Obsah

Zpět

Nařízení č. 1/2003 o regulaci stánkového prodeje - TRŽNÍ ŘÁD

 

Nařízení č. 1/2003
Města Mníšek pod Brdy

o regulaci stánkového prodeje
TRŽNÍ ŘÁDRada města Mníšek pod Brdy podle § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává toto obecně závazné nařízení.Čl. 1
Základní ustanovení
 


1.Tržní řád vymezuje podmínky prodeje na veřejných prostranstvích města.

2.Pro poskytování služeb formou stánkového prodeje jsou určena tato místa:
-pěší zóna pod kostelní zdí na náměstí F.X.Svobody, parc.č. 2889
o max. výměře 500 m2
-část parc. č. 2893/1 před pekárnou o max výměře 30 m2 (pouze při pouťových akcích)

3.V souladu se zákonem č. 455/1991 ve znění pozdějších předpisů platí tento tržní řád pro všechny pozemky na území Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhoty a Rymáně, které budou radou města určené jako tržní místo.

4.Mimo vymezená místa je stánkový prodej zakázán. S výjimkou prodeje potravin z pojízdných prodejen k tomuto účelu přizpůsobených. Na jiných místech lze prodávat jen se souhlasem městského úřadu.


Čl. 2
Prodejní doba

 


Prodejní doba ve stáncích na vymezených místech je stanovena:
úterý až pátek 7:00 hod - 19:00 hod
sobota 7:00 hod - 13:00 hod


Čl. 3
Předmět poplatku - poplatník

 


Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí z m2 zabrané plochy, pokud rada města nerozhodne jinak, rozumí se i v případě pronájmu celého tržiště jednomu nájemci.
Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které zařízení k stánkovému prodeji vlastní, nebo k němu mají právo hospodaření.


Poplatník může být fyzická nebo právnická osoba v případě, že město Mníšek pod Brdy uzavře smlouvu na pronájem celého tržiště.

 

Čl. 4
Sazba poplatku
 


1) Sazba poplatku pro jednotlivý stánkový prodej:
základní sazba poplatku činí 30,- Kč za 1 m2 užívané celkové plochy za den.
2) Sazba poplatku prodejcům ovoce a zeleniny se snižuje o 50% základní sazby.
3) Při konání pouti sv. Máří Magdalény se základní sazba poplatku zvyšuje o 100 %.
4) Sazba poplatku nájemci v případě pronájmu celého tržiště se stanoví smlouvou o pronájmu.

 

Čl. 5
Vybírání poplatku
 


1) Vybíráním poplatku a jeho kontrolou je pověřen pracovník městského úřadu.
2) Poplatek se vybírá na místě na základě skutečně zastavěné plochy, v hotovosti.
3) Dlouhodobý pronájem místa je možno sjednat pouze se souhlasem rady města.
4) V případě pronájmu celého tržiště fyzické nebo právnické osobě, řeší ode dne počátku pronájmu výběr poplatku nájemce, ve znění smlouvy o pronájmu.

 

Čl. 6
Splatnost poplatku
 


Poplatek je splatný ihned na základě pokladní stvrzenky.
V případě pronájmu celého tržiště fyzické nebo právnické osobě, řeší splatnost smlouva o pronájmu.


 

Čl. 7
Evidence - podmínky prodeje
 


1) Na tržních místech mohou prodávat:
fyzické a právnické osoby oprávněné k provozování obchodní činnosti dle zák. č. 455/1991 Sb.
fyzické osoby bez živnostenského oprávnění mohou prodávat živočišné a rostlinné výrobky z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti.
2) Prodejní místo a prodávané zboží musí být řádně označeno v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb.
Prodávající nebo nájemce je povinen udržovat na místě prodeje pořádek a po skončení prodeje uvést prostor, který užíval, i jeho nejbližší okolí do původního stavu, vč. zabezpečení likvidace odpadů na vlastní náklady.
Automobil, který není součástí prodejní plochy, nesmí na tržních místech parkovat.
V místech dle Čl. 1 odst. 2,3,4 je zakázáno prodávat zboží ohrožující mravní výchovu mládeže. 

Čl. 8
Kontrola prodeje
 


Kontrolu prodeje na tržišti provádějí k tomu oprávněné orgány.


 

Čl. 9
Hygienické základy tržního prodeje
 


1) Prodávané zboží musí odpovídat státním, oborovým nebo jiným normám České republiky.
2) Osoby, prodávající potraviny a potravinářské výrobky, musí mít platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství a jsou povinny znát a dodržovat základní hygienická pravidla.
3) Není dovoleno prodávat potravinářské zboží s prošlou záruční dobou.
4) Ve stáncích je nutno prodávat potravinářské a nepotravinářské zboží odděleně.
5) Výrobky a potravinářské zboží musí být uloženy a prodávány za odpovídajících teplotních podmínek, zejména potraviny vyžadující chlazení.
6) Prodávající odpovídá za zdravotní nezávadnost prodávaného zboží a za dodržování platných předpisů při prodeji.

 

Čl. 10
Sankce
 


Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších právních předpisů, nejde-li o trestný čin.
Poruší-li prodejce ustanovení tohoto nařízení, bude Městským úřadem v Mníšku pod Brdy vyzván k odstranění nedostatků. Pokud by ve stanovené lhůtě nedostatky neodstranil, může příslušný živnostenský úřad z podnětu města uložit pokutu dle platných předpisů, nebo může pozastavit provozování živnosti, případně živnostenské podnikání zrušit
Prodejce, který znečistí veřejné prostranství nebo odloží odpad mimo vyhrazená místa může být podle zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů pokutován.

 

Čl. 11
Účinnost
 


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.6.2003 .

Dnem účinnosti tohoto nařízení se zároveň ruší vyhlášky č. 26/93 a 60/99 - Tržní řád.
Alexandra Merunková
Tomáš Talůžek


Nařízení vyvěšeno dne: 16.5.2003

Nařízení sejmuto dne : 31.5.2003
 

Vyvěšeno: 1. 6. 2003

Datum sejmutí:

Zodpovídá: V. Landova

Zpět