Obsah

Zpět

VYHLÁŠKA č. 2/2007 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

VYHLÁŠKA


 

města Mníšku pod Brdy


 

č. 2/2007

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem


 

Zastupitelstvo města Mníšku pod Brdy se na svém zasedání dne 28.6. 2007, usnesením č. 6 rozhodlo vydat, na základě § 17, odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek I.

Předmět a působnost vyhlášky

 1. Touto vyhláškou města se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícím na území města Mníšek pod Brdy (dále jen „obec“), které je tvořeno katastrálními územími Mníšku pod Brdy, Rymaně a Stříbrné Lhoty.

 2. Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu představuje soubor pravidel komplexního nakládání s komunálním odpadem, s jeho využitelnými a nebezpečnými složkami, nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními ( odpadní oleje, baterie a akumulátory, odpady azbestu, elektrická a elektronická zařízení ) a nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

3) Práva a povinnosti vyplývající z ustanovení této vyhlášky jsou závazná pro všechny fyzické osoby, které

 1. mají na území obce trvalé bydliště

 2. v obci vlastní nebo jsou spoluvlastníky staveb určených pro individuální rekreaci

 3. na území obce se zdržují

4) Vyhláška neupravuje povinnosti při nakládání s odpady, které vznikají v důsledku podnikatelských činností právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání.


 

Článek II.

Základní pojmy

1) Pro potřeby této vyhlášky jsou dále uvedeny následující základní pojmy:

a) odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl příp. povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v zákonu O odpadech

b) komunální odpad –veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání

c) nebezpečný odpadodpad jednak uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv jiný odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností ( výbušnost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, oxidační schopnost, karcinogenitu, schopnost odpadu ve styku se vzduchem, vodou nebo kyselinami uvolňovat toxické plyny, ekotoxicitu, mutagenitu, teratogenitu, akutní toxicitu, žíravost, infekčnost, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí )

d) velkoobjemový odpad – komunální odpad, který pro své rozměry a nadměrnou hmotnost nelze odložit do sběrových nádob max. objemu 1 100 l

e) bioodpad – odpady biologického původu ( tráva, větve, listí )

f) využitelné složky komunálního odpadu – neznečištěný papír, plast, sklo

g) upotřebené baterie a akumulátory – baterie nebo akumulátory, které nejsou opakovaně použitelné a jsou určeny k regeneraci nebo k odstranění

h) povinná osoba – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky ( vybrané výrobky, zařízení ) vyrábí, dováží nebo uvádí na trh

i) elektrozařízení pocházející z domácností –použitá elektrozařízení pocházející z domácností

j) vybrané výrobky, odpady, zařízení – odpadní oleje, baterie a akumulátory, odpady asbestu, elektrická a elektronická zařízení

k) nakládání s odpadyshromažďování,soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadů

l) shromažďování odpadů krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady

m) skladování odpadů přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny ( shromážděny, sesbírány, vykoupeny ) do zařízení k tomu určenému a jejich ponechání v něm

n) sběr – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání za účelem předání odpadů k dalšímu využití nebo odstranění

o) zpětný odběr – odběr použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na: oleje, akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky a elektrozařízení pocházející z domácností.

p) využívání odpadů – činnosti např. k recyklaci, získání některých složek, regenerace, znovuzískání kovů nebo kovových sloučenin a další způsoby uvedené v příloze č. 3 zákona O odpadech

r) odstraňování odpadů – činnosti např. spalování, ukládání na skládky, vypouštění a další způsoby uvedené v příloze č. 4 zákona O odpadech

s) oprávněná osoba – právnická osoba oprávněná k nakládání s odpady podle zákona O odpadech nebo podle zvláštních předpisů a pro potřeby obce smluvně zajištěna obcí nebo Mníšeckým regionem


 

Článek III.

Všeobecné povinnosti

1) Obec určila místa, kam fyzické osoby jsou povinny odkládat jimi produkovaný komunální odpad, z něho vytříděné využitelné a nebezpečné složky, stavební a demoliční odpad a výrobky, odpady a zařízení podléhající zpětnému odběru.

2) Osoby uvedené v článku I, odst. 3 jsou povinny:

a) komunální odpad odkládat jen do sběrových nádob na místech k tomu určených. Ode dne, kdy tak obec stanoví touto vyhláškou, komunální odpad odděleně třídit, shromažďovat a předávat k využití a odstranění podle systému stanoveného obcí, pokud však takový odpad nevyužijí sami avšak vždy jen v souladu se zákonem O odpadech a zvláštními předpisy.

b) vytřídit z komunálního odpadu využitelné složky odpadu ( neznečištěný papír, plasty, sklo ) a ukládat je na místa stanovená obcí.

c) nakládat s nebezpečnými složkami vytříděnými z komunálního odpadu, nebezpečnými odpady obsahujícími asbest a elektroodpadem pouze způsoby stanovenými zákonem O odpadech, předpisy vydanými k jeho provedení a touto vyhláškou.


 

Článek IV

Nakládání s komunálním odpadem

1) Ke shromažďování komunálního odpadu, jejich vytříděných složek, vybraných výrobků, odpadů a zařízení jsou v obci využívány následující sběrové nádoby a zařízení umístěných do vybraných míst obce:

a) nevyužitelný komunální odpad ( směsný ) – sběrové nádoby objemu 110 l a 1 100 l jsou situovány k jednotlivým nemovitostem v počtu a objemu odvislém od počtu osob užívajících nemovitost. Jsou určeny pro odkládání zbytkového komunálního odpadu tj. po vytřídění využitelných a nebezpečných složek odpadu t. zn., že do těchto nádob nepatří neznečištěný papír, lepenka, plast a plastové obaly, skleněné láhve, střepy skla, kapalné odpady, žhavý popel, biologický odpad a veškeré odpady, které mají min jednu z nebezpečných vlastností ( čl. II., bod 1, písm. c ). Odvoz odpadu probíhá jednou týdně.

b) nevyužitelný komunální odpad ( směsný ) – sběrové nádoby objemu 1 100 l určené pro odkládání zbytkového komunálního odpadu tj. po vytřídění využitelných složek a nebezpečného odpadu především z užívání staveb pro individuální rekreaci Do těchto nádob nepatří odpady vyjmenované v předchozím odstavci.

Stanoviště těchto nádob jsou následující:

  • Lhotecká ( Kvíkalka u čp. 0168 )

  • Lhotecká ( křižovatka Lhotecké a V Lipkách )

  • Řevnická ( u vodárny )

  • Řevnická ( křižovatka Řevnické s cestou do osady Pod Štítkem )

  • Řevnická ( parkoviště )

  • Hladový Vrch ( u ubytovny čp. 598 )

  • železniční stanice

  • Kytínská ( Na Madlenkách )

  • Dobříšská ( chatová osada u čp. 0181 )

  • u hřbitova

  • náměstí ( pod kostelem )

  • Stříbrná Lhota ( u kontejnerů na separovaný odpad )

  • Rymaně ( u požární zbrojnice )

  • Rymaně ( chatová osada Hora – u prvé chaty )

Odvoz odpadu probíhá v době od 1.4. do 30.9. s četností dvakrát týdně a v době od 1.10. do 31.3. jednou týdně.

c) nevyužitelný komunální odpad ( velkoobjemový ) sběrná nádoba objemu 9 m3 přistavovaná 4x ročně v období od 1.4. do 31.10.o sobotách v době 730 hod – 1230 hod. na osmi vybraných místech obce pro odložení velkoobjemového odpadu ( starý nábytek, matrace, koberce, lina, rozměrné porcelánové a keramické předměty, dřevo z obalů apod. ), který pro své rozměry nebo hmotnost nelze odložit do sběrných nádob – bod 1), písm. a),b) tohoto článku. Datum přistavení sběrové nádoby na jednotlivých stanovištích bude vždy vyhlášeno obcív dostatečném předstihu,

Stanoviště těchto kontejnerů jsou tato:

  • nad kostelem ( u lesní správy )

  • na křižovatce Nové a Vejhrádek

  • V Lipkách ( křižovatka k remízku )

  • Řevnická ( u garáží mezi ul. 5. a 9. Května )

  • před garážemi ( u Strakonické )

  • Stříbrná Lhota ( u knihovny )

  • Rymaně ( u horní požární nádrže )

  • Rymaně ( u transformátoru, Pod Višňovkou )

Fyzické osoby uvedené v čl. I., bod 3) mohou na výše uvedených místech takový druh odpadu

po předložení dokladu o zaplacení poplatku za odstranění komunálního odpadu v příslušném roce a průkazu totožnosti.

d) nevyužitelný komunální odpad ( velkoobjemový ) - kontejnerové stání se sběrnou nádobou objemu 9 m3 přistavovanou každou sobotu v době od 800 hod do 1200 hod na parkovišti před závodem Kovohutí Mníšek, a.s. pro odložení velkoobjemového odpadu ( starý nábytek, matrace, koberce, lina, rozměrné porcelánové a keramické předměty, dřevo z obalů apod. ), který pro své rozměry nebo hmotnost nelze odložit do sběrných nádob – bod 1), písm. a),b).

Fyzické osoby uvedené v čl. I., bod 3) mohou zde předat uvedený druh odpadu po předložení dokladu o zaplacení poplatku za odstranění komunálního odpadu v příslušném roce a průkazu totožnosti.

e) využitelné složky komunálního odpadu – sběrové nádoby objemu 1 100 l s barevným odlišením povrchu nádob a nápisem druhem odpadu:

m o d r é – pro odkládání novin, časopisů a neznečištěného papírového obalového materiálu

ž l u t é – pro uložení neznečištěných plastových obalů a výrobků z plastu

z e l e n é - pro uložení skleněných obalů a skleněných střepů

Sada takových sběrových nádob je umístěna na následujícíchvybraných stanovištích obce:

  • Nádražní ( u prodejny Albert )

  • Nádražní ( křižovatka J. Štastného a Nádražní )

  • U školy ( křižovatka Rymáňské s pěší zónou )

  • U zdravotního střediska ( ul. Komenského )

  • Dobříšská ( křižovatka Dobříšské a stará Kytínská )

  • Kytínská ( Na Madlénkách )

  • V Lipkách ( křižovatka k Remízku )

  • 5. Května ( před trafostanicí, u prodejny zeleniny )

  • 9. Května ( u domu č. 836,837 )

  • Stříbrná Lhota ( na hlavní silnici )

  • Stříbrná Lhota ( točna autobusu )

  • Rymaně ( u požární zbrojnice )

  • Rymaně ( nádraží )

Odvoz vytříděných složek probíhá u papíru a plastů jednou týdně, u skla jednou za čtrnáct dní.

f) nebezpečné složky komunálního odpadu a vybrané výrobky, odpady a zařízení podléhající zpětnému odběru – jsou předávány fyzickými osobami osobně:

-) ve skladu nebezpečných odpadů společnosti USU Praha, s.r.o., která na základě smlouvy s Mníšeckým regionem zajišťuje povinnosti obce k zajištění místa, kam mohou fyzické osoby odkládat vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu představující např. obaly se zbytky rozpouštědel, barev a laků, znečištěné plastové a kovové obaly, obaly spotřební kosmetiky a chemie, obaly se zbytky prostředků na ošetření rostlin a dřevin, textilní materiál znečištěný škodlivinami, nespotřebované léky, rtuťové teploměry, vybrané výrobky, odpady a zařízení ( odpadní oleje, baterie a akumulátory, elektrická a elektronická zařízení ( zářivky a výbojky, ledničky, televizory a další zařízení, jejichž funkce závisí na elektrickém proudu nebo elektromagnetickém poli ).

Tento sklad je situován do areálu společnosti Kovohutí Mníšek, a.s. a fyzické osoby mohou tyto nebezpečné složky předávat v pracovní dny v době od 700 hod do 1430 hod a to na základě telefonické dohody – 732 114 422 nebo 318 599115 a po předložení průkazu totožnosti a dokladu o uhrazení poplatku za odstraňování komunálního odpadu v příslušném roce.

-) v průběhu mobilních svozů, které doplňují činnost uvedenou v předchozím odstavci. Pro převzetí vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu a vybraných výrobků, odpadů a zařízení byly stanoveny následující stanoviště:

  • Řevnická ( křižovatka Řevnické a 9. května )

  • Skalecké nám. ( u kontejnerů )

  • Dobříšská ( u Špejcharu )

  • Nádražní ( křižovatka Jana Štastného a Nádražní )

  • vlakové nádraží ( u kontejnerů )

  • Náměstí F. X. Svobody ( u lesní správy )

  • Stříbrná Lhota ( u kontejnerů na separovaný odpad )

  • Rymaně ( u požární zbrojnice )

Mobilní svozy se provádí dvakrát ročně a to v dubnu a říjnu, přičemž přesný termín vyhlašuje obec po dohodě s regionem a oprávněnou osobou v dostatečném předstihu.

g) kovový odpad – vyřazená zařízení obsahující železné a barevné kovy spolu s díly takových kovů lze předat:

-) v soukromých výkupnách kovového odpadu

-) při mobilním sběru, který je vyhlašován obcí min. jednou ročně

γ) na kontejnerovém stání – viz písm. d) tohoto článku

h) odpadkové koše – nádoby malého objemu rozmístněné na veřejných plochách obce určené pro uložení drobného komunálního odpadu.

i) biologický odpad – získaný biologicky rozložitelný odpad ( tráva, listí, větve )

α) z údržby vybraných ploch zeleně města a hřbitova prováděnou na základě smlouvy s městem oprávněnými osobami je předáván kompostárně

β) z ostatních ploch zeleně na katastru obce mohou fyzické osoby předat odpad na kontejnerovém stání každou sobotu v době od 800 hod do 1200 hod před závodem Kovohutě Mníšek, a.s., příp. po shromáždění posekané trávy, shrabaného listí nebo hromady větví oznámit přesné místo uloženého odpadu MÚ, který zajistí odvoz odpadu oprávněnou osobou.

Tímto není dotčeno právo fyzických osob na odvoz biologického odpadu vlastními dopravními prostředky z místa nakládky odpadu do kompostárny.

j) vyřazená elektrozařízení z domácností –vyřazeného elektroodpadu z domácnosti se může fyzická osoba zbavit:

-) přednostněprostřednictvím posledního prodejce, který zajistí, aby v případě nákupu nového zařízení měla fyzická osoba možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití,

-) předáním do skladu nebezpečných odpadu společnosti USU Praha, s.r.o. nebo při mobilním sběru nebezpečných odpadů – písm. f), odst. --,

γ) přímo zpracovatelům těchto elektrozařízení.

k) nespotřebované léky – lze předat:

α) v lékárnách

β) ve skladu nebezpečných odpadů společnosti USU Praha, s.r.o.

γ) v průběhu mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu

l) vyřazené baterie a akumulátory – lze po jejich upotřebení předat:

α) prodejcům baterií a akumulátorů

β) ve skladu nebezpečných odpadů společnosti USU Praha, s.r.o.

γ) v průběhu mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu


 

Článek V.

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

1) Stavebním odpadem, ve smyslu této vyhlášky, se myslí – cihly, tašky, úlomky betonu, stavební materiály na bázi sádry, izolační materiály, výkopová zemina, kamení a 

demoličním odpadem - směsný stavební odpad vč. keramických výrobků

2) Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.

3) Menší množství stavebního a demoličního odpadu mohou fyzické osoby odložit každou sobotu v době od 800 hod do 1200 hod na parkovišti před závodem Kovohutí Mníšek, a.s. v místě kontejnerového stání, přičemž úhrada za odstranění předaného odpadu bude provedena na místě podle ceníku služeb obsluze oprávněné osoby.

4) Odvoz většího množství stavebního a demoličního odpadu lze provést na základě přímého požadavku u oprávněných osob, které přistaví na základě dohody kontejner na požadované místo. Po jeho naplnění ho na náklady objednatele odvezou buď k využití nebo na řízenou skládku.

5) Stavební a demoliční odpady vyrobené na bázi asbestu se považují, ve smyslu zákona O odpadech a Vyhl. MŽP č. 383/2005 Sb., jako nebezpečné odpady, které fyzické osoby mohou bezplatně předat k odstranění ve skladu nebezpečných odpadů společnosti USU Praha, s.r.o. a to na základě tel. dohody na č. 318 599 115, 603 240 210,732 114 422.

6) Tímto není dotčeno právo fyzických osob na odvoz stavebního a demoličního odpadu vlastními dopravními prostředky z místa nakládky odpadu na místo využití nebo odstranění způsobem stanoveným zákonem.


 

Článek VI.

Povinnosti oprávněných osob

1) Sběr a svoz odpadů v obci provádí oprávněné osoby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy k tomuto zákonu, obsahem smluv mezi regionem, obcí a oprávněnými osobami.


 

Článek VII.

Povinnosti obce

Orgán obce v přenesené působnosti:

1) zajišťuje na základě dohody s oprávněnými osobami dostatečný počet sběrových nádob na vyhrazených stanovištích pro odkládání směsného komunálního, využitelného odpadu a nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu

2) vyžaduje, aby fyzické osoby, které nejsou podnikateli, se zbavovali odpadů z jejich činnosti pouze v souladu se zákonem O odpadech a touto obecně závaznou vyhláškou


 

Článek VIII.

Kontrolní činnost obce

1) Dohled nad plněním povinností při nakládání s komunálním odpadem na území obce provádí MěÚ ve smyslu ustanovení zákona O odpadech.


 

Článek IX

Sankce

1) Porušování povinností při nakládání s komunálním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.


 

Článek XI

Účinnost

1) Tato vyhláška nabývá účinnosti 17. den po vyvěšení.


 

Článek XII

Závěrečné ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška města č. 4/ 2003 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem.


 


 


 


 

V Mníšku pod Brdy dne


 


 


 


 

………………………………. …………………………………..

Vlastimil Kožíšek Ing. Petr Digrin Ph.D.

Místostarosta Města Mníšek pod Brdy starosta Města Mníšek pod Brdy

Vyvěšeno: 28. 6. 2007

Datum sejmutí:

Zodpovídá: V. Landova

Zpět