Navigace

Obsah

Zpět

OZV č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu města.

 

OZV č.1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu města.
Obecně závazná vyhláška města Mníšek pod Brdy

 
Předmět vyhlášky
Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy se na svém zasedání dne 9. 12. 2008, usnesením č. 16, rozhodlo vydat, na základě § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10, písm. d) a § 84, odst. 2), písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu města (dále jen „vyhláška“).
Ćlánek I.
Správce poplatku
1) Správu poplatku, dle této vyhlášky, vykonává Městský úřad Mníšek pod Brdy (dále jen správce poplatku). Vřízení ve věcech poplatku se postupuje ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.
Článek II.
Poplatník
1) Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem, správcem nebo pověřeným vlastníkem. Tyto osoby jsou pak povinny oznámit správci poplatku jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí;
 b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 
Článek III.
Ohlašovací povinnost
1) Poplatníka podle čl.  II, odst. 1 písmeno a) této vyhlášky eviduje pracovník správce poplatku. Ohlašovací povinnost ke správci poplatku má pouze ten, kdo:
a) ohlašuje vznik nebo zánik nároku osvobození od poplatku,
b) mění místo trvalého pobytu.
2) Poplatník podle čl. II, odst. 1 písmeno b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 15 dnů, kdy taková změna nastala. 
3) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik nároku na osvobození od placení poplatku ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 
 
 
 
Článek IV.
Sazba poplatku
 
1) Sazba poplatku pro poplatníky podle čl. II. této vyhlášky činí 500 Kč/rok a je tvořena ze dvou částek:
a) částky 250 Kč za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
b) částky 250 Kč, stanovené na základě skutečných nákladů města roku 2007 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu,které činily v tomto roce celkem 3 729 516 Kč a počtu poplatníků. Počet poplatníků s trvalým pobytem v městě, dle čl. II bod 1 písm. a), byl v roce 2007 4.368 a počet poplatníků ze staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, dle čl.  II bod 1) písm. b), 733; celkem poplatníků 5 101. Z uvedených údajů plyne: 3 729 516 : 5 101 = 731 Kč/poplatník.
2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, v průběhu kalendářního roku, bude uhrazen poplatek v poměrné výši, odpovídající počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 
Článek V.
Splatnost poplat
ku
 
1) Poplatek je možné uhradit:
a)jednorázově nejpozději však do 30.4. příslušného kalendářníhoroku
b)ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.4. a do 30.6. tohoto roku
 
2) Způsob úhrady poplatku:
a)převodem na účet města č. 35 – 0388055349/0800- pro poplatníky dle čl.  II. bod 1) písm. a) je variabilním symbolem jejich rodné číslo- pro poplatníky dle čl..II., bod 1) písm. b) je variabilním symbolem evidenční číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci
b)poštovní poukázkou typu A nebo předtištěnou poukázkou, kterou si lze vyzvednout v pokladně města. Identifikace platby (variabilní symbol) je stejný jako v bodu 2) písm. a) tohoto článku
c) hotově v pokladně města.
 
 
 
Článek VI.
Osvobození od poplatku
1) Od poplatku jsou osvobozeni  poplatníci, kteří:
a) nepřetržitě dlouhodobě pobývají mimo území České republiky, po dobu 12 měsíců   v příslušném  kalendářním roce
b) jsou umístěnipodobu 12 měsíců v příslušném kalendářním rocenapř.v dětských domovech, diagnostických ústavech, v léčebnách dlouhodobě nemocných, ve výkonu trestu odnětí svobody
c) poplatníci, jimiž jsou fyzické osoby do 18 let věku závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zvláštního právního předpisu1
 
 
 
Článek VII.
Sankční ustanovení
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny /odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a 37 citovaného zákona.
 3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonupísemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4) Správce poplatku může v jednotlivých případech, a to na základě písemné žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti ustanovení této vyhlášky. 
 
Článek VIII.
Zrušovací ustanovení
1) Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Mníšku pod Brdy č. 1/2008 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabyla účinnosti dne 1.1. 2008.
 
 
 
Článek IX.
Účinnost
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.

Vlastimil Kožíšek v.r.                                      Ing. Petr Digrin Ph.D. v.r.………………………..                                     .......................................
místostarosta                                                 starosta                                                                                                   
 Vyvěšeno dne 10.12.2008
Sejmuto dne    05.01.2009
 
 


[1] § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 
 

Vyvěšeno: 10. 12. 2008

Datum sejmutí: 5. 1. 2009

Zodpovídá: Svitálková

Zpět