Obsah

Zpět

OZV č. 2/2009 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy

 

Obecně závazná vyhláška Města Mníšek pod Brdy

č. 2/2009 ze dne 26. 2. 2009

 

o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy

 

     Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy na svém zasedání dne 26. 2. 2009 schválilo a vydalo v souladu s ustanovením §10, §35 a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Základní ustanovení 

1.1  Tato vyhláška  upravuje práva a  povinnosti  všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně     

zdržují  na území Města Mníšek pod Brdy, nebo vlastní  či  užívají  na území obce  nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jenž  zde  trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost, která        zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty obce.

1.2    Územím Města Mníšek pod Brdy  se rozumí katastrální území Mníšek pod Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota.

1.3    V zájmu péče o životní prostředí je touto vyhláškou upraven způsob a postup při zajišťování veřejného pořádku, čistoty a vzhledu veřejných prostranství na celém území obce.V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují touto vyhláškou opatření, jejíž účelem je zajištění zdraví a bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku v obci.

1.4    Tato obecně závazná vyhláška stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

1.5    Tato obecně závazná vyhláška stanovuje, které činnosti, jenž by mohly narušit veřejný pořádek  v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.

 

Čl. 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

V zájmu   zajištění  veřejného  pořádku, ochrany veřejné zeleně, bezpečnosti a zdraví se stanovují  následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:

 2.1 na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce je možný pohyb psů pouze na vodítku.

Toto ustanovení se nevztahuje  na psy služební  a záchranářské při výkonu služby a záchranných      prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.

2.2 pro volný pohyb psů se vymezují prostory mimo zastavěná území obce a jejich části.

Volný pohyb psů v těchto prostorech je možný pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

 

Čl. 3

Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 

3.1  Činností,  která  by  mohla  narušit  veřejný  pořádek  nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné  zeleně  a  prostranství  v  obci,  je  pohyb  drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce.

3.2  V  zájmu  zajištění  veřejného  pořádku  a  ochrany  zeleně  v obci  se   stanovuje  chovatelům  a        vlastníkům  drůbeže  a  jiného  hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby drůbež nebo jiné hospodářské  zvířectvo  se  nepohybovalo  na veřejném prostranství v zastavěných částech obce.

3.3  Držitel zvířete je povinen odstranit exkrementy, které držené zvíře na veřejném prostranství zanechalo.

3.4  Činnostmi, které  by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou  bezpečnosti,  zdraví  a  majetku,  se  pro  účely  této  vyhlášky  rozumí  pořádání  akcí spojených s hudební  produkcí  živé nebo reprodukované hudby ( např. se jedná o různé kulturní pořady, taneční zábavy, diskotéky, technoparty apod.), na volném prostranství, na místech, která nejsou  určena  k  jejich  pořádání,  pokud  hudba  či  projevy  účastníků akce jsou slyšitelné i na dalších než sousedních pozemcích.

3.5  Za akce uvedené v bodu 3.4 se nepovažují :

  •  akce, na  něž  se vztahují zvláštní zákony ( např. zákon o volbách do zákonodárných sborů a orgánů územních samosprávních celků, zákon o právu shromažďovacím apod.)
  • akce rodinného charakteru ( např. svatby, oslavy promocí, narozenin apod.)

      3.6  Akce  uvedené  v  bodu 3.4  lze  pořádat  na území obce pouze na základě předchozího souhlasu rady Města Mníšek pod Brdy a za následujících podmínek :

  • organizátor  či pořadatel  akce oznámí konání akce Městskému úřadu v Mníšku pod Brdy, nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání
  • v písemném oznámení uvede:

-         jméno, příjmení a bydliště pořadatele, případně název, sídlo, IČ pořadatele, jeli jím právnická osoba,

-         druh akce, den a místo jejího konání,

-         čas zahájení a ukončení akce,

-         předpokládaný počet účastníků akce,

-         jaká  opatření  organizátor  a  pořadatel  zajistí, aby akce nenarušila veřejný pořádek, zejména  uvede  potřebný  počet  způsobilých  a  náležitě poučených osob k zajištění jejího  pokojného  průběhu  a  ukončení  ( pořadatelská služba )  a  zabezpečí  plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů,

-         způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce,

-         způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce,

-         souhlas  vlastníka,  případně  oprávněného  uživatele  nemovitosti,  kde  se  má akce konat.

 

      3.7  Na území města se zakazuje žebrat na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č.1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4

Povinnosti k užívání plakátovacích ploch ve vlastnictví obce 

4.1  Přehled umístění plakátovacích ploch ve vlastnictví obce je znázorněn v příloze č. 2. této obecně závazné vyhlášky.

4.2  Plakátování na plochách, uvedených v odst. 1), zajišťuje pouze obec, případně organizace zřizovaná obcí.

4.3  Požadavky na zajištění plakátování na plochách, uvedených v odst. 1), předkládá žadatel městskému úřadu.

4.4  Na plochách, uvedených v odst. 1), se zveřejňují pouze informace 
a pozvánky o konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních
a politických akcích.

 

4.1  Plakátování na plochách, uvedených v odst. 1), zajišťované jinými osobami
a zveřejňování jiných informací, než je uvedeno v tomto článku, je zakázáno.

Čl.5

Noční klid a používání hlučných strojů 

5.1  Noční klid v obci je stanoven na dobu od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V této době je každý povinen omezit hlučné projevy a zachovat klid.

 

5.2  Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci je používání hlučných strojů a zařízení, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, v nevhodnou denní dobu.Každý je povinen zdržet se veškerých prací spojených s používáním  hlučných strojů:

a)  ve všedních dnech v době od 6:00 hod.  do 8:00 hod. a od 19:00 do 22:00 hod.,

b) v sobotu  v době od 6:00 hod. do  8:00 hod. a od 19:00 do 22:00 hod.,

c) v neděli je používání hlučných strojů zakázáno.

    Čl. 6

Závěrečná ustanovení 

6.1 Jednotlivá  ustanovení  této  vyhlášky  nenahrazují  povinnosti  fyzických  a  právnických  osob

stanovené zvláštními právními předpisy.

6.2  Porušení  povinností  stanovených  touto  obecně  závaznou  vyhláškou  bude  posuzováno jako

       přestupek dle  zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o

       jednání  naplňující  znaky  přestupku  podle  zvláštních  předpisů, jiného správního deliktu nebo

       trestného činu.

 Dozor  a  kontrolu  dodržování této vyhlášky provádí městský úřad a městská policie.

  

Čl. 7

Zrušující ustanovení 

Vydáním  této  obecně  závazné  vyhlášky  se  ruší  v  celém  rozsahu obecně závazná vyhláška č. 5/2008, o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy.


Čl. 8

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

 

 


                                                                          

  Vlastimil Kožíšek v.r.                                                      Ing. Petr Digrin Ph.D. v.r.
 

  místostarosta města                                                      starosta města                               
 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.2. 2009

Sejmuto z úřední desky dne:     14.3. 2009

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Jedná se zejména o následující ulice:

 

5. května,

9. května

Čisovická

Dobříšská

Hladový vrch

Jana Šťastného

K Remízku

Káji Maříka

Kamenné

Ke Škole

Komenského

Kytínská

Lhotecká

Lucký mlýn

Luční

Malé náměstí

Micíkova

Na Kvíkalce

Na Madlenkách

Na Oboře

Na Šibenci

Na Vrškách

Nádražní

Nám. F. X. Svobody

Nová

Pod Lesem

Pod Skalkou

Pražská

Prostřední

Rudé armády

Rymaňská

Řevnická

Skalecká

Skalecké náměstí

Sluneční

Švermova

Terezie Wágnerové

Tovární

U Kolejí

U Lesíka

U Nádraží

V Jalovčinách

V Lipkách

Ve Štítku

Vejhrádek

Za Rybníky

Za Sokolovnou

Zahradní

 

 

Příloha č. 2

 

Seznam plakátovacích ploch:

 Kytínská

Skalecké náměstí

Jana Štastného

Nám. F. X. Svobody

U Nádraží

Stříbrná Lhota

Rymaně

 

Vyvěšeno: 27. 2. 2009

Datum sejmutí: 16. 3. 2009

Zodpovídá: Landová

Zpět