Obsah

Zpět

Usnesení č. 1 ze zasedání rady města 3.12.2014

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarostka: Daniela Páterová

                        radní: Bc. Marie Šretrová    

                        radní: Mgr. Šárka Slavíková Klímová

radní: Ing. Hana Kotoučová (omluvena)

                   

                        tajemnice: Věra Landová

                        zast. Vlastimil Kožíšek

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-1/2014

RM schvaluje program 1. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 3.12.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-1/2014

RM doporučuje FV schválit předložené RO č. 4/2014.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se  0

 

  OKS

 

Usnesení č. 3-1/2014

RM jmenuje tyto členy Krizového štábu Města Mníšek pod Brdy: Ing. Petra Digrina, Ph.D., starosta, jako předsedu KŠ, Danielu Páterovou, místostarostku, jako místopředsedkyni KŠ, Miloše Navrátila, vedoucího OKS, jako tajemníka KŠ, Věru Landovou, tajemnici města, Olgu Šibřinovou, vedoucí FO, Ing. Pavlu Duchoňovou, vedoucí OSMI, Milana Kotouče, DiS., velitele MP MpB, Josefa Dvořáka, velitele JSDH Mníšek pod Brdy, Vlastimila Kožíška, zastupitele, a to s platností a účinností od 3.12.2014.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 4-1/2014

RM souhlasí se spolupořádáním vánočního koncertu Pro domeček v kostele sv. Václava dne 9.12, kdy Město Mníšek pod Brdy bude uveden jako spolupořadatel této akce.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 5-1/2014

RM schvaluje časový plán pro tvorbu rozpočtu města pro rok 2015 a souhlasí s navrženými pravidly rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy, která postupuje k projednání FV
a schválení zastupitelstvu města.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 6-1/2014

RM bere na vědomí návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2015.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 7-1/2014

RM souhlasí s pokácením náletových dřevin na pozemku č. parc.1295 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 8-1/2014

RM souhlasí s tím, aby předpokládaná úspora v kapitole energií v předpokládané výši cca 349 tis. byla ponechána v rozpočtu ZŠ Komenského 420.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 9-1/2014

RM bere na vědomí rekonstrukci lesních cest Korytany okružní  parc.č. 2811/1  v k.ú. Mníšek pod Brdy a Lesní cestu K suché borovici parc č. 370, 256, 373/1 v k.ú. Stříbrná Lhota .

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 10-1/2014

RM nesouhlasí s dělením pozemku parc. č. 1442/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy a to z důvodu nesouladu s platným regulačním plánem.

RM konstatuje, že z RP nelze udělit výjimku.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 11-1/2014

RM souhlasí s vyvedením položek „Klášter Skalka a Rekolekční dům z účtu 042 Nedokončené investice a jejich zařazení do majetku města.

RM doporučuje zařazení do majetku a postupuje věc k projednání do ZM.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 12-1/2014

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky, s připojením pozemku p.č.24 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka  tohoto   pozemku, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku, možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastníkem pozemku povinný podat do 30 dnů od doby, kdy byli správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 13-1/2014

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky, s připojením pozemku p.č. 290/1, 290/2 k.ú. Rymaně na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku, možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastníkem pozemků povinný podat do 30 dnů od doby, kdy byli správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 14-1/2014

RM souhlasí  s přestavbou rodinného domu na pozemku p.č. 238, 239 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 15-1/2014

RM nesouhlasí s pokácením stromu – osiky, rostoucí v těsné blízkosti pozemku p.č. 1210, k.ú. MpB, na pozemku města p. č.2911/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 16-1/2014

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi společností REALSTAV MB a Městem Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 TAJEMNICE

 

Usnesení č. 17-1/2014

RM bere na vědomí, že pan Petr Smorádek DiS se nestal přísedícím Okresního soudu Praha – západ z důvodu potřebné věkové hranice.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 18-1/2014

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Bojanovice na úseku přestupkové agendy, a to s platností do 31.12.2018 za odměnu Kč 8.000,--/rok.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 19-1/2014

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Čisovice na úseku přestupkové agendy, a to s platností do 31.12.2018 za odměnu Kč 12.000,--/rok.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 20-1/2014

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Jíloviště na úseku přestupkové agendy, a to s platností do 31.12.2018 za odměnu Kč 12.000,--/rok.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 

Daniela Páterová                                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D.

  místostarosta                                                                      starosta

ke stažení zde

Vyvěšeno: 5. 12. 2014

Datum sejmutí: 26. 12. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět