Obsah

Zpět

OZV č. 2/2008 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Vyhláška číslo 2/2008

Název:

OZV č. 2/2008 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace


 

Platnost od: 1.6.2008


 

Obecně závazná vyhláška města Mníšek pod Brdy č.2/2008
o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy se na své;m řádné;m zasedání dne 29.5.2008 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v souladu s platnou vyhláškou MF ČR o oceňování majetku, kterou se provádějí ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace /dále jen „vyhláška“/.

Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Město Mníšek pod Brdy vybírá místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku (stavební pozemek – viz. znění zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů) možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

 2. Správu poplatku vykonává Městský úřad Mníšek pod Brdy (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Poplatník

 1. Poplatníkem je vlastník stavebního pozemku.

 2. Poplatek platí vlastník za každý stavební pozemek zhodnocený možností připojení na městem vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích (po 1.1.2002). Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické; právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 3. Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek, uvedený v odst. 2) tohoto článku.

Čl. 3 

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku je stanovena z rozdílu ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností. Cena stavebního pozemku v obci se stanoví podle zvláštního předpisu v kalendářním roce, ve které;m nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí vybudované;.

 2. Výše sazby poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace se stanovuje :

TABULKA - A:

zastavěná plocha a nádvoří, a pozemky evidované; v libovolné;m druhu, které; jsou skutečně zastavěné; stavbami


 

na kanalizaci (Kč/1m2)

na vodovod (Kč/1m2)

rod.domy 1-3 bytové;

43,70

31,20

rekreační chaty a chalupy

51,10

36,50

vícebytové; domy

26,50

18,90

výroba

13,90

9,90

skladování

21,60

15,40

zemědělství

5,50

3,90

obchod

19,80

14,10 

TABULKA - B:

zahrada a ostatní plocha tvořící jeden funkční celek s předchozími stavbami a stavebními pozemky, oceněnými dle tabulky A


 

na kanalizaci (Kč/1m2)

na vodovod (Kč/1m2)

rod.domy 1-3 bytové;

17,50

12,50

rekreační chaty a chalupy

20,40

14,60

vícebytové; domy

10,60

7,60

výroba

5,50

4,0

skladování

8,60

6,20

zemědělství

2,20

1,60

obchod

7,90

5,70 

TABULKA - C:

Poplatek za 1 m2 stavebního (zastavitelné;ho) pozemku dosud nezastavěné;ho, určené;ho k zastavění rozhodnutím o umístění stavby, se stanoví ve výši 80% dle tabulky A. Je-li z územního rozhodnutí zřejmá budoucí skutečná zastavěná část pozemku, bude poplatek stanoven přesně podle tabulky A/ a B/. 

 1. Poplatek podle čl. 3, odst. 2/, písm. a), b), c) vyměří město Mníšek pod Brdy.

 2. V případě že stavební pozemek je zhodnocen stavbou tlakové; kanalizace, správce poplatku sníží sazbu poplatku za možnost napojení na kanalizaci o 50%.

Čl. 4 

Vznik a změna poplatkové; a ohlašovací povinnosti

 1. Vznik poplatkové; povinnosti je dán nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace.

 2. Poplatník je povinen podle čl.2 té;to vyhlášky přihlásit se správci poplatku k poplatkové; povinnosti do 30-ti dnů od nabytí účinnosti té;to vyhlášky, nebo do 30-ti dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci.

 3. Poplatník je povinen podle čl.2 odst.1/ té;to vyhlášky ohlásit správci poplatku změnu poplatkové; povinnosti v důsledku změny vlastníka nemovitosti, pokud k ní dojde ve lhůtě uvedené; v odst. 1/ tohoto článku, a to bezprostředně po právním úkonu, který zakládá tuto změnu.

 4. Má-li ke stavebnímu pozemku vlastnické; právo více subjektů, může jeden ze spoluvlastníků podat společné; oznámení za všechny spoluvlastníky a zároveň za všechny spoluvlastníky poplatek uhradit. Podání společné;ho oznámení však není dotčena zodpovědnost ostatních spoluvlastníků poplatek zaplatit, jestliže tak společný zástupce neučiní.

Čl. 5

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný :

 1. do 30 dnů od doručení výměru poplatku plátci.

Čl.6

Sankční ustanovení

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné; výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené; (neodvedené;) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené; poplatky se zaokrouhlují na celé; koruny nahoru.

 2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené; lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z té;to vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité; plnění ve smyslu ustanovení 3a 37a citované;ho zákona.

Čl.7

Počítání lhůt

 1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné; částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve které;m poplatková povinnost vznikla.

 2. Byl-li před uplynutím té;to lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve které;m poplatková povinnost vznikla.

Čl. 8 

účinnost a zrušovací ustanovení

 1. Tato Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 města Mníšek pod Brdy nabývá účinnosti 1. června 2008. 

 2. Zároveň s účinností se ruší Obecně závazná vyhláška č. 5/2006 města Mníšek pod Brdy.


 

Ing. Petr Digrin, PhD., starosta


 

Vlastimil Kožíšek, místostarosta


 

Vyhláška byla schválena Zastupitelstvem obce : dne 29.5.2008
Datum vyvěšení / vyhlášení/ : dne 30.5.2008
Datum sejmutí : dne 16.6.2008

Vyvěšeno: 1. 6. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět