Navigace

Obsah

Zpět

Pravidla užívání symbolů Města Mníšek pod Brdy

Pravidla užívání symbolů Města Mníšek pod Brdy byla schválena Radou města Mníšek pod Brdy, RM č. 89, usnesení č. 21/89, dne 5.8.2009 s platností od 1.9.2009.

 

Plný text Pravidel ke stažení zde.

Žádost o užití symbolů města zde.

 

 
Pravidla užívání symbolů Města Mníšek pod Brdy

Pravidla byla schválena Radou města Mníšek pod Brdy
RM č. 89, usnesením č. 21/89 dne 05.08.2009 


 
Článek 1
Základní ustanovení
 
 
1.1 Symboly města Mníšek pod Brdy
 
Symboly (insignie) Města Mníšek pod Brdy (dále jen Symboly) tvoří znak, vlajka a starostenská insignie. Jsou užívány v komunikaci města jako instituce, k reprezentačním účelům města, při slavnostech, slavnostních aktech, apod. Na užití vlajky a znaku Města Mníšek pod Brdy mají právo i občané města, fyzické i právnické osoby, nejde-li o užití ke komerčním účelům či propagaci jejich podnikatelské činnosti.
 
 
Článek 2
Podoba znaku, vlajky a insignií
 
2.1 Znak Města Mníšek pod Brdy
 
Znak Města Mníšek pod Brdy (dále jen Znak) jako královského města, vychází z podoby erbu český králů. Znak je cenným dědictvím města, konstantou, která zosobňuje identitu města a odráží jeho historii.
 
Popis Znaku:
 
Představuje ho červený štít, v jehož středu je stříbrný/bílý dvouocasý lev se žlutou zbrojí a jazykem, ve skoku doprava obrácený. Vyobrazení znaku je provedeno v příloze č.1 (pdf) těchto Pravidel.

Náhled přílohy č.1.

 
   
 Znak Města Mníšek pod Brdy
 
 2.2 Vlajka Města Mníšek pod Brdy
 
Na základě § 34a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě rozhodnutí č. 52., Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, ze dne 6.4.1998, užívá Město Mníšek pod Brdy vlajku/prapor (dále jen Vlajka). Vlajka Města Mníšek pod Brdy vychází z podoby historického praporu a Znaku.
 
 
 
Popis Vlajky:
 
List Vlajky je tvořen dvěmi vertikálními pruhy. Poměr červeného pole k bílému je 2:1. List tvoří červené čtvercové pole se stříbrným/bílým dvouocasým lvem se žlutou zbrojí a jazykem, ve skoku doprava obrácený a bílá vlající část. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Vyobrazení vlajky je provedeno v příloze č.2 (pdf) těchto Pravidel.

Náhled přílohy č.2.

 

   Vlajka Města Mníšek pod Brdy

 
  2.3 Insignie starosty Města Mníšek pod Brdy
 
Insignie starosty Města Mníšek pod Brdy (dále jen Insignie) se používají při všech slavnostních městských a občanských příležitostech. Jejich užívání je povoleno výhradně starostovi města a těm členům zastupitelstva města, kteří byli na základě usnesení Rady města Mníšek pod Brdy jmenováni jako osoby oprávněné/pověřené k přijetí prohlášení o uzavření manželství podle ustanovení § 4 zákona č.94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
 
Popis Insignií:
 
Insignie tvoří bronzová plaketa, na jejíž lícové straně je znázorněn velký státní znak České republiky, kolem znaku je umístěn nápis ČESKÁ REPUBLIKA. Plaketa je zavěšena na bronzovém terči, na kterém je reliéfně znázorněna lipová ratolest. Terč je zavěšen na řetězu, který je složen z bronzových terčíků znázorňujících lipové lístky. Výtvarná podoba Insignii se může změnit, její charakter a užití však zůstává beze změn.
 
 
 
Článek 3
Užívání Znaku a Vlajky
 
3.1   Používání symbolů města je upraveno zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Znak mohou na základě těchto pravidel užívat vedle Města Mníšek pod Brdy, jeho orgánů, organizačních složek a jeho částí Rymaně a Stříbrná Lhota, také Městem Mníšek pod Brdy zřízené a založené právnické osoby.
 
3.2   Jiné subjekty (právnické a fyzické osoby) mohou Znak užít jen s předchozím písemným souhlasem Města. Souhlas k užití znaku se vztahuje pouze k užití ke konkrétnímu účelu. Souhlas s užitím znaku může být kdykoli odvolán. Na vydání souhlasu není právní nárok.
 
3.3   Souhlas k užití Znaku uděluje Rada města Mníšek pod Brdy na základě písemné žádosti (příloha č.3), kterou žadatelé předkládají Radě města Mníšek pod Brdy, prostřednictvím odboru kanceláře starosty (OKS) Městského úřadu Mníšek pod Brdy.
 
3.4   Formulář žádosti je možné nalézt na internetových stránkách města, na vyžádání pak emailem nebo osobně na odboru kanceláře starosty. Připouští se elektronické podání žádosti.
 
3.5   O rozhodnutí Rady města Mníšek pod Brdy ne/udělit souhlas s užíváním Znaku je žadatel vyrozuměn písemně nejpozději 30 dnů ode dne doručení žádosti.
 
3.6   Užívání Znaku:
-        Znak se použije při oficiální prezentaci Města Mníšek pod Brdy a dále např. na akcích,     
                kterých se účastní jiné obce nebo kraje a tito použijí pro svou prezentaci svých znaků
-              Znak se použije při oficiálních oslavách souvisejících se státními svátky, s významnými dny Města Mníšek pod Brdy, apod.
-              Znak je možno užít jako součást znaku orgánu města
-              Znak je možno užít jako součást znaku nebo loga právnické osoby zřízené nebo založené městem,
-              v dalších případech, kdy tak rozhodne Rada města.
 
3.7   Vlajku mohou fyzické i právnické osoby užívat bez souhlasu Rady města a bezplatně.
 
3.8   Vlajka se vyvěšuje na významných budovách města při státních svátcích, významných výročích města, významných návštěvách, společenských, kulturních a sportovních akcích dle pokynů odboru kanceláře starosty Městského úřadu Mníšek pod Brdy.
 
3.9         Všichni kdo užívají Znak, Vlajku nebo Insignie, mají povinnost důsledně dbát o to, aby se tyto symboly užívaly důstojným způsobem a nedocházelo k jejich poškozování.
 
3.10      Znak, Vlajka ani Insignie nesmí být užívány v jiné podobě než v podobě stanovené v čl. 2.1,  2.2. a 2.3.
 
 
Článek 4
Porušení zákonných povinností
 
 
4.1   Zneužití nebo znevážení Symbolů města může být postihováno dle § 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění (zákon o přestupcích).


Článek 5
Přechodná ustanovení

5.1   Veškerá povolení a souhlasy k užití znaku udělená do dne účinnosti těchto pravidel pozbývají platnosti a účinnosti dnem 1.9.2009.
 
5.2   K užití znaku po tomto datu je třeba souhlasu podle těchto pravidel.
 
5.3   To neplatí pro právnické osoby založené a zřízené městem, jimž byl souhlas k užití znaku udělen přede dnem účinnosti těchto pravidel.
 
 
Článek 6
Ustanovení závěrečná
 
6.1   Evidenci jednotlivých užití znaku města Mníšek pod Brdy vede Městský úřad Mníšek pod Brdy.
 
 
6.2   Užívání státního znaku České republiky a státní vlajky České republiky je upraveno zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.
 
6.3   Tato pravidla nabývají platnosti a účinnost dnem schválení Radou města Mníšek pod Brdy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                  místostarosta                                                                                 starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh:   
               
Příloha č.1 –          Znak Města Mníšek pod Brdy, vzor
Příloha č.2 –          Vlajka/prapor Města Mníšek pod Brdy, vzor
Příloha č.3 –          Žádost o souhlas s užitím symbolů Města Mníšek pod Brdy, formulář
 
 
 
 
 
Příloha č.1 –  Znak Města Mníšek pod Brdy, vzor
 
 
Popis Znaku (blason):
 
Představuje ho červený štít, v jehož středu je stříbrný/bílý dvouocasý lev se žlutou zbrojí a jazykem, ve skoku doprava obrácený.
 
 
Specifikace užitých barev (CMYK):
 
Červená
Žlutá (zlatá)
Černá
C – 0 %
C – 0 %
C – 0 %
M – 100%
M – 0%
M – 0%
Y – 100%
Y – 100%
Y – 0%
K – 0%
K – 0%
K – 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č.2 –  Vlajka/prapor Města Mníšek pod Brdy, vzor
 
     
Popis Vlajky (blason):
 
List Vlajky je tvořen dvěmi vertikálními pruhy. Poměr červeného pole k bílému je 2:1. List tvoří červené čtvercové pole se stříbrným/bílým dvouocasým lvem se žlutou zbrojí a jazykem, ve skoku doprava obrácený a bílá vlající část. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
 
Specifikace užitých barev (CMYK):
 
Červená
Žlutá (zlatá)
Černá
C – 0 %
C – 0 %
C – 0 %
M – 100%
M – 0%
M – 0%
Y – 100%
Y – 100%
Y – 0%
K – 0%
K – 0%
K – 100%
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU S POUŽITÍM ZNAKU NEBO JINÝCH SYMBOLŮ
MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY

 
Číslo žádosti:
 
Datum přijetí:
 
Schváleno:
 
Žadatel/ka:
 
Fyzická / právnická osoba:
 
Bytem / sídlo, místo podnikání:
 
Odpovědná osoba:
 
IČ:
 
DIČ:
 
Telefon, mobilní telefon
 
e-mail:
 
 
Zdůvodnění žádosti:
 
Stručná charakteristika projektu nebo důvodu, pro který žadatel žádá o užití znaku nebo symbolu Města Mníšek pod Brdy. Jako příloha bude připojen návrh na grafické užití.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmínky povolení použití znaku nebo symbolu Města Mníšek pod Brdy
 
  1. Žadatel/ka se zavazuje užít znak nebo symbol pouze pro výše uvedené účely.
  2. Žadatel/ka se zavazuje vyobrazit znak nebo symbol přesně dle manuálu, který je přílohou Pravidel užívání symbolů Města Mníšek pod Brdy, v platném znění.
  3. Žadatel stvrzuje svým podpisem , že se seznámil s Pravidly užívání symbolů Města Mníšek pod Brdy.
  4. Souhlas se všemi výše uvedenými podmínkami vyjadřuje oprávněná osoba žadatele svým podpisem.
  5. Žádost se podává na odbor kanceláře starosty (OKS), Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy.
 
Datum:
 
Podpis žadatele:
 
Počet příloh:
 
 

 

 

Vyvěšeno: 26. 8. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Miloš Navrátil

Zpět