Navigace

Obsah

Zpět

Vyhláška Města Mníšek Pod Brdy č. 58 - o závazné části územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška Města Mníšek Pod Brdy č. 58

o závazné části územního plánu sídelního útvaru


MNÍŠEK POD BRDY

Městská rada v Mníšku pod Brdy vydává v souladu s § 16, 24 a 45 zákona č. 367/1990 Sb. o  obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů  a podle  § 29  odst.  2  zákona č.  50/1976 Sb.  o územním plánování a  stavebním řádu ve  znění zák. 197/1998  Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky

(1) Vyhláška vymezuje závaznou  část územního plánu sídelního útvaru Mníšek pod Brdy (dále jen ÚPNSÚ) schváleného obecním zastupitelstvem v Mníšku  pod Brdy  dne 2.6.  1993, upraveného  Změnami a  doplňky I (schváleno  23.3.  1995)  a  Změnami  a  doplňky II (schváleno 8.10. 1998). (2) Vyhláška stanoví  závazné funkční a prostorové uspořádání území a podmínky zastavitelnosti,  vymezuje územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby.


Článek 2
Rozsah platnosti

     (1)  Vyhláška platí  pro celé  správní území  Města Mníšek  pod Brdy,  vymezeného katastrálními  územími Mníšek  pod Brdy,  Rymaně a Stříbrná Lhota.
     (2) Vyhláška stanoví zásady rozvoje území Města Mníšek pod Brdy do 31.12. 2012.


ČÁST DRUHÁ

     Závazné regulativy funkčního  využití a prostorového uspořádání území


Článek 3

     (1) Předmětem  regulace je vymezení  podmínek pro uskutečňování činností při využívání správního území obce.

     (2) Území  města se člení  na jednotlivé zóny,  pro které platí číslování  převzaté z  původní výkresové  části dokumentace  ÚPNSÚ a upravené následnými Změnami a doplňky I a II.


Zóna č. 1 - Městská památková zóna - 50,80 ha

     Ruší se zóna 1a. Městská památková zóna - bytová část, zóna 1b. Městská  památková zóna  - rekreační  část, zóna  2. Památkový areál Skalka  a zóna  3. Ochranné  pásmo městské  památkové zóny,  zámku a aleje V lipkách (viz původní výkresová dokumentace ÚPNSÚ).

     Městská památková  zóna nezahrnuje část  pozemků Obora a  louka Pivovárka.  Tyto pozemky  jsou zahrnuty  do zóny  13. Rekreační zóna Podzámecké rybníky.

a)  hranice zóny  jsou  určeny  podle verze  schválené Ministerstvem kultury ČR a jsou vyznačeny v grafické příloze ÚPNSÚ,

b) výšková hladina domů je určena současnou zástavbou,

c)  stabilizovat trvalé  bydlení, při  funkčních změnách  ponechávat byty v patrech,

d) k podnikání využít zadních traktů (původně hospodářských budov) a povolovat   přiměřené  úpravy,   výjimečně  povolovat   přístavby  a nástavby,

e) zhodnocovat nevyužité nebo nevhodně využité objekty,

f)  vedle  stabilizace  trvalého  bydlení  podporovat rozvoj bydlení přechodného přestavbou domů na bydlení penzionové a turistické,

g) postupně  obnovovat parkovou úpravu  náměstí F.X. Svobody,
h)  zlepšit parametry  komunikací, zejména  na náměstí  F.X. Svobody včetně   vyřešení   autobusových   zastávek   a  parkování  osobních automobilů,

i) při  obnově a opravách používat  tradiční materiály, zejména druh krytiny, vápenné omítky, dřevo apod.

j)  při  rekonstrukcích  a  přestavbách  nedovolit  změnu charakteru staveb,  zejména  zřizování  plochých  střech,  nevhodných  vikýřů a nástaveb,

k)  Zámecký rybník  s územím  podél břehů  včetně přilehlé  zástavby transformovat nabídce  služeb jako stravování  a částečné ubytování přestavbou a dostavbou. Stávající komunikace bude přeměněna na pěší. Vozidlová  komunikace  obejde  historickou  enklávu severně. Severní břeh  rybníka  bude  dosypán,  vznikne  tak  promenáda bez zásahů do soukromých  pozemků  zástavby.Zámecký  rybník  s  územím podél břehů včetně přilehlé zástavby je územím každodenní rekreace města.

l)  v rámci  existující přilehlé zástavby zámku  a Zámeckého  rybníka budou  povoleny  pouze  takové  úpravy,  které  neznehodnotí původní charakter   historických  staveb.   Existují  stavby,   rušící  svým cizorodým charakterem prostředí, budou vhodně upraveny,

m)  nové stavby,  které na  volných parcelách  doplní okolí  zámku a Zámeckého rybníka, musí respektovat tradiční charakter staveb,
n)  při  detailním  řešení  okolí  zámku  a  Zámeckého  rybníka bude vymezeno  území,  nepřípustné  pro  vozidla.  Na  jeho  okraj
vybudována parkoviště s výraznými  prvky zeleně, které rozčlení jeho jednotlivou plochu,

o) památkový  areál Skalka postupně rekonstruovat  včetně výstavby a dostavby inženýrských sítí,

p) v  bezprostředním okolí Městské  památkové zóny nebudou  povoleny činnosti, které by ji znehodnocovaly,

r)  v okolí  zóny se  nesmějí stavět  stavby, které  by znehodnotily siluetu nebo dominanty historické části města,

s) v  zóně je vyloučena  výrobní a opravárenská  činnost, jež působí svými vlivy jako hlukem, zápachem, otřesy a dopravou nepřijatelně na okolí,

t)  před   stavbou  nového  rodinného   domu  nebo  před   povolením rekolaudace rekreačního objektu na rodinný domek musí být vybudována kanalizace,  na  kterou  se  rodinný  dům  napojí, s vyjímkou areálu Skalka,

u) v rámci regulačních plánů je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.


Zóna č. 4 - území bytových domů - 19,65 ha

Území zahrnují:
- nízkopodlažní až středněpodlažní zástavbu sídliště pod Skalkou,
- středněpodlažní  enklávy  bytových   domů  s  plochými  střechami, provedenými  panelovou technologií  a areál  školy, pojatý  do rámce zóny  bytových  domů  pro  obdobné  objemové  působení školy, a její patřičnosti v rámci bytové zástavby.

a) u  bytových domů se  sklonitými střechami budou  povolovány půdní vestavby bytů,

b)  u domů  s plochými  střechami budou  povolovány střešní nástavby maximálně o jedno podlaží, střechy při nástavbě budou pouze sklonité a přidané podlaží bude jako podkrovní,

c)  v území  budou povolovány  drobné doplňkové  stavby pro obchod a služby, pokud tuto fukci nebude možné vestavět do objektů,

d) parkovací  stání pro nově získané  byty budou postaveny zvětšením odstavných ploch při místních komunikacích spolu se stínící zelení,

e) volné prostory mezi bytovými objekty budou určeny pro rekreační a užitné funkce  místních obyvatel, nepřipouští se  parkovací stání ve vnitřních prostorách mezi domy,

f) v dostupné vzdálenosti od území lze stavět hromadné garáže,

g) s cílem snížit nepříznivé pohledové působení panelových domů bude vysazována vysoká a pnoucí  zeleň. K potlačení dominantního působení panelových   domů  uskuteční   se  zástavba   rodinných  domů   jako představeb,

h) ponechává se plošná rezerva pro dostavbu základní školy,

i) v  zóně je vyloučena  výrobní a opravárenská  činnost, jež působí 

svými vlivy jako hlukem, zápachem, otřesy a dopravou nepřijatelně na okolí,

j)  před   stavbou  nového  rodinného   domu  nebo  před   povolením rekolaudace  rekreačního objektu  na rodinný dům  musí být vybudována kanalizace, na kterou se rodinný dům napojí,

k) v rámci regulačních plánů je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.


Zóna č.  5 - zóna  existující zástavby rodinnými  domy v Mníšku  pod Brdy s možností dostaveb - 33,12 ha ve 4 lokalitách

a) budou povolovány úpravy a přestavby na zvýšení počtu bytů a ploch v rodinných  domech. Nesmí  dojít k  znehodnocení charakteru  dnešní volné zástavby  v zeleni, nebudou  povoleny architektonicky nevhodné přístavby. Dělení parcel nesmí vést k přílišnému zahuštění zástavby, pro rod. dům nesmí být parcely menší než 900 m2,

b) budou povolovány dostavby  drobných staveb pro podnikání, činnost v těchto objektech  nesmí rušit obytný charakter  území. Objekty pro podnikání nesmí být  vyšší než přízemní a nesmí  plošně dominovat na parcele, objekty budou mít sklonité střechy,

c)  zahuštění  zástavby  v  uliční  frontě  bude  povolováno pouze v přijatelných vyjímkách a dostavbách na volných plochách,

d)  při opravách  a změnách  plotů bude  vyžadováno stylové řešení s vyloučením  prostého  drátěného  pletiva.  Budou  doporučovány zděné ploty,

e) nástavby  na přízemní rodinné domy  budou povolovány pouze tehdy, budou-li  odpovídat  svou  kvalitou  a  charakterem  okolí a budou v podobě podkroví,

f) v  zóně je vyloučena  výrobní a opravárenská  činnost, jež působí svými vlivy jako hlukem, zápachem, otřesy a dopravou nepřijatelně na okolí,

g) volné parcely  v zóně se bude snažit získávat  město a využije je pro regulaci rozvoje občanského vybavení,

h) podle  Změny a doplňků I  (schváleno 23.3. 1995) se  mění hranice zóny č. 5,  část původní obytné zástavby je zahrnuta  do zóny č. 21, zbývající část ponechána v zóně č. 5 jako rezerva pro trvalé rodinné bydlení,

i) v lokalitě "Zlatý vrch" (viz  Změny a doplňky II) bude nezpevněná (ozeleněná) plocha  min. 80 %  z celkové plochy  parcely na výstavbu RD,

j)  před   stavbou  nového  rodinného   domu  nebo  před   povolením rekolaudace rekreačního  objektu na rodinný dům  musí být vybudována kanalizace, na kterou se RD napojí. Neplatí pro část ul. Čisovická - za dálnicí,

k) v rámci regulačních plánů je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.

Zóna  č. 6  - zóna  existující zástavby  rodinnými domy  v Rymani  s předpokladem rozsáhlejší dostavby - 18,18 ha

Lokalita se vyznačuje větší  různorodostí typů rodinných domů a velikosti  parcel. Jde  o  dotvoření  zóny a  korigování dosavadních nedostatků. Převažuje trvalé bydlení.

a) objekty, přeměněné na rekreační, postupně transformovat na trvalé bydlení,

b) dostavbou musí dojít k ucelení dosavadní lokality,

c)  při  dostavbě  přednostně  uplatňovat  rodinné  domy venkovského charakteru  s  prostorem  pro  podnikání  s  hospodářskými budovami, dvorem a většími parcelami,

d) architektura domů v dostavované  části se přizpůsobí charakteru objektů ve staré Rymani, preferovat přízemní objekty s podkrovím,

e) v  zóně je vyloučena  výrobní a opravárenská  činnost, jež působí svými vlivy jako hlukem, zápachem, otřesy a dopravou nepřijatelně na okolí,

f)  před   stavbou  nového  rodinného  domu   nebo  před  provedením rekolaudace  rekreačního  objektu  na  rodinný  dům,  bude  do  doby výstavby    kanalizačního   řadu povolováno   odkanalizování   do nepropustné jímky na vyvážení,

g) v rámci regulačních plánů je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.

Zóna č. 7 - zóna  existující smíšené zástavby trvalého a rekreačního bydlení  ve Stříbrné  Lhotě  s  předpokladem dostaveb  v doplňkových lokalitách - 28,94 ha

Zóna 7 se Změnami a doplňkem  I územního plánu rozšiřuje o část zrušené zóny 12 a (schváleno 23.3. 1995).

Cílem je vytvořit v  zóně ucelené kompaktní území nízkopodlažní zástavby s rodinnými a rekreačními domy.

a)  ve volných  prostorách preferovat  kvalitní stavby, odpovídající kvalitě místa. Vytvářet předpoklady  pro postupnou transformaci méně kvalitních staveb pro trvalé i přechodné bydlení,

b)  podnikatelské činnosti  vymezovat  na  odlehlé okraje  pozemků a bránit  vzniku  aktivit,  rušících  okolí  s  nároky  na skladování, zásobování apod.,

c)  vytvořit přdpoklady  pro doplnění  občanského vybavení,  zejména podél páteřní komunikace,

d)  vytvářet,  doplňovat  a  udržovat  aleje  podél  všech  vhodných komunikací,

e) v  zoně je vyloučena  výrobní a opravárenská  činnost, jež působí svými vlivy jako hlukem, zápachem, otřesy a dopravou nepřijatelně na okolí,
                     
f)  před   stavbou  nového  rodinného   domu  nebo  před   povolením rekolaudace rekreačního  objektu na rodinný dům  musí být vybudována kanalizace, na kterou se rodinný dům napojí v části Stříbrné Lhoty v lokalitách č. 101b, 101c, 101d,

g)  před   stavbou  nového  rodinného  domu   nebo  před  provedením rekolaudace rekreačního objektu na rodinný dům bude do doby výstavby kanalizačního řádu povolováno odkanalizování do nepropustné jímky na vyvážení v části Stříbrné Lhoty, včetně lokality č. 101a,

h) v rámci regulačních plánů je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod

Zóna č. 8 s. a 8 j. - zóna existující smíšené zástavby pro trvalé bydlení a pro individuální rekreaci v Rymani, severně a jižně od tratě  ČD - 12,96 ha a 9,56 ha

(1) Zóna č. 8 s - Severní lokalita
a)  rozptýlenou,  různorodou  zástavbu  postupně sjednocovat alespoň kvalitou  komponentů, tvořících  vymezení prostoru  ulic, jako  jsou ploty, fasády, zeleň a jiné,

b)  preferovat výstavbu  rodinných  domů  před ostatními  druhy domů smíšené zástavby zóny,

c) povolovat výstavbu na části lesních parcel,

d) požadovat kultivaci lesa na lesopark,

e) v  zóně je vyloučena  výrobní a opravárenská  činnost, jež působí svými vlivy jako hlukem, zápachem, otřesy a dopravou nepřijatelně na okolí,

f)  před   stavbou  nového  rodinného  domu   nebo  před  provedením rekolaudace rekr. objektu na RD  bude do doby výstavby kanalizačního řadu povolováno odkanalizování do nepropustné jímky na vyvážení,

h)  v  rámci  regulačních  plánů  je  nutné  zpracovat  hydrologické bilance dešťových vod.

Zóna č. 8.j - Jižní lokalita

Převládá zástavba  malých chat na velmi  stísněných parcelách s nedostatečnou šířkou komunikací

a) zkultivovat ploty vůči ulici,

b) postupně vytvořit prostory pro hry dětí,

c) v  zóně je vyloučena  výrobní a opravárenská  činnost, jež působí svými vlivy jako hlukem, zápachem, otřesy a dopravou nepřijatelně na okolí,

d)  před   stavbou  nového  rodinného  domu   nebo  před  provedením
rekolaudace  rekr.  objektu  na  rodinný  dům  bude do doby výstavby kanalizačního řadu povolováno odkanalizování do nepropustné jímky na vyvážení,

e) v rámci regulačních plánů je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.

Zóna č. 9 - zóny (a, b, c) smíšené zástavby (V Mokrém, Nad Kamenným) s převahou objektů individuální rekreace


V Mokrém - 16,69 ha + 1,88 ha, Nad Kamenným - 14,34 ha.
Lokality s téměř výlučnou zástavbou objekty individuální rekreace.
a) volné parcely  mimo území chatových osad budou  využity ke stavbě rodinných domů. Zástavba bude volnější s možnostmi pro podnikání,
b) uprostřed zóny bude ponechán  volný prostor pro společná zařízení (občanské vybavení) a náves,
c) v  zóně je vyloučena  výrobní a opravárenská  činnost, jež působí svými vlivy jako hlukem, zápachem, otřesy a dopravou nepřijatelně na okolí,
d)  před   stavbou  nového  rodinného  domu   nebo  před  provedením rekolaudace  rekreačního  objektu  na  rodinný  dům  bude  do stavby výstavby kanalizačního řadu povolováno odkanalizování do nepropustné jímky na vyvážení,
e) v rámci regulačních plánů je nutné zpracovat hydrologické bilance vod.

Zóna č. 10  - zóna sportovního vybavení, zahrnutá  do obytných zón - 8 ha

Do  obytných  zón  byla  zařazena  pro  požadovaný  režim  a  obytný charakter zóny.

a)  existující  sportovní  zařízení  bude  dostavěno  a  rozšířeno o ubytovací kapacity,

b) Sběrné suroviny budou přemístěny do průmyslové zóny,

c)  v  zóně  budou  postaveny  objekty  pro  městskou a republikovou policii a to jako veřejně prospěšné stavby,

d) v jihozápadním cípu zóny  dojde k řadové výstavbě rodinných domů. Vzhledem  k  exponované  pozici  bude  nutné náročné architektonické řešení. Skupina řadových domů bude rozdělena pěším průchodem,

e) v  zóně je vyloučena  výrobní a opravárenská  činnost, jež působí svými vlivy jako hlukem, zápachem, otřesy a dopravou nepřijatelně na okolí,

f) před  stavbou nového rodiného  domu, sportovního vybavení  včetně občanského  nebo před  povolením rekolaudace  rekreačního objektu na rodinný dům musí být vybudována kanalizace, na kterou se rodinný dům napojí,

g) v rámci regulačních plánů je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.

Zóna č. 11 - zóna nové nízkopodlažní zástavby rodinnými domy

Lokality 11a, 11b Pod Skalkou - 3,38  ha a 3,16 ha, 11c Pod Seqensem - 6,25 ha, 11d Pod silnicí 

a) byl zpracován  a schválen územní plán zóny na  lokalitu 11a - Pod Skalkou  (schváleno  usnesením  zastupitelstva  města  ze dne 12.12. 1996). Regulativy jsou vymezeny ve vyhlášce města k této zóně.

b)   v   lokalitě   11b   bude   preferována   zástavba   kvalitními individuálními rodinnými domy,

c) v lokalitě 11c bude preferována zástavba individuálními nadstandardními  rodinnými  domy  s  velkými  výměrami  parcel  a  s vysokými nároky  na architektonickou kvalitu, přičemž  musí být plně respektováno biocentrum a jeho propojení na biokoridor,

d)  v  lokalitě  11d  budou  postaveny  individuální  rodinné  domy, dvojdomky  a  řadové  domy,  včetně  základního občanského vybavení. Střechy  sklonité,  důraz  bude  kladen  na  zeleň,  na vnitřní pěší propojení a  na vytvoření prostorů  lokálního centra a  prostorů pro hry dětí,

e) v zónách je vyloučena  výrobní a opravárenská činnost, jež působí svými vlivy jako hlukem, zápachem, otřesy a dopravou nepřijatelně na okolí,

f)  před   stavbou  nového  rodinného   domu  nebo  před   povolením rekolaudace rekreačního  objektu na rodinný dům  musí být vybudována kanalizace, na kterou se rodinný dům napojí,

g) v rámci regulačních plánů je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.

Zóna č. 12 - zóny s převahou objektů individuální rekreace

Zóna  12a  -  Na  Kvíkalce  byla  zrušena  Změnami  a doplňky I (schváleno  23.3.1995)  a  rozdělena  do  zóny  12b,  zóny  7 a nově ustanovené zóny 26b.

Zóna č. 12b - V lipkách
a)  podporovat  transformaci  dnešních  rekreačních  objektů  (chat, zahradních domků) na rodinné domy s trvalým užíváním,

b) v  zóně je vyloučena  výrobní a opravárenská  činnost, jež působí svými vlivy jako hlukem, zápachem, otřesy a dopravou nepřijatelně na okolí,

c)  před   stavbou  nového  rodinného   domu  nebo  před   povolením rekolaudace  rekreačního objektu  na  rodinný  dům napojí,  musí být vybudována kanalizace na kterou se rodinný dům napojí,

d) v rámci regulačních plánů je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.

Zóna č. 12c - Pod Skalkou
a)  podporovat  transformaci  dnešních  rekreačních  objektů  (chat, zahradních domků) na rodinné domy s trvalým užívání
b) na  nezastavěných pozemcích v lokalitě  není dovoleno umisťovat a povolovat trvalé  ani dočasné stavby do  doby zpracování a schválení regulačního plánu,

c) v  zóně je vyloučena  výrobní a opravárenská  činnost, jež působí 
               
svými vlivy jako hlukem, zápachem, otřesy a dopravou nepřijatelně na okolí,

d)  před   stavbou  nového  rodinného   domu  nebo  před   povolením rekolaudace rekreačního  objektu na rodinný dům  musí být vybudována kanalizace, na kterou se rodinný dům napojí,

e) v rámci regulačních plánů je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.

Zóna č. 12d - Pod Křížkem

a)  zóna  12d  byla  Změnami  a  doplňky  I  (schváleno  23.3. 1995) rozšířena o menší celek směrem na jih, těsně při silnici,

b) v  přičleněné lokalitě není možná jakákoliv zástavba na pozemcích vně i uvnitř lokality,

c) v dosud  vyznačené lokalitě se povoluje dostavba  na pozemcích č. 527, 505, 478, 494, 488 k.ú. Mníšek pod Brdy,

d)  v  průběhu  trvání  existence  stávajících  rekreačních  objektů (životnost  neurčena)  kultivovat  jejich  vnější  vzhled  a celkové orámování zelení,

e)  v zóně  je vyloučena  výrobí a  opravárenská činnost, jež působí svými vlivy jako hlukem, zápachem, otřesy a dopravou nepřijatelně na okolí.

Zóna č. 12e - Na Šibenci
Byl zpracován a schválen  územní plán zóny (schválení usnesením zastupitelstva  města  č.  11  ze  dne  20.6.1996).  Regulativy jsou vymezeny ve vyhlášce města č. 49/1996.

Zóna č. 13 - rekreační zóna Podzámecké rybníky
a)  na pozemku  Obora (v  místech dnešní  zahrádkářské osady  Obora, objektů ubytoven Obora a kulturního střediska) a louce Pivovárka bude zřízen anglický park,

b) na louce Pivovárka bude zrušeno VN,

c)  na pozemcích  Obora a  louce Pivovárka  se nepřipouští jakákoliv zástavba,

d)  Prostřední  rybník  včetně  území  podél  břehů bude přestavěn a využíván  ke  sportovně  rekreačním  účelům.  Doporučuje  se asanace areálu zemědělské živočišné výroby při severním břehu,

e) volný prostor Pod Mýtnicí je rezervován ke stavbě motelu,

f)  součástí  rekreační  zóny   Podzámecké  rybníky  je  probíhající biokoridor jako součást místního  ekosystému se všemi podmínkami pro jeho ochranu,

g) v  zóně je vyloučena  výrobní a opravárenská  činnost, jež působí svými vlivy jako hlukem, zápachem, otřesy a dopravou nepřijatelně na okolí,
                         
h) před stavbou občanského  vybavení nebo před povolením rekolaudace rekreačního objektu  na rodinný dům musí  být vybudována kanalizace, na  kterou  se  rodinný  dům  napojí,  s  vyjímkou  areálu u Zadního rybníka,

i) v rámci regulačních plánů je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.

Zóna č.  14 - rekreační  zóna Okolí Sýkorníku  - rozloha bez  plochy rybníka je 20,72 ha
Do  zóny je  zahrnuta část  předpokládané rekultivované  plochy Kovohutí - sad, dále rekultivovaná  část Bažantnice a část pod hrází rybníka se  soustředěním ubytovacích kapacit a  menší břehová část k hranicím  čisovického  katastru.  V  území  bude  zrušeno zpracování polystyrenu a plocha bude rekultivována na pole nebo louku, což jsou původní kultury.
Jižní  části (lokalita  č. 151)  se určuje  statut uzavřené  chatové osady, kde nebudou povolovány žádné další stavby.

Zóna č. 15 - zóna k rekultivaci - Bažantnice
a) jižní část bude rekultivována na původní stav,

b)  v  severní  části  bude  zřízen  sad  s funkcí sledování výskytu reziduálních těžkých prvků v plodech - višně, třešně,

c) v rekultivovaných plochách bude  respektováno, že v rámci ÚSES je zakreslen biokoridor a biocentrum


Zóna č.  16 - rekreační  zóna Habroví +  lokalita U kříže,  zahrnuje zónu 16a, 16b
Zóna  Habroví  je  náhradní  lokalitou  za zrušené zahrádkářské osady. Celé pojetí osady i jednotlivých zahradních domků bude podléhat přísným architektonickým  pravidlům, které budou  předem stanovena v urbanistické studii.

a)  před   stavbou  nového  rodinného  domu   nebo  před  provedením rekolaudace  rekreačního objektu  na  rodinný  dům bude  do výstavby kanalizačního řadu povolováno odkanalizování do nepropustné jímky na vyvážení,

b) v rámci regulačních plánů je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.

Zóna č. 17 - rekreační zóna golfové hřiště
Plocha,  která je  k dispozici,  je dostatečná  pro mezinárodní utkání. V horní části areálu  je lokalizován navrhovaný biokoridor a na  něj navazující  registrovaná lokalita  státní ochrany  přírody s navrhovaným lokálním biocentrem.

V  zóně  nebudou  povolovány  žádné  stavby  kromě doprovodných staveb pro sportovní využití a stavby výtlačného vodovodního řadu a mezi  vrty I.,  II. a  III.  a  úpravnou vody  Štítek. Návaznost  na biokoridor je řešena v zóně 11a.

a) před  stavbou sportovního vybavení,  včetně občanského nebo  před povolením rekolaudace  rekreačního objektu na  rodinný dům musí  být vybudována kanalizace, na kterou se rodinný dům napojí,

b) v rámci regulačních plánů je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.

Zóna č. 17b - Ochranná zelená zóna

Jejím účelem je  krýt architekturu  provozních a  průmyslových budov Ústavu pro výzkum rud a dalších objektů. V  zóně nelze  připustit stavby  (ani provizorní),  lze založit ovocný nebo okrasný sad.

Zóna č. 18 - Ekonomická zóna

Byl zpracován a schválen  územní plán zóny (schváleno usnesením zastupitelstva  města  č.  4  ze  dne  23.3.1995).  Regulativy  jsou vymezeny ve vyhlášce města č. 40/1996.

Zóna č. 19 - zóna nevýrobních a výrobních služeb

Nalézá  se v  nástupním prostoru  do města  od silnice  č. I/4, rozloha jih - 1,84 ha, sever - 3,98 ha.
a) jižní část  je součástí přilehlé obytné zóny  č. 5, její kriteria rozhodnou o přípustnosti navrhovaných provozů a služeb,

b) severní  část zóny podléhá  obdobným přísným kriteriím  zejména v západní  části.  Je  rezervována  pro  velkoprodej  nábytku,  služby komunálního charakteru  jako zřízení Technických  služeb, Vodovodů a kanalizací,  úklid   města,  technické  a   skladové  zázemí  města, parkování aut  před vstupem do města,  vícepodlažní garáž pro osobní auta aj.,

c) využití musí zohlednit exponovanost místa při vstupu do města,

d) před stavbou  nového rodinného domu, stavbou pro  výrobu a služby nebo před  povolením rekolaudace rekreačního objektu  na rodinný dům musí být vybudována kanalizace, na kterou se tyto objekty napojí,

e) v rámci regulačního plánu je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.


Zóna č. 20 - zóna nevýrobních a výrobních služeb - rozloha 1,76 ha

Vytváří  optickou  a  akustickou  clonu  mezi  silnicí č. I/4 a areálem    nové   rodinné    zástavby   (za    hřbitovem).   Objekty podnikatelských zařízení budou dvoupodlažní  s přízemím pro dílenské provozy a I. patro pro příslušnou administrativu. Exponovaná průčelí objektů budou ozeleněna.

a) před stavbou pro výrobu  a služby musí být vybudována kanalizace, na kterou se tyto objekty napojí

b) v rámci regulačního plánu je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.

Zóna  č. 21  - zóna   nevýrobních a  výrobních služeb,  skladování - rozloha 1,5 ha

Byl zpracován a schválen  územní plán zóny (schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne  15.6.1995). Regulativy jsou vymezeny ve vyhlášce města č. 42/1995.


Zóna č. 22 - existující zóna autoservisu, STK, benz. čerpadla

V  delším  výhledu  se  uvažuje  se  zrušením  nízkokapacitního benzinového čerpadla.

a) před  stavbou pro výrobu a  služby musí být vybudována kanalizace, na kterou se tyto objekty napojí,

b) v rámci regulačního plánu  je nutné zpracovat hydrologické bilance dešťových vod.

Zóna č.  23 - zóna drobných služeb  - rozloha sever -  2,64 ha, jih - 1,40 ha

V zóně mohou být postaveny benzinové čerpací stanice, mycí linka aut, drobný servis, drobné opravárenství, výroba.

a) před stavbou pro výrobu  a služby musí být vybudována kanalizace, na kterou se tyto objekty napojí,

b)v  rámci   regulačního  plánu  je   nutné  zpracovat  hydrologické bilance dešťových vod.


Zóna č. 24 - zóna klidu

Navazuje   na  zónu   Zámeckých  rybníků.   Součástí  zóny   je biokoridor, drobnější osady starších chat, areál lesa.

a) bude povolována pouze rekreace bez hluku, tj. jízda na kole, pěší turistika, jízda na koních,

b) u  rybníka bude postaven  srub pro děti.  Ve výhledu bude  zrušen rekreační areál ministerstva vnitra,

c)  v této  zóně se   vyhlašuje stavební  uzávěra pro  všechny druhy staveb s vyjímkou staveb technického  vybavení, úprav vodních toků a pozemních komunikací.

Zóna č. 25 - zóna hřbitova a jeho rozšíření - rozloha 2,36 ha

Existující hřbitov bude rozšířen, součástí zóny bude i ochranné pásmo obytného území.


Zóna č. 26a - Rekreační zóna Stříbrná Lhota - rozloha 4,04 ha

Ve vymezeném areálu je  umístěno existující rekreační zařízení, rybník.

a) volná louka bude přeměněna na park,
                              
b) do  zóny je integrován  dnešní zemědělský závod  pro chov prasat. Bude transformován  na funkci přijatelnou  pro předmětné území  jako středisko rostlinné výroby, ubytovací zařízení služby apod.

Zóna č. 26b - Zelený biokoridor

V zóně není možné povolit žádnou stavbu

Zóna č. 27 - Zelená zóna mezi areálem Kovohutí a zemědělskou půdou

Jde o louku s rybníkem.

a)  celé území  rehabilitovat včetně  dosázení doprovodných porostů, rekultivovat plochy získané od Kovohutí,

b)   zpřístupnit  zónu   pro  turistu   jako  východisko   pěších  a cyklistických stezek,

c)  v rehabilitovaném  území nepovolovat  stavby s  vyjímkou městské kanalizace,  rekonstrukce nebo  stavby čistírny  odp. vod,  obnovení přeručeného  biokoridoru  před  dálnicí  a  přeložky  komunikace  od podjezdu k vlečce.


Zóna bývalého vojenského zařízení Včelník

Navrhuje  se  zřídit  centrum  resocializace drogově závislých osob na pozemku č. 2665 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

a)  při zástavbě  novými objekty  je nutné  zpracovat regulační plán plochy celého areálu,

b) plochy zeleně budou tvořit min. 80 % plochy,

c) stavby budou umisťovány v minimální vzdálenosti 20 m od stávající hranice lesa.


Biokoridory,  biocentra  a   registrované  lokality  státní  ochrany přírody

Nevytvářejí samostatné  zóny, jsou obsaženy v  jiných, s různým posláním, zejména v rekreačních a klidových zónách.

V uvedených lokalitách bude režim definovaný orgány státní péče o přírodu.

Biokoridor  Bojovského  potoka  se  doplňuje  o  zátopové území Bojovského  potoka - vyhlášené Okresním  úřadem Praha  - západ  dne 28.12.1994.V  zátopovém území  nesmí být  povolovány žádné  stavby a úpravy toku bez předchozího souhlasu vodohospodářského orgánu.

Problematický zemědělský půdní fond

Jedná se  o lokality buď plošně  omezené nebo špatně přístupné, často v kombinaci  s nízkou bonitou. Jejich budoucí  využití by mělo být intenzivní (U  Kříže), nebo by se z nich  měly stát lesní plochy zvláštního určení (Na Madlence, Pod Mýtnicí). Definitivní uspořádání odvisí od postojů soukromých majitelů.

Článek 4

(1)   Všechny  plochy,   které  nejsou   uvedeny  v   závazných regulativech  funkčního a  prostorového uspořádání,  tj. v  článku 3 této  vyhlášky  budou  zachovány  ve  stávající  kultuře.  Na těchto plochách  není  dovoleno  umisťovat  a  povolovat  stavby s vyjimkou liniových staveb technického vybavení, úprav vodních toků, pozemních komunikací a staveb železničních  drah a objektů zemědělských farem. Dále není dovoleno povolovat změny ve využití území (zahrady, sady).

(2) V  nově navržených plochách  určených pro výstavbu  objektů trvalého   bydlení  či   individuální  rekreace,   v  legendě   mapy urbanistického návrhu územního plánu  (grafická část ÚPNSÚ) označené číselnými symboly  021, 023, 024,  povolovat stavby až  po schválení regulačního plánu, ve které daná plocha leží.

(3) V zónách označených v územním plánu sídelního útvaru Mníšek pod Brdy čísly 11c, 12b, 12c se vyhlašuje stavební uzávěra. V těchto zónách  není  dovoleno  umisťovat  a  povolovat  stavby  s  vyjímkou liniových staveb  technického vybavení a  úprav pozemních komunikací. Stavební uzávěra platí do doby schválení regulačního plánu příslušné zóny.

(4) Rekreační  objekty lze rekolaudovat pouze  v oblastech, kde to umožňuje ÚPNSÚ,to jest zónách č. 6, č. 12b, č. 12c, č. 12e.

(5)  V  zónách  a  lokalitách  určených  k  rekreaci není možné provádět transformaci rekreačních objektů na rodinné domy.


ČÁST TŘETÍ

Ochrana přírody, veřejně prospěšné stavby

Článek 5

Ochrana přírody a ÚSES

(1)  Plochy územního  systému ekologické  stability (ÚSES) jsou vymezeny ve výkresové i v textové části ÚPNSÚ.

(2) Pro jeho ochranu platí  ustanovení obecných předpisů - zák. č.  114/1992 Sb.  o ochraně  přírody a  krajiny ve  znění pozdějších předpisů  a  vyhl.  č.  395/1992  Sb.,  kterou  se provádějí některá ustanovení zák.č. 114/1992 Sb.

(3)  Na  pozemcích  zahrnutých  do  ÚSES  je  zákaz  umisťování jakýchkoli  staveb,   s  vyjímkou  liniových   staveb  pro  dopravu, technického vybavení území, oprav a úprav stávajících objektů,.

(4) Na pozemcích podle předchozího ustanovení se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability za nižší, povolování pozemkových  úprav,  odvodňování,  těžby  nerostů  a jiné narušování ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch.

Článek 6

Veřejně prospěšné stavby

(1)  Plochy  pro  veřejně  prospěšné  stavby  jsou  vyznačeny v grafické části  na výkresu "Komplexní urbanistický  návrh" v měřítku 1:5 000. Seznam veřejně prospěšných staveb je uveden v textové části ÚPNSÚ a v odstavci (3) této vyhlášky.

(2) Vymezení  ploch pro veřejně  prospěšné stavby je  podkladem pro  případné vyvlastnění  pozemků podle   § 108  (odst. 2  písm. a) zák.č.  50/1976 ve  znění  pozdějších  předpisů, pokud  nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

(3) Seznam veřejně prospěšných staveb:

1. stavby pro veřejně prospěšné služby a občanské vybavení

206 Krytý bazén

207 Stanice městské a republikové policie

211 Rezerva pro občanské vybavení

219 Rezerva pro občanské vybavení

220 Rezerva pro občanské vybavení

221 Fotbalové hřiště v Rymani

222 Občanské vybavení u fotbalového hřiště v Rymani

223 Parkoviště u fotbalového hřiště v Rymani

224 Rezerva pro občanské vybavení

225 Parková zeleň

229,230,231 Rezerva pro občanské vybavení

236 Rezervní plocha pro základní školu

241,242 Plocha pro malotřídku

257,258,259 Rezerva pro občanskou vybavenost

261 Parkoviště pro invalidy

264 Zřízení veř. plochy u nádraží

266 Hasičská zbrojnice ve Stř. Lhotě

268 Golfové hřiště

272 Pláž u rybníka Sýkorník - jih

273 Rezerva pro rozšíření hřiště

274,275 Plochy pro veřejnou zeleň - park

284 Rezervní plochy pro obč. vybavení

285 Obč. vybavení lokality Za hřbitovem

288 Rozšíření hřbitova

292 Rezerva pro obč. vybavení

293 Náves v Rymani

321 Zprostředkovatelské služby

323 Areál služeb včetně komunikací

2.  Stavby pro  veřejně  technické  vybavení území  podporující jeho rozvoj a ochrana životního prostředí

356 Rozšíření nebo stavba nové čistírny odpad. vod

357 Čistírna odpad. vod ve Stř. Lhotě

358 Čistírna odpad. vod v Rymani

360b Skládka tuhého kom. odpadu

402 Obnova staré cesty na Skalku. Stavba inž. sítí a cesty na Skalku od Sequense

403 Obnova poslední části aleje  ke Skalce (pěší serpentiny ke kapli Máří Magdaleny)

404 Úpravy trasy průjezdní komunikace náměstím F.X. Svobody

405 Mimoúrovňové  křížení silnice č.II/116  s tratí ČD  u mníšeckého nádraží

406 Protažení vlečky Kovohutí

407 Výtažná kolej na jižní straně nádraží

408 Komunikační obchvat kolem hist. lokality Za rybníky

409 Pěší promenáda podél sev. břehu  Zámec. rybníka

410 Jiné napojení silnice Rymaně - Mníšek (III/11627)

411 Podchod pro pěší pod Strakonickou

412 Úpravy komunikace č. III/11627 mezi Rymání a Strakonickou

413 Jiné řešení autobusových zastávek na náměstí

414 Rozšíření silnice u rymaňské zastávky ČD

415 Zrušení želez. přejezdu při vých. okraji mníš. nádraží

416 Zřízení komunikace podél výtažné koleje

417 Úprava komunikace "Nad Kamenným"

420 Zřízení parkoviště "Za rybníky"

421 Úpravy komunikace II/116

422 Přeložka komunikace spojující Lhoteckou a Pražskou

423 Mimoúrovňové křížení silnice III/11627 a trati ČD

424  Vedení výtlačného  vodovodního řadu  mezi vrty  (I.,II.,III.) a úpravnou vody Štítek

425 Prodloužení  plynovodního řadu od  napojovacího bodu k  hranicím katastru obce Čisovice

Bez.  čísel.  označení  -  podrobně  zpracováno  v jednotlivých odbor. mapách (inž. sítě, generel a doprav. cesty, kanalizační řady, vodovod.  řady, čerpací  stanice, rozvody  plynu, vodojemy,  elektr. sítě, telekomunikač. sítě, trafostanice, biokoridory, biocentra)

506,507,508 Sedimentační rybníčky pod měst. ČOV

509 Kontrolní rybníček pod skládkou v Habrové
510,511,512 Sedimentační rybníčky pod Stř. Lhotou

514 Sedimentační rybník pod ČOV v Rymani

516 Sedimentační rybník východně od zámku

518,519,520 Rekonstrukce zámeckých rybníků

Asanační opatření

Bez čísel. označení -
asanace  celého barokního areálu Skalka včetně okolí do 20ti m od hranice areálu.

Bez čísel. označení - asanace  areálu živočišné výroby Hukalovna pro sportovně rekreační účely, ubytování a léčebná zařízení.

217 Asanace prostoru Sběrných surovin

227 Asanace staré hájovny u Sýkorníku

246 Asanace samoobsluhy na nám. F.X.Svobody

248 Asanace domu č. 57 a měst. úřadu

252 Asanace zámku a jeho okolí

254 Asanace kultur. střediska

265 Rekultivace okolí rekreačního objektu

282,283 Asanace zchátralých objektů

291 Asanace bývalého pivovaru

361,362 Rekultivace dosavadních skládek a odkališť KOM

524  Rekultivace  Bažantnice  a  její  převedení  na  les zvláštního
určení

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

Článek 7

Uložení dokumentace územního plánu sídelního útvaru Mníšek pod Brdy

1)  Úplná  dokumentace  (tj.  ÚPNSÚ  Mníšek  pod Brdy, Změny a doplňky I a II) je uložena:

a) na Městském úřadu Mníšek pod Brdy

b) na Okresním úřadu Praha-západ, referátu regionálního rozvoje.

Článek 8

Zrušovací ustanovení

Touto  vyhláškou se  zrušuje Vyhláška  č. 501/1996  o závazných částech územního  plánu sídelního útvaru Mníšek  pod Brdy vydaná dne 6.8.1996.

Článek 9

Účinnost vyhlášky
     Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 9.11.1998.
      ..................                      ......................

          starosta                              zástupce starostyVyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne 22.10.1998
 

Vyvěšeno: 22. 10. 1998

Datum sejmutí: 6. 11. 1998

Zodpovídá: Svitálková

Zpět