Navigace

Obsah

Stránka

Postup škol a školských zařízení pro aktivaci DS typu OVM

Jaký má být postup škol a školských zařízení pro aktivaci DS typu OVM a oznámení jejich působnosti v agendách.

20. 9. 2017 Zobrazit více

MAP nebo-li Místní akční plán vzdělávání v ORP Černošice (Praha - západ)

MAP nebo-li Místní akční plán vzdělávání v ORP Černošice (Praha - západ)Cílem MAP je nejen vzbudit diskuzi na téma enormně se zvyšujících počtů školou povinných dětí, ale především společně hledat možná řešení a vytvořit souhrnný místní akční plán vzdělávání.

17. 4. 2016 Zobrazit více

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky projednalo a odsouhlasilo naši žádost o navýšení kapacity ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy, a to na počet 730 dětí.

25. 3. 2016 Zobrazit více

Notářské zápisy, JUDr. Svoboda - osvědčení průběhu a výsledku losování

Informace k zápisu předškolních dětí do první třídy ZŠ Komenského 420.

25. 3. 2016 Zobrazit více

Koncepce rozvoje školství a vzdělávání

Strategický plán a koncepce rozvoje všech složek školství, vzdělávání a výchovy v Mníšku pod Brdy.

6. 3. 2012 Zobrazit více

Základní škola Komenského 420

Základní škola Komenského 420ZŠ Komenského 420 (velká škola)

Základní škola Mníšek pod Brdy

Adresa:
Komenského 420
252 10 Mníšek pod Brdy

IČO 47005203

IZO  000242748

škola na mapě    GPS: Loc: 49°51'47.384"N, 14°15'52.368"E

 Telefon:
318 592 254

Tel./Fax:
318 592 877


http: www.zsmnisek.cz

Vedení školy

Mgr. Michaela Pažoutová - ředitelka 
tel.: 318 592 254 
fax.: 318 592 877

mobil: 775 602 008
email: pazoutova.michaela@zsmnisek.cz

 

Představujeme naši školu

1Naše škola byla postavena v roce 1956. Od začátku 90.let město vkládalo do oprav školní budovy značné finanční prostředky. Také díky nim se měnil i vnitřní vzhled budovy. Zelenou a hnědou barvu nahradily barvy pastelové, na školních chodbách jsou vystavené práce žáků. Budova prošla rekonstrukcí kotelny, elektrického rozvodu, má nová okna, střechy, nové lavice, moderní audiovizuální techniku včetně interaktivních tabulí, dataprojektorů a počítačové učebny. Celá škola disponuje připojením k internetu.
Náš školní vzdělávací program „Škola pro každého“ ( ŠVP „Škola pro každého“) je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV), což nám potvrdila i kontrola České školní inspekce v roce 2010. Při jeho tvorbě jsme vycházeli ze skutečnosti, že v naší škole plní povinnou školní docházku nejen děti mníšecké, ale i děti z okolních obcí.
 
Základním vzděláváním na 1. stupni navazujeme na předškolní výchovu a výchovu v rodině, vedeme žáky k pravidelnému a systematickému vzdělávání a poznávání. Respektujeme a rozvíjíme individuální potřeby a zájmy, tvoříme individuální plány pro žáky se specifickými poruchami učení, motivujeme žáky k učení, k poznávání, ke kultivovanosti, hledání, objevování a tvoření vhodných cest k řešení problémů.
Na 2. stupni pomáháme žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k zodpovědnému rozhodování, chování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie.
 
Pro žáky vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, snahou všech pedagogů je přátelská a vstřícná atmosféra. V průběhu školní docházky utváříme a postupně rozvíjíme klíčové kompetence, vedeme žáky k tvořivému a logickému myšlení, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a hodnotám, rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy své i ostatních, pomáháme žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi, poskytujeme spolehlivý základ všeobecného vzdělání.
 
Absolventi naší školy nemají žádné potíže při výuce po svém případném nástupu na víceletá gymnázia, na střední školy a střední odborná učiliště. Těmito školami jsou hodnoceni velmi dobře – jako slušní, vychovaní, komunikativní, s dobrými znalostmi a pracovními návyky.
Ve své práci jsme důslední a v tomto duchu vedeme také žáky při vytváření jejich pracovních návyků. Důsledně řešíme jakékoliv záškoláctví, šikanu a negativní jevy v chování žáků.
Pedagogický sbor tvoří 89 % pedagogů s vysokoškolskou kvalifikací. Všichni pedagogové využívají dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky, jsou kreativní, „klasickou“ výuku doplňují skupinovou prací, prací na projektech, exkurzemi, poznávacími výlety, pracovními dílnami, vycházkami do okolí. Ve vyučovacích hodinách střídají různé metody a formy práce.
Součástí výuky jsou i pravidelné akce směřující k tělesnému rozvoji žáků, např. plavání, dnes již pro zájemce organizované na celém 1. stupni, dále pro žáky 2. stupně lyžařský výcvik či cyklistický kurz. Žáci naší školy se účastní řady sportovních soutěží v rámci Školní sportovní ligy okresu Praha-západ a pravidelně dosahují velmi pěkných výsledků. K výuce patří i zapojení do vědomostních soutěží a olympiád. I zde žáci dobývají úspěchů a z okresních kol postupují i do kol krajských.
 
Nedílnou součástí výuky se stala i prevence, zdůrazňující zdravý životní styl, odmítání návykových látek, upevňující patřičné sociální chování. Máme smlouvu se třemi organizacemi, jejichž pracovníci pravidelně přicházejí do školy a dle zpracovaného plánu prevence pracují s dětmi z jednotlivých ročníků.
 
Návštěvami divadelních představení v pražských divadlech (v době výuky nebo ve večerních hodinách, Klub mladého diváka) vedeme žáky ke kulturnímu a společenskému chování, ke kultuře jako k obohacující sféře života.
 
Vítáme každou spolupráci a pomoc ze strany rodičů. Škola zůstává otevřená pro každého, všem rodičům nabízíme stát se součástí výuky, vidět své dítě ve školním kolektivu, při práci v hodině či při doplňujících aktivitách třídy. Řada aktivit školy je prezentována na webových stránkách – www.zsmnisek.cz


 

 

 


6. 3. 2012 Zobrazit méně

Základní škola Komenského 886

ZŠ Komenského 886 (malá škola, nad zdravotním střediskem)

6. 3. 2012 Zobrazit více

Mateřská škola 9. května

Mateřská škola 9. květnaMateřská škola má sídlo v budově MŠ 9.května 575

6. 3. 2012 Zobrazit více

Mateřská škola Nová

Mateřská škola NováMŠ Nová má dvě budovy - MŠ v ulici Nová 449 (parník) a MŠ v ulici Ke Škole (prsten)

6. 3. 2012 Zobrazit více

Stránka