Navigace

Obsah

Zpět

Požární řád města - obecně závazná vyhláška města č. 5/2004

 

MĚSTO Mníšek pod Brdy

obecně závazná vyhláška města č. 5/2004


 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schválilo dne 23.9. 2004 svým usnesením

č 12 v souladu s § 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, v platném znění, ( dále jen „zákon o PO“ ), v návaznosti na § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku


 


 

P O Ž Á R N Í Ř Á DM Ě S T A

 Mníšek pod Brdy


 

Článek 1

Úvodní ustanovení


 

Požární řád města Mníšek pod Brdy stanovuje zásady organizace a rovádění požární ochrany (dále jen PO) ve městě dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti PO města a vztahu města Mníšek pod Brdy k těmto osobám. K zajištění PO a k řádnému plnění úkolů, stanovených právními předpisy na úseku PO, je vydávána tato obecně závazná vyhláška.

Článek 2

Zabezpečení požární ochrany města Mníšek pod Brdy


 

 1. Město Mníšek pod Brdy a Městský úřad Mníšek pod Brdy v čele se starostkou města odpovídá za zabezpečení PO v rozsahu samostatné a přenesené působnosti vyplývající z platných předpisů o PO.


 

 1. Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno telefonicky na operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně (dále jen HZS SK) a systémem ohlašoven požáru uvedených v článku 6. 

 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi ve svém územním obvodu je zajišťována:

 1. jednotkou HZS SK, stanice Řevnice

 2. jednotkami sboru dobrovolných hasičů města Mníšek pod Brdy (dále jen JSDH).


 

ad.1. Jednotka HZS SK se stálou pohotovostní službou. Jednotka je složena z příslušníků hasičského záchranného sboru, určených k výkonu služby na stanici Řevnice HZS SK v Řevnicích.

ad.2. Město Mníšek pod Brdy zřídilo JSDH kategorie:

na území města

JPO II. JSDH města Mníšek pod Brdy


 

v místních částech města

JPO V. JSDH městské části Rymáně

JPO V. JSDH městské části Stříbrná Lhota


 

Tyto JSDH jsou složeny z fyzických osob, které nevykonávají činnost v těchto jednotkách PO jako zaměstnání.


 


 

 1. Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle požárního poplachového plánu HZS SK v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami PO. Jednotky PO povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS SK.

 2. K zabezpečení úkolů na úseku PO zastupitelstvo města pověřuje:


 

 1. zastupitelstvo města projednáním stavu PO města minimálně jedenkrát ročně, vždy však po závažných mimořádných událostech na úseku PO města,

 2. kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o PO na území města ve stanoveném rozsahu, požárního preventistu města a odbornou firmu

 3. JSDH k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách, v čele JSDH stojí velitel

 4. pověřuje komisi zřízenou městskou radou ( případně člena městské rady ) dohledem nad PO ve městě, včetně dohledu nad JSDH


 

D. Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO

 

Preventista PO města plní zejména tyto úkoly:

  • vede seznam objektů organizací a jiných objektů vyčleněných k provádění preventivních pož. kontrol městským úřadem

  • zpracovává plán preventivních pož. kontrol v objektech tak, aby byly provedeny alespoň jednou za dva roky pokud nevyžaduje požární nebezpečí kontrolovaných objektů lhůtu kratší

  • provádí kontroly dle zpracovaného plánu (i s pomocí předem určených a proškolených osob) a vede o nich dokumentaci

  • zjištěné závady předkládá k projednání městskému úřadu a zároveň navrhuje opatření k odstranění nedostatků, které mohou vést ke vzniku požáru, nebo ke ztížení záchrany osob a majetku

  • předkládá městské radě jedenkrát ročně zprávu o plnění preventivních činností na území města


 

Firma zajišťující požární ochranu v objektech a zařízeních města Mníšek pod Brdy:

  • zpracovává pro tyto objekty (dle smlouvy) potřebnou dokumentaci PO dle souvisejících předpisů

  • zabezpečuje revize požárně bezpečnostních zařízení v objektech a zařízeních města

  • provádí školení a ostatní činnosti v oblasti PO jako odborně způsobilá osoba v PO


 

E. Zajištění činnosti JSDH

Město Mníšek pod Brdy zajistí:

  • prostředky nezbytné pro provoz jednotek PO


 


 


 

  • zřízení vhodných objektů a zařízení PO a také jejich trvalou údržbu (pož,zbrojnice ,pož.nádrže , sušící zařízení na hadice atd.)

  • potřebné zásoby pohonných hmot

  • členům JSDH osobní výstroj,výzbroj a ochranné prac.prostředky

  • vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JSDH

  • účast velitele JSDH, strojníků popř. dalších členů JSDH na odborné přípravě pořádané HZS SK

  • funkčnost svolávacího systému členů JSDH , pro případ vyhlášení pož.poplachu


 

F. Požární asistenční hlídky

Město Mníšek pod Brdy zajistí aby pořadatel organizující akci, které se zúčastní větší počet osob, ustanovil požární asistenční hlídku, která bude plnit zejména tyto úkoly :

  • seznámí se před zahájením s charakterem zabezpečované akce,objektem, dále zkontroluje , zda jsou všechna zařízení požárně bezpečná a zda jsou provedena potřebná požárně bezpečnostní opatření

  • prověří akceschopnost požárně bezpečnostních zařízení

  • prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci

  • provádí po dobu konání akce preventivní požární dohled

  • v případě vzniku požáru zajišťuje evakuaci osob,přivolání pomoci a spolupracuje na likvidaci požáru do příjezdu jednotek HZS


 

Článek 3

Oprávnění osob pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany

Velitelé jednotek PO a velitelé zásahů jsou při plnění svých úkolů na úseku požární ochrany oprávněni

 1. nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení jednotky PO, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídily jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu,

 2. nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru.


 

Článek 4

Úkoly právnických a fyzických osob, pověřených zabezpečováním PO města Mníšek pod Brdy

 1. Město Mníšek pod Brdy a Městský úřad Mníšek pod Brdy

Povinnosti města a městského úřadu v samostatné působnosti jsou stanoveny v § 29, odst. 1 a povinnosti městského úřadu v přenesené působnosti v § 29, odst. 3 zákona o PO.

 1. Hasičský záchranný sbor

HZS SK plní úkoly uložené § 26, odst. 2 zákona o PO a § 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.

 1. Velitelé a členové jednotek požární ochrany města Mníšek pod Brdy

Povinnosti a práva velitelů a členů JSDH jsou stanoveny §§ 69b, 70, 71 a 88 zákona o PO, dohodou o členství v JSDH a přílohou pro velitele JSDH k dohodě o členství v JSDH.

 1. Členové preventivních požárních hlídek

Úkoly členů preventivních požárních hlídek jsou stanoveny § 13 odst. 2 zákona o PO.


 


 


 

Článek 5

Základní povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a

ostatních fyzických osob na úseku PO


 

 1. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

viz příloha č. 1 tohoto požárního řádu.

 1. Povinnosti fyzických osob

viz příloha č. 2 tohoto požárního řádu.

 1. Osobní, věcná pomoc, náhrada výdajů, vstup na nemovitosti

viz příloha č. 3 tohoto požárního řádu.

 1. Podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

viz příloha č. 4 tohoto požárního řádu


 

Článek 6

Zdroje požární vody, hasební látky


 

Město Mníšek pod Brdy zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu a revizi tak, aby byla použitelná k případnému plnění požární techniky při zásahu.

Jako požární zdroje vody určuje :

Mníšek pod Brdy – místní vodovodní řád ( odběrní místa – nadzemní hydrant před kulturním střediskem a za školou, soustava rybníků Zámecký,Prostřední a Zadní

Rymáně – požární nádrž uprostřed obce

Stř.Lhota – požární nádrž na konečné autobusové zastávky


 


 

 1. Město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodné příjezdové komunikace, který v jednou vyhotovení předá jednotce požární ochrany.

 2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost přístupových komunikací.

 3. Vlastník pozemku - příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní čerpací techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.


 

Článek 7

Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu

 

Na území města Mníšek pod Brdy jsou ohlašovny požárů v těchto objektech:

adresatelefon

Mníšek pod Brdy – hasičská zbrojnice Pražská ul. 318592266

(pouze odpoledne a v noci)

Hasičská pohotovost (mobilní telefon JSDH) 604964801

Vrátnice Kovohutě a.s. 318503200

Rymáně pí Váchová 318592256

Stříbrná Lhota – Jeřábek Zdeněk 318592525

Stříbrná Lhota – Jeřábek Petr 318592892


 


 


 

Pro ohlašovny požárů je zpracován Řád ohlašovny požárů, který upravuje:

 1. způsob přijímání hlášení o vzniku požáru ve městě,

 2. vyhlášení požárního poplachu,

 3. oznámení požáru na územně příslušné operační středisko HZS SK,

 4. pravidla vyhlášení požárního poplachu ve městě včetně náhradního opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení.

 

Součástí ohlašovny požáru je:

 1. seznam sil a prostředků jednotek PO z požárního poplachového plánu Středočeského kraje,

 2. seznam důležitých telefonních čísel,

 3. řád ohlašovny požáru (pravidelně se aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem),

 4. označení tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem čísla „150“.


 

Vyhlášení požárního poplachu se provádí následujícími způsoby:

a) Sirénou, spuštěním z operačního střediska HZS kraje, nebo z míst, kde je siréna umístěna a lze ji ručně ovládat (např. v budově Městského úřadu nebo v hasičské zbrojnici Mníšek pod Brdy.

b) Telefony: - na čísle 150, 112, 312 834 444

na čísla, uvedená u nejbližší ohlašovny požárů.

 

Článek 8

Způsob zabezpečení pohotovosti jednotek požární ochrany


 

Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely města je zajištěna:

 1. nepřetržitou službou stanice Řevnice HZS SK, v Řevnicích na telefonním čísle 150 nebo 312834444

 2. akceschopností Jednotky SDH Mníšek pod Brdy,Rymáně a Stříbrná Lhota


 


 

Článek 9

Výpis z požárního poplachového plánu Středočeského kraje

Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle požárního poplachového plánu HZS SK v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami PO. Jednotky PO povolává operační středisko HZS SK.


 

Výpis z požárního poplachového plánu pro místní ohlašovnu požáru:

 

st. poplachu

název jednotky

spojení

síly a prostředky


 


 


 


 

I.stupeň


 


 

JPO I

HZS SK stan. ŘEVNICE


 

JPO II

JSDH Mníšek


 


 

150

112

312834444


 


 


 


 

318592266


 


 

v souladu s vyhláškou MV

č. 247/2001 Sb., o organizaci

a činnosti jednotek PO


 


 

CAS 25,CAS32,plov.čerpadlo

Mot.pila,rozbrus,dýchací přístroje

elektoagregát

 


 


 


 

II. stupeň

 


 

JPO I

HZS SK stan. Příbram


 

JPO V

JSDH Stř. Lhota

JSDH Jíloviště


 

150

318621029

v souladu s vyhláškou MV

č. 247/2001 Sb., o organizaci

a činnosti jednotek PO


 


 

DA

CAS 32


 


 


 


 

III. stupeň


 


 

JSDH Řevnice

JSDH Čisovice

JSDH Klínec


 


 


 


 

CAS 25

CAS 16

CAS 25

ZZbrojnice JSDH nemají trvalou pohotovost!


 


 

Článek 10

Závěrečné ustanovení:

  1. K postihu za porušení zákona o PO je oprávněn HZS SK podle §§ 76 až 79 zákona o PO.

  2. Zrušuje se vyhláška „Požární řád města Mníšek pod Brdy“ schválená městským zastupitelstvem v Mníšku pod Brdy dne 11. března 1999.

  3. Tuto vyhlášku doplňují přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, které jsou nedílnou součástí tohoto Požárního řádu města Mníšek pod Brdy.

  4. Tato obecně závazná vyhláška, schválená Zastupitelstvem města Mníšek pod Brdy dne 23.9. 2004, usnesení č. 12/ 2004,nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.


 


 


 


 

starostka místostarosta


 


 


 


 

Řád ohlašovny požáru


 

Hasičská zbrojnice Mníšek pod Brdy

Ohlašovna požáru plní následující úkoly:
 1. Přebírá informaci o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě.

Zjišťuje:

 • o jakou událost se jedná,

 • kde k události došlo (adresa, místní název apod.)

 • jaký má událost rozsah,

 • co je ohroženo (osoby, zvířata, majetek apod.),

 • kdo a odkud událost hlásí (jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo)


 


 

 1. Vyhlašuje požární poplach místní jednotce sboru dobrovolných hasičů a dále postupu-je podle výpisu z poplachového plánu Středočeského kraje.


 


 

 1. Oznámí ohlášenou událost na operační středisko HZS Středočeského kraje – územní odbor Kladno telefon 312 834 444 nebo na číslo tísňového volání 150, 112 , kde uvede informace získané dle bodu 1).


 


 


 


 


 

Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce SDH se provádí následujícím způsobem:

 1. sirénou signálem 25 sec. zapnuto, 10 sec. vypnuto, 25 sec. zapnuto Siréna se ovládá na budově městského úřadu, na fasádě, v zasklené skříňce nebo z místní hasičské zbrojnice mezi vraty garáží také v zasklené skříňce.

 2. svolávacím zařízením.


 


 


 


 

Datum : …………………….


 

 


 

 


 

starostka obce ……………………………….


 


 

Příloha požárního řádu č. 1

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob:

A) § 5 zákona o PO:

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny:

  1. obstarávat a zabezpečovat v patřičném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy,

  2. vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

  3. dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k bezpečnosti výrobků nebo činností,

  4. označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

  5. pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§11 odst 1 zákona o PO), technika požární ochrany (§11 odst. 2 zákona o PO) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6 zákona o PO) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,

  6. umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,

  7. poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertízy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

  8. bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

 

 1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.


 


 

B ) § 6 zákona o PO:

 1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny:

  1. stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti,

  2. prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečení údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem,

  3. zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,

d) stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy, a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,

e)mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.


 

2) Podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle odstavce 1 písm. b) musí odpovídat stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení.

 

C) § 6a zákona o PO:

 1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1 zák. o PO) zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.

 2. Posouzení požárního nebezpečí obsahuje:

  1. zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení rizik ohroženíosob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků,

  2. stanovení systému řízení požární ochrany se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku,

  3. návrhy na opatření včetně stanovení lhůt k jejich plnění.


 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, předkládají posouzení požárního nebezpečí ke schválení orgánu státního požárního dozoru před zahájením jimi provozované činnosti.


 

d)Zjistí – li orgán státního požárního dozoru, že posouzení požárního nebezpečí předložené

ke schválení vykazuje nedostatky, pro kteréje nelze schválit, vrátí je předkladateli zpět s uvedením důvodů a současně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Jinak toto posouzení schválí bez zbytečného odkladu.

4)Změní – li se charakter, podmínky nebo rozsah provozované činnosti zakládající povinnost

podle odstavce 1 právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby bez zbytečného odkladu uvědomí písemně o této skutečnosti orgán státního požárního dozoru a podle jeho pokynů posouzení požárního nebezpečí doplní, přepracují nebo předloží ke schválení nové posouzení požárního nebezpečí

5)Opatření a lhůty vyplývající ze schváleného posouzení požárního nebezpečí jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny plnit.

6)Osoba zpracovávající posouzení požárního nebezpečí podle § 11 odst.1 zák. o PO je odpovědna za věcnou a formální správnost zpracované dokumentace.


 

Příloha požárního řádu č. 2

Základní povinnosti fyzických osob – § 17 zákona o PO

1) Fyzická osoba je povinna:

 1. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulací s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

 2. zajistit přístup k rozvodovým zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

 3. plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

 4. obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky PO v rozsahu stanoveném zákonem,

 5. zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu.

 6. Uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

 7. vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,

 8. umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

 9. oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

 10. dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

 

 1. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.


 


 


 

 1. Fyzická osoba nesmí:

  1. vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,

  2. provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,

  3. poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

  4. omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

  5. používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,

f) provádět vypalování porostů


 

3) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 zákona o PO a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

4) Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle odstavce 1, písm. a) zákona o PO.


 

Příloha požárního řádu č. 3

Osobní pomoc – § 18 zákona o PO

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:

 1. provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

 2. uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

 3. ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

 4. poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.


 

Věcná pomoc – § 19 zákona o PO

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.


 

Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc – § 20 zákona o PO

 1. Povinnost poskytnout pomoc uvedenou v §§ 18 a 19 zákona o PO se nevztahuje na:

 1. útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky a příslušníky Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby,

 2. právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný následek,


 


 


 


 


 


 


 

 1. právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle zvláštních předpisů.


 

Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc uvedenou v §§ 18 a 19 zákona o PO, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

 

Náhrada ušlého výdělku – § 20a zákona o PO

 1. Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně výdělečně činná, osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce, náleží ji náhrada ušlého výdělku v prokázané výši.


 

 1. O náhradě rozhoduje a tuto poskytuje hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Náhradu je nutno uplatnit do tří měsíců, nejpozději však do dvou let ode dne vzniku nároku, jinak tento nárok zanikne.

 

Náhrada výdajů – § 21 zákona o PO

 1. Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl, náhrada výdajů. Právo na náhradu výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku, jinak toto právo zanikne. Právo na náhradu výdajů se uplatňuje u hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Hasičský záchranný sbor kraje o náhradě rozhoduje a tuto náhradu poskytuje.

 2. Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba poskytly věcnou pomoc při zdolávání požáru jiné právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů s touto pomocí spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu byla věcná pomoc poskytnuta.

 3. Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčeno právo na náhradu škody.


 

Vstup na nemovitosti – § 22 zákona o PO

 1. Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.

 2. Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost, o tomto vstupu musí být hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědomen, a to nejméně 24 hodin před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.

 3. Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.


 


 


 


 


 

Příloha požárního řádu č. 4

Nařízení Středočeského kraje č. 4/2002

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany

při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob


 


 

Krajský úřad Středočeského kraje vydává podle § 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona č. 133/1985 Sb., o 


 


 


 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) toto nařízení:


 

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení


 

§ 1

 1. Nařízení stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“). 1) 2)

 2. Za plnění podmínek k zabezpečení PO při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který pořádá akci na území kraje; též svolavatel 2) (dále jen „organizátor akce“).


 

§ 2

 1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 1. stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích – souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení PO před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,

 2. ukončením akce – ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou podle § 3 odst. 4,

 3. shromažďovacím prostorem – vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob, 3)

 4. vnitřním shromažďovacím prostorem – prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.), 4)

 5. venkovním shromažďovacím prostorem – prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném nebo polozavřeném volném prostranství (dvory apod.), 4) prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem. 2) 6)


 

 1. Členění akcí podle místa konání a počtu osob.

 1. akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a d) určeném tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem, 5)


 


 


 

 1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice), 5)

 2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentace ověřené stavebním úřadem

 3. stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o PO); 5)


 


 

 1. akce ve venkovním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a e) určeném tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem 5)

 1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice), 5)

 2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento

počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně); 5)

 1. akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více; v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 osob a více. 2) 6)


 


 

1) § 27 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona o PO

§ 9 písm. a) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.

2) Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

3) Např. § 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných

technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831.

4) ČSN 730831 Požární bezpečnost staveb, Shromažďovací prostory.

5) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.

6) Např. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).


 


 

ČÁST DRUHÁ

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

 

§ 3

 1. K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem 7), přičemž nesmí být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený podle § 2 odst. 2 písm. a) a b).

 2. K pořádání akcí podle § 2 odst. 2 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2. V případě, že pro objekt není v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto


 

prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako součást stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení PO podle odst. 5), zpracování identifikační karty prostoru (stavby) v rozsahu podle přílohy č. 4.

 1. Při akcích podle § 2 odst. 2 písm. c) organizátor akce oznámí příslušnému úřadu předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob, zabezpečí požární bezpečnost v souladu s tímto nařízením.

 2. V případě, že organizátor není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědnosti stanoven smlouvou. 8)

 3. Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení PO, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním předpisem. 9)

 4. V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek, lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení PO pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle odst. 10 včetně odstranění zjištěných závad.

 5. Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku (dále jen „požární hlídka“), a pokud to vyžaduje povaha akce (např.rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), zřizuje větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Je-li organizátorem akce 2) 6) fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární bezpečnosti akce stanovené tímto nařízením požární hlídce zabezpečí tato fyzická osoba prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů. 10)

 6. Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména aby:

  1. činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu, 11)

  2. byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možno velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě (některé podrobnosti k činnostem požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení),

  3. byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace při průběhu akce k zajištění neodkladného předávání informací.


 

 1. Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení PO:

  1. účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),

  2. osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba),

  3. účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně všech osob zajišťujících pro ně technické zázemí, dále jen „účinkující“).


 

 1. Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci – před zahájením (včetně přípravných činností),


 


 

v průběhu a při ukončení akce, podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č.1 a č. 2 tohoto nařízení.

V případě, že:

 1. byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny – organizátor akci nezahájí,

 2. v průběhu akce nastane situace, která vyvolá bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření – organizátor akci přeruší, popřípadě ukončí; přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku

požáru byly ohroženy nebo znemožněny únik, záchrana osob nebo majetku.

(ll) K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí:

a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek PO, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek PO, východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku nebo evakuaci, znemožnila použití odběrního místa požární vody,

b) umístění atrakcí ( např.pouťových, prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům PO, které jsou potřebné k provedení zásahu, např.požární hydranty,

c) rozmístění a umístění 12) hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.


 

(12) Pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek tohoto nařízení, pokynů organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.


7) Např. § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) § 2 zákona o PO

9) § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu

státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci).

10) § 6 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

11) § 16 a § 16a zákona o PO, § 24 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

12) § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky č. 246/201 Sb.


 

§ 4

 1. Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí programu / produkce / představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení ( žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření dle § 3 odst.5, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např.scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti.13)

 2. V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené stavebním úřadem 5) realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních


 

konstrukcí snížením hořlavosti stavebních hmot 13) nebo snížení hořlavosti scénických materiálů, musí být při kontrole podle § 3 odst. 10 před zahájením akce k dispozici doklady o existenci a dodržení těchto úprav a o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

 1. Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků hořlavým plynem, elektrozařízení ve stáncích), musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů 14); plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. acetylen, vodík), je zakázáno.


 


 


 

13) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb.

14) Např. vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických

výrobcích a zacházení s nimi.

§ 5

 1. Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o PO 16), tohoto nařízení a dalších pokynů organizátora akce vztahujících se k zabezpečení PO, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci.

 2. Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předmět, které by mohly být použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev).

 3. Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru [§ 17 odst. 1 písm. a) zákona o PO].


15) Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška č. 246/2001 Sb.

ČÁST TŘETÍ
Sankce


 

§ 6

 1. Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 2. Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.


 


 

ČÁST ČTVRTÁ
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení


 

§ 7

 1. U akcí uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení je organizátor akce povinen předložit obci, v jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě


 


 


 

jejího konání. V případě, že místo konání akce přesahuje katastrální území jedné obce, předkládá organizátor akce tuto zprávu i krajskému úřadu.

 1. Obec nebo krajský úřad mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek PO stanovených předpisy o PO a tímto nařízením. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

 2. Jedná-li se o akci, která je pořádána na území dvou nebo více krajů, musí být podmínky PO zabezpečeny dle nařízení dotčených krajů, kterými se stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

 3. Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o PO 16) a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených tímto nařízením a na jeho základě zabezpečuje organizátor akce.

 4. Povinnost dodržovat podmínky PO stanovené tímto nařízením se vztahuje také na akce, které se uskuteční po nabytí jeho účinnosti, i když jejich příprava byla zahájena před nabytím jeho účinnosti.


 5. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.


 


 

16) Např.vyhláška Českého báňského úřadu č.174/1992 Sb., o pyrotechnických

výrobcích a zacházení s nimi


 


 


 


 

Příloha č. 1

k nařízení kraje č.4/2002


 


 

Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování požární hlídky a stanovení jejích úkolů

  1. Podrobnosti ke zřizování požární hlídky:

 1. složení požární hlídky z nižšího počtu osob, než je stanoveno v § 3 odst. 7, nebo z jedné osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob zařazených do požární hlídky,

 2. vyšší počet osob v požární hlídce, respektive větší počet požárních hlídek se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, členitost únikových komunikací,

 3. do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být tělesně a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob se doporučuje u osob starších 62 let vyžádání stanoviska ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu),


 


 

 1. členové požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto požívat během výkonu činnosti, 17)


 


 


 


 

 1. velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou (nebo jiným vhodným způsobem) s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem),

 2. úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.


 

  1. Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární hlídky:


17) § 135 odst. 4 písm. e zákoníku práce


2.1 Velitel

 1. odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,

 2. zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle § 3 odst. 10 ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, pořízení záznamů o jejich provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu, zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli; záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno/jména člena požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,

 3. předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem,

 4. předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem.


 

2.2 Požární hlídka

   1. provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní, hydrantových systémů), a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti,

   2. je oprávněna vydávat pokyny podle § 5 odst. 1 tohoto nařízení, v případě nebezpečí z prodlení také podle § 3 odst.10 písm. b) tohoto nařízení,

   3. plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.


2.3 Osoba zařazená do požární hlídky je povinna


 

 1. zúčastnit se odborné přípravy jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto nařízením). Vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,

 2. k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

 3. nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou „POŽÁRNÍ HLÍDKA“.


 

2.4 Tímto nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z předpisů o PO.


 


 


 


 


 

Příloha č. 2

k nařízení kraje č.4/2002


 

Podrobnosti k provádění kontrol podle § 3 odst. 10 tohoto nařízení

Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí:

 1. před zahájením akce

   

 1. v souladu s předpisy o PO, a to osobou odborně způsobilou (§ 5, 6 a 11) zákona o PO a § 12 vyhlášky o požární prevenci); jedná se zejména o pravidelné kontroly dodržování předpisů o PO formou preventivních požárních prohlídek, jejichž součástí je prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o PO,

 2. v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např.stav únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, stav příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO;


 

 1. v průběhu akce


 

 1. pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpovědnosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení PO zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci, musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla),

 2. v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce organizačně zabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení.


 

Poznámka: Záznam o případných zjištěních provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce. 


 


 

Příloha č. 3

k nařízení kraje č.4/2002


 


 

Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti podle § 7 odst. 1 tohoto nařízení

 


 

 1. Shromažďování dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů zahrnující i pouliční průvody a manifestace.


 


 


 


 

 1. Jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v bodu (1) včetně kulturních a sportovních akcí pořádaných mimo prostory k těmto účelům určeným, pokud předpokládaný počet zúčastněných osob přesahuje ve vnitřním shromažďovacím prostoru 200 osob a ve vnějším shromažďovacím prostoru 300 osob.


 


 


 


 


 

Příloha č. 4

k nařízení kraje č.4/2002


 


 

Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce podle § 3 odst. 2 tohoto nařízení:

 

Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení PO akce (viz §3 odst.5 tohoto nařízení) zpracování identifikační karty prostoru (stavby), která bude obsahovat minimálně tyto údaje:

 • velikost – využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,

 • stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,

 • způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,

 • způsob zajištění evakuace - přesné určení kdo a jakým způsobem oznámí nutnost evakuace, včetně určených únikových komunikací a východů atd.,

 • počet, situování, kapacita ( šířky) únikových komunikací a východů včetně pokynů k zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti,

 • rozmístění, typ (D25, C52) vnitřního hydrantového systému; umístění a vzdálenost venkovních hydrantů počet, druh a rozmístění přenosných hasících přístrojů,

 • informace o dalších věcných prostředcích PO a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li v objektu/prostoru instalovány,

 • umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení el. energie, jejich označení včetně přístupu k nim,

 • seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek.


 

Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.


 


 


 


 

Příloha požárního řádu č. 5 ( § 78 zákona o PO)

1) Přestupku na úseku PO se dopustí ten, kdo

 1. poruší příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

 2. neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky PO, ačkoliv je k tomu povinen podle rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje nebo obce,

 3. neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky PO vydané podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona o PO,

 4. d) poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů,


 


 

 1. neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky PO nebo požárně bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem

 2. znemožní použití věcných prostředků PO nebo požárně bezpečnostních zařízení,

 3. vědomě bezdůvodně přivolá jednotku PO nebo zneužije linku tísňového volání,

 4. nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

 5. neumožní výkon státního požárního dozoru nebo ve stanovené lhůtě nesplní opatření uložená orgánem státního požárního dozoru,

 6. neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, ačkoli je k tomu povinen,

 7. neumožní orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů ke zjišťování příčiny vzniku požáru nebo bezúplatně neposkytne výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy,

 8. nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení,

 9. nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení,

 10. nevytváří v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro provádění záchranných prací nebo neumožní jednotce PO vstup na nemovitost při zdolávání požáru nebo provádění záchranných prací anebo jinak ztíží provedení opatření nutných ke zdolávání požáru nebo při provádění záchranných prací,

 11. poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí o zákazu činnosti anebo rozhodnutí o zastavení provozu,

 12. provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,

 13. zanedbá z hlediska PO dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání,

 14. způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,

 15. vypaluje porosty,

 16. neoznámí bezodkladně místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje požár v objektech a jiných místech, které vlastní nebo užívá,

 17. omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

 18. používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek PO,

 19. neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů před požáry podle § 7 odst. 2 nebo neplní povinnosti vlastníka podle § 2 odst. 2.


 

2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až l) pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. m) až z) pokutu do 25 000 Kč.


 


 


 


 


 

Příloha požárního řádu č. 6 ( § 76, 77 a 79 zákona o PO )

Postih právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob


 

 1. Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že:

  1. neoznačí místa a pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

  2. neprovádí pravidelně kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a plnění příkazů, zákazů a pokynů týkajících se požární ochrany nebo neodstraňuje zjištěné závady,

  3. nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany,

  4. neumožní nebo ztěžuje výkon státního požárního dozoru,

  5. nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,

  6. nezabezpečí v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení nebo tyto neudržuje v provozuschopném stavu anebo u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení používá neschválené druhy,

  7. neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti se cvičením jednotek požární ochrany, ačkoli tomu byla povinna podle rozhodnutí obce nebo hasičského záchranného sboru kraje,

  8. neoznámí bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje vznik požáru při činnostech, které provozuje, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

  9. nepodá písemnou zprávu o odstranění závad zjištěných při kontrole ve lhůtě stanovené orgánem vykonávajícím státní požární dozor,

  10. nestanoví organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí nebo prokazatelně nestanoví podmínky požární bezpečnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo § 6 odst. 2 zák. o PO,

  11. nedodržuje stanovené podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, technologických postupů nebo zařízení anebo nezabezpečuje údržbu a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených technickými podmínkami nebo výrobcem zařízení,

  12. nestanoví požadavky na odbornou kvalifikaci osob podle § 6 odst. 1 písm. d) zák. o PO nebo nezabezpečí provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru osobou s příslušnou kvalifikací,

  13. používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany.


 

 1. Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické

osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že:


 


 

   1. nezabezpečí posouzení požárního nebezpečí podle § 6a odst. 1 zák. o PO nebo je nepředloží ve stanovené lhůtě orgánu státního požárního dozoru,

   2. nevytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, neudržuje volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, věcným prostředkům požární ochrany a ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

   3. poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, rozhodnutí o zákazu činnosti nebo rozhodnutí o zastavení provozu,

   4. nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1 zák. o PO,

   5. nezřídí jednotku požární ochrany nebo ji smluvně nezabezpečí, ačkoli k tomu byla povinna,

   6. nevybaví jednotku požární ochrany potřebnou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními anebo jednotku požární ochrany využívá k činnostem, které by mohly ohrozit její akceschopnost,

   7. neplní opatření stanovená posouzením požárního nebezpečí,

   8. neprovede ve stanovené lhůtě opatření uložená k odstranění zjištěných nedostatků,

   9. neposkytne na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany obce potřebnou věcnou pomoc,

   10. neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti se zdoláváním požáru nebo prováděním záchranných prací,

   11. nemá k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku,

   12. nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti,

   13. neposkytne bezúplatně výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy v rámci zjišťování příčin vzniku požáru,

   14. vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství orgánu státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru,

   15. neuvědomí písemně orgán státního požárního dozoru nebo nepostupuje podle jeho pokynu v případě změny charakteru nebo podmínek anebo rozsahu provozované činnosti, která je předmětem posouzení požárního nebezpečí,

   16. nesplní lhůtu stanovenou orgánem státního požárního dozoru k odstranění nedostatků v předloženém posouzení požárního nebezpečí,

   17. neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle § 7 odst. 2 nebo povinnosti vlastníka podle § 2 odst. 2 zák. o PO,

   18. při přepravě nebezpečných látek nemá k dispozici na místě s nákladem požárně technické charakteristiky přepravovaných látek nebo tyto neodpovídají vykazovanému přepravovanému nákladu.


 

 1. Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 1 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší


 


 

povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně uvedené v odstavcích 1 a 2.


 

 1. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která zruší jednotku požární ochrany bez souhlasu hasičského záchranného sboru kraje (§ 67 odst. 3 a § 68 odst. 4 zák. o PO), může hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu až do

10 000 000 Kč.


 

 1. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší povinnost, za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do výše dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 až 4.


 

 1. Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody.


 

 1. Uložení pokuty nezbavuje právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě. Uložením pokuty podle odstavců 1 až 4 zůstává nedotčena odpovědnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby za způsobenou škodu a postih jejích zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů.


 

8)

 1. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti dozvěděl orgán vykonávající státní požární dozor, a musí být pravomocně skončeno do tří let od porušení povinnosti.

 2. Hasičský záchranný sbor kraje vybírá a vymáhá pokuty podle zvláštního zákona.1) Pokuta uložená podle § 76 zák. o PO je příjmem státního rozpočtu.


 

9)

 1. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání obecné předpisy.2)

 2. Pokutu za přestupek podle § 78 zák. o PO ukládá hasičský záchranný sbor kraje, který pokutu rovněž vybírá a vymáhá podle zvláštního zákona.1) Pokuta je příjmem státního rozpočtu.


 

1)Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Vyvěšeno: 27.9. 2004 Sejmuto: 13.10. 2004 


 


 

Vyvěšeno: 8. 10. 2004

Datum sejmutí:

Zodpovídá: V. Landova

Zpět