Obsah

Zpět

Nařízení č.2 Města Mníšek pod Brdy

Nařízení č.2 Města Mníšek pod Brdy, kterým se  vymezují oblasti Města Mníšek pod Brdy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určité úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Kompletní text nařízení, vč. příloh, k tisku zde

 

 

 
 
Nařízení č. 2 města Mníšku pod Brdy,

kterým se vymezují oblasti města Mníšku pod Brdy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
 
 
Rada města Mníšku pod Brdy se usnesla dne 14.5.2003 vydat podle §§ 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) a c) odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, toto nařízení:
 
                                   ČLÁNEK 1
 
Vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými přepisy k stání silničního motorového vozidla ve městě Mníšku pod Brdy na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo (1)nebo provozovnu (2) ve vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby (3), která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.
 
                                   ČLÁNEK 2
 
Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla ve městě Mníšku pod Brdy na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, ve vymezených oblastech města Mníšku pod Brdy, jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.
 
                                   ČLÁNEK 3
 
Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo (1) nebo provozovnu (2) ve vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby (3), která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy, jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto nařízení.
 
                                   ČLÁNEK 4
 
Sjednaná cena se platí zakoupením parkovací karty nebo zaplacením v parkovacích hodinách.
 
                                   ČLÁNEK 5
 
Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platné parkovací karty nebo platného parkovacího lístku z parkovacích hodin po dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje v dokladu čitelné z vnějšku vozidla.
 
                                   ČLÁNEK 6
 
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů (6).
 
 
                                   ČLÁNEK 7
 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 6.2003
 
 
 
 
 
Vysvětlivky:
(1)§ 2 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
(2)§ 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb,., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb. A zákona č. 356/1999 Sb.
(3)§ 88 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 145/1956 Ú.l., o provozu na silnicích.
(4)Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nařízení vyvěšeno: 15.5.2003
 
Nařízení sejmuto: 31.5.2003
 
 
 
 
 
 
…...................................................................            …................................................................................
         Alexandra Merunková, v.r.                                  Tomáš Talůžek, v.r.
             starostka města                                                 místostarosta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1
 
Vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla ve městě Mníšku pod Brdy na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního přepisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy.
 
Vymezená oblast města Mníšku pod Brdy je ohraničena:
místní komunikací náměstí
F.X.Svobody a místními komunikacemi Dobříšská a Pražská.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2
 
Místní komunikace nebo jejích určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v městě Mníšku pod Brdy na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.
 
Název Úsek (s výjimkou části, kde je povoleno pravomocným rozhodnutím vydaným podle zvláštního předpisu (5) zvláštní užívání místních komunikací, např. Pro těžce zdravotně postižené občany apod.):
 
1.Ve vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy:
náměstí F.X.Svobody v celém rozsahu.
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________
(5)§ 25 odst. 6 písm. c) bod 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona
 č. 102/2000 Sb.
 
 
Vysvětlivky:
 
1.Není-li u názvu místní komunikace uveden žádný úsek, lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou celou označenou místní komunikace s výjimkou části, kde je povoleno zvláštní užívání místních komunikací, např. Pro těžce zdravotně postižené osoby apod.
2.Není-li u názvu místní komunikace uvedeno „vpravo“ nebo“vlevo“, lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou místní komunikaci oboustranně.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3
 
Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými přepisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo (1) nebo provozovnu (2) ve vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby (3), která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy.
 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným rozhodnutím vydaným podle zvláštního předpisu (5) zvláštní užíván í místních komunikací, např pro těžce zdravotně postižené občany apod.):
 
1.Ve vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy:
náměstí F.X.Svobody v celém rozsahu
     Pražská náměstí F.X.Svobody – Skalecká
 
Vysvětlivky:
 
1.Není-li u názvu místní komunikace uveden žádný úsek je povoleno stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo(1) nebo provozovnu(2) ve vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby(3), která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti silničních motorových vozidel jen osobám s bydlištěm nebo sídlem nebo provozovnu ve vymezené oblasti a to za cenu sjednanou posle cenových předpisů, na celé označené místní komunikaci s výjimkou části, kde je povoleno zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně postižené osoby apod.

 
2.Není-li u názvu místní komunikace uvedeno „vpravo“ nebo vlevo“, je povoleno stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo(1) nebo provozovnu(2) ve vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby(3), která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města Mníšku pod Brdy, a to za cenu sjednanou podle cenových předpisů, na označené místní komunikaci oboustranně.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4
CENÍK

za obecné užívání místních komunikací, vymezených nařízením města Mníšku pod Brdy č. 2, kterým se vymezují oblasti města Mníšku pod Brdy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

A) Ceny parkovacích karet pro stání na komunikacích uvedených v příloze č. 3 nařízení (tzv. Modrá zóna)

1. Pro stání silničního motorového vozidla fyzické osoby,
 která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti (rezidenta) a která prokáže, že je vlastníkem či provozovatelem silničního motorového vozidla (ve velkém TP uvedeno u vlastníka rodné číslo osoby):
 
            a) – roční:         za první vozidlo (žadatel mladší 65 let)             200,- Kč/vozidlo
                                               za první vozidlo (žadatel starší 65 let)               100,- Kč/vozidlo
                                               za druhé vozidlo stejného vlastníka/provozovatele       500,- Kč/vozidlo
                                               za třetí a každé další vozidlo stejného
                                               vlastníka/provozovatele                                            3.000,- Kč/vozidlo
 
            b) – pololetní: za první vozidlo (žadatel mladší 65 let)               120,- Kč/vozidlo
                                   za první vozidlo (žadatel starší 65 let)                 60,- Kč/vozidlo
                                   za druhé vozidlo stejného vlastníka/provozovatele            300,- Kč/vozidlo
                                              za třetí a každé další vozidlo stejného
                                              vlastníka                                                                          1.600,- Kč/vozidlo
Všechny karty podle bodu 1. jsou vydávány na SPZ vozidla a jsou nepřenosné na jiné vozidlo.
 
2.Pro stání silničního motorového vozidla provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti (abonenta)
 
            a) – roční:         za první a další vozidlo 2.000,- Kč/vozidlo
            b) – pololetní:   za první a další vozidlo 1.200,- Kč/vozidlo
            c) - čtvrtletní:     za první a další vozidlo    700,- Kč/vozidlo
            d) – měsíční:    za první a další vozidlo    250,- Kč/vozidlo
Všechny karty podle bodu 2 jsou vydávány na jméno fyzické nebo právnické osoby,, nebo na SPZ vozidla.Typ karty si zvolí žadatel o její vystavení.
 
3.U parkovacích karet vydávaných na SPZ a u parkovací karty abonentní na jméno je možnost vydání karty ve formě samolepící karty nebo zalaminované karty s pouzdrem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Ceny za stání silničního motorového vozidla na úsecích místních komunikací uvedených v příloze
 č. 2 nařízení na dobu časově omezenou (parkovací hodiny):
 
1.Oranžová zóna – stání maximálně 2 hodiny.
a) V ulicích: náměstí F.X.Svobody včetně ulice Pražské v úseku nám. F.X.Svobody – Skalecká
 
v pondělí až sobotu,
 v době od 6:00 do 18:00 hod:   minimum 60 minut         5,- Kč

                           každých dalších 60 minut
                           (do 2 hodin)                5,- Kč
                           maximum 2 hodiny              10,- Kč
v neděli a vždy v době od 18:00 do 6:00 hod:                 0,- Kč (zdarma)

 
Ceny podle bodu B) jsou uvedeny na parkovacích hodinách.
 
Ceny dle bodu A) a B) jsou vybírány městem Mníšek pod Brdy, tato plnění jsou osvobozena od DPH.
 
Podle paragrafu 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 o cenách se jedná o ceny sjednané za stání silničních motorových vozidel. Ceny nejsou regulované a lze je v průběhu roku měnit.
 
C) Manipulační poplatky
 
a) Za vystavení duplikátu parkovací karty při ztrátě, znehodnocení, nebo krádeži: 105,- Kč. Jde-li o krádež z řádně uzamčeného vozidla, doloženou potvrzením příslušného orgánu Policie České republiky, snižuje se manipulační poplatek na 52,50 Kč.
 
b) Za vystavení náhradní parkovací karty při krádeži vozidla, nebo krádeži státní poznávací značky, budou-li tyto skutečnosti doloženy potvrzením příslušného orgánu Policie České republiky, při změně státní poznávací značky související se změnou vozidla, nebo při přestěhování držitele parkovací karty do jiné oblasti: 52,50 Kč.
 
 

Vyvěšeno: 15. 5. 2003

Datum sejmutí: 31. 5. 2003

Zodpovídá: Tomáš Talůžek

Zpět