota.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-001/2010
RM souhlasí s dodatečným povolením vodovodního řadu a se vstupem do pozemku p.č. 2714/30, který je ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-001/2010
RM souhlasí s novým zdrojem tepla z č.p. 552 do č.p. 555 v ulici Rudé armády, který bude vybudován společností MTH Kolín s.r.o.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-001/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 2744/13 a 2744/27 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-001/2010
RM souhlasí s dělením pozemku p.č. 317/1 v k.ú. Stříbrná Lhota ve vlastnictví paní Kárníkové dle návrhu v žádosti.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 35-001/2010
RM souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 598/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
Úkol: RM pověřuje OSMI odpovědět v tom smyslu, že město požádá úřad o bezúplatný převod pozemku. Dále bez dalšího vyjádření.
 
Usnesení č. 36-001/2010
RM podmíněně souhlasí s dělením pozemku p.č. 35/12 v k.ú. Stříbrná Lhota z důvodu nevyřešené obslužnosti pozemků vzniklých dělením – nevyhovující šíře přístupové cesty. Podmínkou souhlasu je smluvně zajištění práva chůze a jízdy přes pozemek p.č. 35/3 v k.ú. Stříbrná Lhota ve vl. města Mníšek pod Brdy.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37-001/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 106 a 107 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-001/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1339/19, 1341/1, 1341/2, 1340/1, 1340/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 39-001/2010
RM souhlasí se zněmím a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu STL plynovodu umístěného do pozemku p.č. 2917/6, 2917/1, 1717/5 a 1717/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností A-TRIO Bydlení.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 40-001/2010
RM souhlasí s dělením pozemku parc.č. 1271/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy na dvě stavební parcely.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 41-001/2010
RM schvaluje návrh č.2 kalkulace vodného a stočného pro rok 2011 a postupuje jej k dalšímu projednání zastupitelstvu města.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 42-001/2010
RM schvaluje Grantový program pro rok 2011.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 43-001/2010
RM bere na vědomí hodnotící zprávu pro vlastníka vodohospodářského majetku za rok 2009.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 44-001/2010
RM bere na vědomí informaci o schválení dotace na rekonstrukci náměstí F.X. Svobody.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 45-001/2010
RM souhlasí s předloženým časovým plánem tvorby rozpočtu na rok 2011.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 46-001/2010
RM souhlasí a pověřuje Bc. Marie Šretrovou a Evu Jarolímkovou k přijímání prohlášení o uzavírání manželství podle ustanovení zákona č.94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
TAJEMNICE
 
Usnesení č. 47-001/2010
RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Komenského 420, Mgr. Alici Vejmolové, ve výši
dle návrhu.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 48-001/2010
RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Komenského 860, Mgr. Bohumile Pallagyové, ve výši dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 49-001/2010
RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ Nová, Petře Poučkové, ve výši dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 50-001/2010
RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ 9. května, Bc. Marii Šretrové, ve výši dle návrhu.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 51-001/2010
RM schvaluje odměnu ředitelce školní jídelny ZŠ Komenského 420, Dagmar Charvátové,
ve výši dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 52-001/2010
RM schvaluje odměnu řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou, Janu Danielovi, ve výši
dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 53-001/2010
RM bere na vědomí rezignaci Karla Jeřábka na funkci přísedícího u OS Praha – západ.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 54-001/2010
RM bere na vědomí informaci PF o zamítnutí žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1313/3, k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
(č. 55-001/2010 neobsazeno)
 
Usnesení č. 56-001/2010
RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Mgr. B. Pallagyové o ukončení „Kurzu pro koordinátory EVVO Středočeského kraje“.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 57-001/2010
RM souhlasí s přijetím sponzorských darů pro MŠ 9. května – naturálií a hraček, dle předlohy.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 58-001/2010
RM souhlasí s čerpáním prostředků z rezervního fondu MŠ 9. května, v celkové výši 90.000 Kč.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
OKS
 
Usnesení č. 59-001/2010
RM souhlasí s proplacením poplatků ve výši dle žádosti za opakování zkoušek ZOZ
sl. Romaně Rysové.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 60-001/2010
RM souhlasí s prodloužením Smlouvy o poskytování sociálních služeb za rok 2010 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 61-001/2010
RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/2010.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 62-001/2010
RM schvaluje přijetí daru firmy KOJA, spol. s r.o. pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, interaktivní tabule SMART Board, typ 580, cena v době pořízení 85.000 Kč.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 63-001/2010
RM schvaluje smlouvu o pronájmu kotců a služeb s tím spojených, psí útulek Bouchalka, provozovatelky paní Eugenie Sychrovské a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Usnesení č. 64-001/2010
RM bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Čisovice
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 65-001/2010
RM doporučuje starostovi města jmenovat Josefa Dvořáka, velitelem Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy (JPO III) a dále Ing. Miroslava Rouska, velitelem Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Stříbrná Lhota (JPO V).
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OŽP - MÍSTOSTAROSTA
 
Usnesení č. 66-001/2010
RM souhlasí s uzavřením smlouvy Dohody o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů a pověřuje místostarostu města přípravou smlouvy se společností Green Solution, s.r.o.. a jejím podpisem.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
RŮZNÉ
 
Usnesení č. 67-001/2010
RM souhlasí se stavbou místní obslužní komunikace na pozemku p.č.1955/27 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0         Nehlasoval: 1
 
Usnesení č. 68-001/2010
RM souhlasí s ponecháním konstrukce předzahrádky před Vinařstvím Dobrý ročník přes zimní období s tím, že  veškeré případně vzniklé škody půjdou na vrub žadatele. RM dále s ohledem na platnou vyhlášku č.6/2003 nesouhlasí se snížením poplatku za zábor veřejného prostranství.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0   
 
 
Zapsal: Miloš Navrátil
 
 
Ing. Karel Vejmola, v.r.                                             Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                                starosta
 

Vyvěšeno: 30. 11. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět