Navigace

Obsah

Zpět

Řád veřejného pohřebiště města Mníšek pod Brdy

Rada města Mníšek pod Brdy na svém zasedání dne1.12.2004 vydala dle ustanovení § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení §16 ods.1 zákona č. 256/2001 Sb.,o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění zákona č.479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.


Řád veřejného pohřebiště


Článek 1
Úvodní ustanovení
1.Řád veřejného pohřebiště města Mníšek pod Brdy ( dále jen „řád“) upravuje provoz veřejného
pohřebiště města Mníšek pod Brdy, umístěného na č. poz. parc.838. a na poz. parc. č. 839. v k.ú. Mníšek pod Brdy (dále jen pohřebiště).
2.Provozovatelem pohřebiště je město Mníšek pod Brdy se sídlem MěÚ Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy.
3. Ustanovení řádu jsou závazná pro správce pohřebiště, pro organizace provozující pohřební služby, pro návštěvníky pohřebiště i pro osoby, které zde provádějí práce.
4. Požadavky osob na provedení pohřebních služeb v souvislosti s úmrtím vyřizují
provozovatelé Pohřebních služeb.


Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec ...................... 8-17 hod
duben, květen, červen, červenec, srpen, září........................ 7.30-19 hod
Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle.........8-19 hod


Článek 3
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se
hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a
psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory
pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku tohoto řádu.
3.Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4.Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5.Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech a koloběžkách.
6.Vozidla ( s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde
pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7.Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8.Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst
není dovoleno.
9.Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
10.Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu ze studny. Tato
voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě
zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
11.Odpadky se smí odkládat pouze na stanovená místa.
12.Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem
pohřebiště včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu..
13.Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce
pohřebiště.
14.Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým
způsobem, který stanoví tento řád.
15.Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.


Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a)pronájem hrobových míst
b)vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
d) zajišťování likvidace odpadu
di)


Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
1.Správce pohřebiště je povinen:
a)předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně
označené hrobové místo.
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených


v článku 9
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke
hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo do hrobového
zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy
bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést
pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště,
v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2.Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly
ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo
nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.


Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1.Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2.Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
a)Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového
místa.
b)Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového
zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních
nájemců a dalších osob.
c)Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce
hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
d)Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3.Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený
rozměr, tvar, barvu,umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky
mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4.Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
5.Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona
6.Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence
pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
7.Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na
daném pohřebišti nebo na jeho části.
8.Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi
provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
9.Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.


Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1.Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze osoba se souhlasem správce
pohřebiště, a to až po předložení listu o prohlídce mrtvého .
2.Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3.Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně
jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko
rakve pevně a trvale spojeno šrouby se spodní částí rakve.
3.Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných
materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné
piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
4.Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85, a to - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková
vložka nebo – kovové s nepropustným dnem.
Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika příp.Krajské hygienické stanice.


Článek 8
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.


Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
1.Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 750 mm. Hloubku základů je třeba upřesnit pro konkrétní pohřebiště nebo jeho část s ohledem na klimatické vlivy, které mohou způsobovat promrzání a vysychání základové půdy. Při založení základů se musí brát ohled na zvláštní okolnosti jako např. možnost porušení základů kořeny stromů apod., kde se minimální hloubky výše uvedené patřičně zvyšují, u náhrobků je také nutno brát v úvahu hloubku výkopu při předpokládaném otevírání hrobu s tím, že základová deska nesmí zasahovat do profilu výkopu hrobu. Obvykle je hloubka založení základů stanovena min. 600 mm pod úrovní terénu, ve zvláště nepříznivých podmínkách u jemnozrnných jílů až 1 m. Výšku základů lze snížit na úroveň 500 mm pod úroveň terénu v případě, že bude zamezeno promrzání např. Štěrkovým polštářem.
b)Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu,
odolného proti působení povětrnostním např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
c)Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
d)Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
e)Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno
2.Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
b)Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý
beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
c)Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého
betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
d)Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e)Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle
předpokládané vyzdívky.
f)Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g)Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny
antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
h)Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
i)Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry
zality betonem a povrch zaizolován.
j)Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
k)Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m2 .
l)Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci
hrobky, na samostatném základě.
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
– podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
-povinnost dozoru při výstavbě
-průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4.Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé
užívání stavby určit
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky.
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
5.Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky
dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových
míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně


Článek 10
Sankce
Porušení tohoto nařízení bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.


Článek 11
Účinnost
Tento řád nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení
Ing. Karel VEJMOLA. Alexandra MERUNKOVÁ


místostarosta starostka
Vyvěšeno dne 8.12.2004
Sejmuto dne 24.12.2004

 

ke stažení ve formátu PDF zde

Vyvěšeno: 24. 7. 2008

Datum sejmutí: 8. 8. 2008

Zodpovídá: p. Moravcova

Zpět